Dato: 27. november 1864
Fra: Alfred Carl Johannes Flinch   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Hr. Professor!

Jeg tillader mig herved at sende Hr. Professoren mit frste digteriske Arbeide. Det er min Beundring og Taknemmelighed for den ldre Digter, jeg herved sger at give et Udtryk, idet jeg tillige er vis paa, at Deres Anerkjendelse vil vre mig til ikke ringe Gavn. Hvis dette Arbeide vinder Professorens Bifald, er jeg vis paa, at den Omtale, der ved Dem kunde blive det til Deel i Deres vidtudstrakte Bekjendtskab, vil skaffe det en strre Kreds af Lsere end det kan erhverve sig ved egen Fortjeneste. I vor Tid har Politiken slugt Alt, et aesthetisk Product gaaer temmelig ubemrket forbi, og hvad skal saa den unge Digter gjre, han, der i dette ieblik, ved at kaste et Blik paa de mange Billeder i sin Sjl, troer at have en stor Forfatterbane for sig?

Og for denne Forfatterbane troer jeg allerede at have fundet en Plan. Maatte den ved en ldre Digters Proteetion kunne styrkes! Den Yngre trnger til saa megen Opmuntring for ikke at blive bange for de tilsyneladende uoverstigelige Hindringer, der tidt taarne sig for ham. Han trnger til ved Reiser og Sligt at modtage nye Indtryk, at faae Bekrftelse paa de Syner, han har havt men tidt ikke tr tro paa. Og disse Opmuntringer, hvor kan de hentes i strre Grad end hos den ldre Digter, der seirrig har overvundet Hindringerne?

Jeg lgger derfor min "Kroisos" for Deres Fdder. Maatte den findes vrdig til Deres opmuntrende Bifald!

rbdigst

Alfred Flinch, Student og Skuespiller.

P. S. Jeg behver ikke at gjre Professoren opmrksom paa min Anonymitet.

Fredriksberg d. 27de November 1864.

[Udskr:]

Hr. Professor H. C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 66, 29-31)