H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra Adolph Drewsen til H.C. Andersen 16. september 1862

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 16. september 1862
Fra: Adolph Drewsen   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 16 Sept. 1862.

Kjære Andersen! .

Da De klager over Brevenes Faahed herfra Landet, tager De vel tiltakke med et nyt fra mig, skjøndt jeg erkjender mig for en meget lidet interessant Correspondent. - Her er Alt omtrent ved det Gamle, med Viggos Øine næsten ingen Forandring, saa at han endnu bestandig sidder i en mørk Stue; Ingeborg faaer Hjelp af Veninder med hans Pasning, først af Marie Wanscher og nu af Fanny Beutner, der er kommet hjem fra Norge, og boer hos os, da hendes Forældre endnu ere i Meran, hvor Nanna bruger Druekuren. I Norge stod alt vel, Valdemar var kommet hjem fra en stor Jagttour i Bjergene i Gudbrandsdalen, og havde havt det Held at skyde et Rensdyr. - Nu vende vore Deserteurer lidt efter lidt tilbage; Linds flytte ind paa Tirsdag, og Gusta med Elna kommer hjem fra Silkeborg paa Løverdag; Helga bliver der lidt endnu. - Lector Vaupel, Justitsraad Wulff paa Vodrofgaard, og Grosserer Joseph Owen ere de notable Dødsfald i den senere Tid; Pastor Boyesens, Grundvigs Svigersøns Død for nogen Tid siden maa De vel have hørt; Dronningen tilsikkrede strax hans Enke 400 Rdl. aarligt. - - Theatret gjør ei gode Affairer; Dickens Stykke: »landligt Coquetteri« gjorde Fiasco, og rives stærkt ned; »Barberen« trækker, og Fru Fossum c: Gerlach er iaar saa frisk som en Fisk; hun spiller og synger fortræffeligt; Ingeborg har abbonneret om Mandagen med Wanschers [. . .] Prindsesse Alexandras Forlovelse med Prindsen af Wales giver naturligviis Folk nok at tale om; men jeg har kun hørt Glæde derover. - Her har ligget en engelsk Flaade paa Rheden, dog ikke for at bombardere os; Dampskibene gik idelige Toure dertil og Forholdet var meget cordialt. - - Kongen har været ovre at aabne den jydske jernbane og der arbeides stærkt paa den helsingøerske, nu er Kongen ved den store Troppesamling ved Dannevirke. Ligeledes arbeides der stærkt paa vor Bygning i Rosenvænget, som alle finde smuk og hensigtsmæsig, men det maae jeg ei sige for Harald. - Den politiske Himmel seer mørk ud; i det preussiske Kammer har man ikke generet sig for ligefrem at sige, at det duer ikke med de Havne, de har; de maa have Kieler Haynen, ellers kan det ei bl[ive] til Noget med Flaaden; Ministeren var enig, og beklagede, at de ei havde den. Nu er der kommet to Noter, fra Preussen og Østerig, hvori der forlanges saa urimelige og nærgaaende Ting, som Tysklands ringeste Fordringer til Danmark, at selv engelske og andre fremmede Blade erklære det dog at være for galt, og at Danmark ved at gaae ind derpaa v1lde blive Vasal af Tyskland; samt at den hele Maneuvre gaaer ud paa at rane Kiels Havn fra os; (: det siger fEx Globe) og da dens nordre Kyst er slesvigsk, vil de have Slesvig med. Det har de dog hidtil skjult, og sagt Holsteen, hvor de meente Slesvig, men nu er ogsaa det Slør faldet, og Preussens Note gaaer ud paa Forandringer i Slesvig, fE. at Sprogsagen skal bringes tilbage til Tilstanden før 1848! at Fællesforfatningen mellem Slesvig og Danmark skal hæves, at hver Landsdeel skal vedtage en ny Fællesforfatning og ligeiigt repræsenteres der, etc. etc. altsammen Umueligheder og Danmarks Undergang. Efter et Te1egram i Morges har Ministeriet i Berlin erklæret, at det ikke er sandt, at det tænker paa, i den nærmeste Tid at paaføre Danmark Krig. (Nei naturligviis, først skal de skaffe dem en Flaade!) - See her har De 3 Sider med Nyheder, da de klager over, at De Intet hører fra Danmark og ikke seer danske Aviser. »Fædre1andet« har erklæret Ministeriet Krig, fordi det ikke optræder kraftigt nok mod Tyskland.

Østerig gaaer i Preussens Kjølvand i den Sag, da den er Midlet til at vinde eller tabe Popularitet, og det ikke vil lade sig distancere af Preussen. - Deres »nye Barselstue« har gaaet i denne Saison med Bifald. I Slutningen af Maaneden haaber jeg som sædvanligt at kunne gjøre en lille Udflugt til Christinelund. -- I Morgen træder Nyrop op i Iphegenia. - Ligesaa daarlig, som Sommeren har været med idelig Regn og Kulde, ligesaa smuk og varm er Eftersommeren og Efteraaret; Høsten er næsten tilendebragt, og bedre, end man ventede den. -- Qvitteringen paa Deres Indkomstskat har været præsenteret, men kan vente, til De kommer hjem; De skal betale mellem 12 og 13 Rdlr quartaliter c: 12 Rd. 3 € - altsaa 50 aarligt. - Nu er det over Midnat; jeg er træt af at samle Tidens Nyheder til Dem, derfor god Nat!

17 Sept 62.

Jeg slutter Brevet her i Retten, hvor der er temlig fredeligt. Tag Dem i agt for de spanske Piger, man siger, deres Elskere ere ei at spøge med, forkjøl Dem blot ikke, naar De bringer Serenader! Naturligviis kun fordi det saa er Landsens Skik, gjør De det. Put Fingeren i Jorden etc. etc.

Hils Jonas fra

Deres

A. Drewsen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost