H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra H.C. Andersen til Kristian Arentzen 20. marts 1864

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 20. marts 1864
Fra: H.C. Andersen   Til: Kristian Arentzen
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 20 Marts 1864

Kjære hr Arentzen!

Strax efter at have modtaget den mig tilsendte "biografiske Skizze" læste jeg samme og tilføiede et par Rettelser; i mine Optegnelser søgte jeg at finde til Dem de forlangte Oplysninger om min Virksomhed fra det Punkt hvor "Mit Livs Eventyr" ender, men derved blev det! jeg udsatte det at besvare Deres venlige Skrivelse, ja jeg har endogsaa faaet denne fornyet og nu først hører De fra mig. Dag for Dag er gaaet, tilgiv! ellers er det slet ikke min Natur saaledes at udsætte til imorgen og atter tilimorgen men i disse tunge Dage føler jeg mig saa betynget, saa betaget, jeg kan Intet bestille. Dette maa forklare Dem min Langsommelighed, men det kan ikke undskylde den.

Med Hensyn til Deres Spørgsmaal om det var i 1849 jeg tilligemed Paludan Müller, Henrik Herz og Christian Winther fik den saakaldte Digtergage, maa jeg henvise Dem til Rigsdagstidende i den staaer Sagen forhandlet og De vil see at det først er flere Aar efter at jeg havde den Lykke at blive stillet jævnlige med disse ovennævnte Digtere, det var Hr. Biskop Monrad der, som Kultusminister, der tog sig af mig og hele mine Sag.

Deres hengivne

H. C. Andersen

----------

1855

Den anden April blev mit "Mit Livs Eventyr", der slutter første Oplag af: "Samlede Skrifter [afsluttet]. I Juli besøgt Tydskland og Schweiz.

1856

Den Samling af "Nye Eventyr og Historier", som ved hver Juul, lige op til det sidste Aar er udkommet, bragte denne Gang et af større Omfang: Dyndkongens Datter

1857

Udkom Romanen: "At være eller ikke være"; men maa henregnes til min Virksomhed Aaret forud. I Mai 1857 reiste jeg, efter Indbydelse af Charles Dickens, til London og tilbragte en længere lykkelig Tid hos denne elskværdige Digter.

1858

Tilbragte en Deel af Sommeren i Schweitz; efter Hjemkomsten blev skrevet een af mine meest danske Smaafortællinger: Valdemar Daae.

1859

Besøgt Jylland, særligt Vestkysten, heelt op til Skagen; overalt blev jeg modtaget med utrolig Velvillie og Goder; Frugten af denne Reise blev "En Historie fra Klitterne" der saa vel herhjemme, som i Engeland, ved Oversættelse vandt meget Bifald.

1860

I dette Aar traadte jeg paa en Maade første Gang offentligt frem og foredrog mine Eventyr; det var tidligere kun skeet i Studenterforeningen, nu læste jeg i Arbeiderforeningen, hvor disse Digtninger sloge godt an; da jeg ud paa Sommeren atter besøgte Schweitz og paa Udreisen blev et Par Dage i Sønderborg, læste jeg ogsaa her, efter Opfordring, for vore Soldater, der lønnede mig med Tak og Hjertelighed.

1861

Besøgte jeg for fjerde Gang Rom; under Opholdet der, hvor jeg sluttede Venskab med Bjørnstjerne Bjørnstjerne [sic], skrev jeg et par Eventyr og Historier, det betydeligste er vistnok Psychen. Hjemreisen gik over Schweiz, hvor jeg i de senere Aar flere Gange havde tilbragt Dage og Uger, dennegang blev jeg her endnu længere især i Montreaux og hvorfra jeg dette Aar hjembragte det store Eventyr Iisjomfruen, der saa vel i Amerika som i Engeland, riigt illustreret, har fundet stor Udbredelse. I dette Aar døde fra mig min Velgjører og Ven Conferentsraad J. Collin.

1862

I dette Aar tilbragte jeg nogle Maaneder i Spanien, bereiste landet fra Barcelona til Gibraltar, besøgte Tanger og vendte igjen tilbage over Cadiz, Sevilla, Toledo og Madrid.

1863

Begyndelsen af Aaret tilbragtes i Sydfrankerige, hvorfra jeg over Paris kom i April til Danmark, hvor jeg nedskrev og udgav senere, ved Juletid: I Spanien. I Løbet af Sommeren fuldendte jeg tillige et lille originalt Lystpsil "Han er ikke født", der i disse Dage er under Indstudering paa det Kongelige Theater. Denne Tid hører til een af mine meest frugtbare, ogsaa for Casino leverede jeg en fire Acts Folkecomedie "Paa Langebro, efter Musäus og Kotzebue (Eventyret den stumme Kjærlighed).

1864

Den Friskhed og Arbeidslyst jeg nyligt følte er som taget fra mig, jeg har under Dagens tunge tryk og Prøvelser slet Intet udrettet, kun et Par lyriske Digte som Øieblikket gav den, er min hele ringe Virksomhed.

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 83, 5-6)

Kjøbenhavn den 20 Marts 1864

Kjære hr Arentzen!

Strax efter at have modtaget den mig tilsendte "biografiske Skizze" læste jeg samme og tilføiede et Par Rettelser; i mine Optegnelser søgte jeg at finde til Dem de forlangte Oplysninger om min Virksomhed fra det Punkt hvor "Mit Livs Eventyr" ender, men derved blev det, jeg udsatte det at besvare Deres venlige Skrivelse, til jeg igjen har faaet denne fornyet, Dag for Dag er gaaet, vær ikke vred derfor, først nu hører De fra mig. Det er ellers slet ikke min Natur saaledes at udsætte til imorgen og atter til imorgen men / jeg føler mig i disse tunge Dage saa betaget, saa betynget, lever kun i Aviislæsning og kan Intet bestille; det maa forklare Dem min Langsommelighed om det ikke kan undskylde den.

Med Hensyn til Deres Spørgsmaal om i hvilket Aar jeg fik den saakaldte Digtergage, kan jeg med Bestemthed svare at jeg ikke fik den paa sammae Tid som Paludan Müller, Henrik Herz og Christian Winther liig med disse Herrers, men først flre Aar efter. De vil i Rigsdagstidende finde denne Sag forhandlet, det var Biskop Monrad, som Kultusminister der talte min Sag.

Deres hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 53,54)

Kjøbenhavn den 20 Marts 1864

Kjære hr Arentzen!

Strax efter at have modtaget den mig tilsendte "biografiske Skizze", læste jeg samme og tilføiede i den et Par Rettelser; jeg saa ogsaa efter i mine Optegnelser for at finde til Dem de forlangte Oplysninger om min Virksomhed fra det Punkt hvor "Mit Livs Eventyr" ender, men derved blev det, jeg udsatte det med at besvare Deres venlige Brev, Dag for Dag er gaaet, ja De har endogsaa fornyet Deres venlige Skrivelse og først nu kommer jeg med Svar. Tilgiv mig, jeg har denne Gang slet ikke handlet efter / min sædvanlige natur, jeg kan Intet bestille, jeg lever i Aviis Læsning, føler mig saa betaget, saa betynget det maa forklare Dem min Langsommelighed om det ikke kan undskylde den.

Med Hensyn til Deres Spørgsmaal om det var i Aaret 1849 jeg fik den saakaldte Digtergage, kan jeg med Bestemthed svare at det var senere, jeg fik den fler Aar efter at Paludan-Müller, Henrik Herz og Christian Winther havde erholdt den. Biskop Monrad talte min Sag, som Kultus Minister.

Deres hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 55-56)