H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra Bernhard von Beskow til H.C. Andersen 10. marts 1863

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 10. marts 1863
Fra: Bernhard von Beskow   Til: H.C. Andersen
Sprog: svensk.

Örby den 29. September 1842

För några dagar sedan hade jag den fägnaden att emottaga Deres bref af 9. dennes, åtföljdt af "En Digterss Bazar". Jag behöfwer ej säga, att jag lade allt annat å sido, för att företaga läsningen af denna interessanta skrift. Nu, sedan jag fullbordat densamma, skynder jag att tacka den snillrike författaren för allt det nöje, han sk¨nkt mig, och särdeles för teckningarne af en Julafton i Rom, Carnevalen, Pegasus och Vetturin-hästerne, En ros från Homers Graf, Mina stöflor, och en mängd andra, ty att uppräkna alla de sköna ställen af boken, som intagit mig, blefve för widlyftigt. Då jag velat låta andra med mig på förhand njuta af den vackra skänken (ty en fullständig öfversättning deraf på svenska lär vara under arbete), har jag öfversat några små episoder, såsom "Julafton i Rom", "Rosen från Homers Graf", "Ankomsten til Athen", "Carnevalen", m.fl., hvilka jag insändt till en tidning, der de blifvit med utmärkt bifall emottagna. Jag är förvissad, att samma bifall skall skänkas skriften, när den i helhet utkommer hos oss i svensk öfversättning. Särskilt gläder jag mig åt hvarje ny litterär framgång, De röner, och förenar dertill mina hjertliga lyckönskningar med Deras övriga wänner.

Då jag ännu är Landtbo, har jag ej haft tillfälle att i underdånighet öfwerlemna det för H.M. Konungen best¨¨amda exemplar, hvilket (enligt Deras önskan) jag vill persnligen frambära. Det har ock warit nödigt, att jag först tagit fullständig kännedom af skriften, hvilket först nu ägt rum. Innan kort ämnar jag inflytta til Stockholm, och jag skall då begagna första lägenhet, att fullgöra mitt updrag.

För de wänliga hälsningarme från Oehlenschläger och Ingemann är jag hjertgligen tacksam. Från den förre har jag äfwen haft brev, deri han underrättar mig, at hans sorgspel "Dina" skulle i denna månad uppföras. Jag längtar högeligen, att snart åter få se mina Köpenhamnska wänner. Deres "Bazar" har hos mig återwåackt hågen at resa, och jag umgås med planer att åter besöka Italien, - ja kanske en gång kasta en blick in i Oirenten. Något måsta jag ut från wåra klippor och skär. Antigen dette sker nästa år, eller sednare, hoppas jag då äfwen hafva glädjen att träffa Dem och att mundligen få betyga den hjertliga högaktning, hvarmed jag tecknar Deras

tilgifne vän

Bernh. v. Beskow.

Tekst fra: Solveig Brunholm