Dato: 1. juli 1865
Fra: H.C. Andersen   Til: H. Jacobsen
Sprog: dansk.

Hem ved mariager den 1ste Juli 1865

Kjre Hr Jacobsen!

Dette mit Brev haaber jeg finder Dem sund og glad i Hjemmet hos Deres Forldre, jeg er som De seer af Overskriften her, hit oppe i Jylland; jeg har vret paa tredie Uge i Besg hos Grev Frijs paa Frijsenborg; jeg reiste derfra igaar for at besge en Ven, en Prst her i Hem, og herfra vilde jeg om tre Dage lgge Veien over Aarhuus for at naae Korser og derfra tage til Glorup hvor Grev Moltke-Hvitfeldt venter mig mellem den 4 og 5 Juli. Saaledes var Planen, da netop i forgaars Aftes Deres Brev kom til Frijsenborg. Jeg havde under mit Ophold her, just talt om De, Kre Hr Jakopsen, vom Deres danske Sind, Deres varme Hjerte for mig som Digter og da jeg nu fik Deres Skrivelse meddelete jeg Grevinden Indholdet, idet jeg tillige omtalte Vanskeligheden med at arangere et saadant Mde; - Jeg er nemlig fra en ven i Lisabon, den danske Konsul, Portugiseren O'Neil blevet indbudt at komme der frst i October, og blive Vinteren over. Jeg har stor Lyst dertil / men det er en stor besvrlig Reise, og da jeg slet ikke kjender min Ven O'Neiils Famile veed jeg jo ikke hvorledes den vil synes om mig og hvor hjemme jeg kan fle mig hele fire Maaneder, i det mindste i en mig ganske fremmed Kreds, i et Land hvor jeg ikke taler Sproget; jeg er saaledes i en stor Kamp med mig selv, men jeg maa i denne Maaned tage en Beslutning, da jeg jo maa reise herfra i September. Jeg bliver derfor kun kort i Fyen, (Glorup ligger oppe ved Nyborg), vender da til Kjbenhavn, hvorfra skeer smaa Udflugter i Sjlland. - De veed, kjre Ven, at Grevskabet Frijsenborg er det strste Grevskab her i landet, der er riig og storartet, men hvad der endnu er lykkeligere der er ganske fortrffelige Mennesker. Greven er saa dygtig, virksom og fortrffelig, Grevinde meget begavet, del og hjertensgod; jeg fler mig saa lykkelig der, men Opholdet der maatte dog have en Ende, og som sagt igaar reiste jeg derfra, men fr Afskeden, kom Greven og Grevinden og foreslog mig at skrive Dem til, kjre Ven, indbyde Dem at komme til Frijsenborg, blive hos os der en to Dage; Indbydelsen er velmeent og hjertelig Mit Ophold paa Glorup bliver da [overstr: noget] kortere og jeg skriver i dag til Grev Moltke at jeg kommer / noget senere til ham. Jeg forlnger Besget her i Hem to Dage [overstr: lngere] og vender da tilbage igjen til Frijsenborg hvor jeg er Lrdag [overstr: dag] aften den 9 Juli der haaber jeg da at finde Brev fra Dem og erfare om De tager mod Indbydelsen om de kan komme til senest den 10de (tiende) Juli, thi lnger end til den 13de kan jeg ikke [overstr: lnger] blive der. Kom de da bliv et Par Dage saammen og De vil fornemme at De er velkommen hos Greven og Grevinden. See det er nu Indbydelsen, som jeg endelig maa vide Besked paa, opgiver De at komme, da reiser jeg, Dagen efter at have modtaget Deres Brev, fra Frijsenborg. I Weyle kjender jeg Ingen jeg kan vre hos og det krydser saa aldeles mine Reiseplaner og min Tid, efter at jeg nu, for at ordne det efter Grevindens Forslag, allerede har lagt [overstr: omtrent] en ny Uge til Opholdet i Jylland; men for Dem er det ogsaa en betydelig Vei; de bruger med Diligensen, der kjrer een Miil i 3/4 Time, en Tid fra Kolding til Aarhuus fra 7 Eftermiddag til 9 Morgen og da har De fra Aarhus 3 1/4 Miil endnu til Frijsenborg, noget Ti maa De jo ogsaa have med. Jeg seer derfor tydeligt / at det bliver dem baade Udgifter og Besvr. Overvei nu Sagen, men lad mig sikkert til senest den 10de have et Brev fra Dem sendt til Frijsenborg ved Aarhus; kommer De er De hjertelig velkommen; men opgiver De det, da skal jeg saasnart jeg er i Kjbenhavn, istedet for mig selv, lade mit aandelige jeg komme til Dem. Jeg skal sende Dem mine "samlede Skrifter", som jeg beder Dem tage med til Amerika, derfor, som De lover, haaber jeg en gang om Aaret, i det mindste at faae Brev fra Dem, de skal sikkert erholde et lignende langt og udfrligt fra mig. Vr forvisset om at jeg paaskjnner Deres varme Hjerte for mig, at jeg med stor Deeltagelse flger Deres Livs-Historie. Vi have kun to Gange talte med hinanden i Kjbenhavn og ved Festen i Flensborg men ved Deres Breve er det som om vi i mange Tider have kjendte hinanden.

Gud styrke og fre Dem! hils Deres kjre Forldre fra mig! og gld mig snarest med Brev; er et saadant ikke indtruffet fr den 12 Juli, da [overstr: er jeg] reiser jeg fra Frijsenborg.

Deres Ven

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (Microfilmscan 13, 1045-48)

[forudgende mangler]

kunde samles [overstr: her] paa Frijsenborg. Det var saa deiligt at samles lidt med Dem, tale lidt mere med Dem end vi endnu have talt; det var kun to gange, [overstr: naar], frst i Kjbenhavn, sener i Flensborg, men ved Deres Breve er det som om vi i mange Aar kjendte hinanden. Men Reisen forekommer mig forlang og for kostbar.

Nu har jeg udfrt mit Hverv fra Greven og Grevinden, nu har jeg ogsaa som Ven aabent udtalt, Reise-besvret. Overvei nu Sagen, jeg reiser imidlertid igjen til Frijsenborg og lad mig der sikkert og senest den Ellevte, have et Brev fra Dem (sendt til Frijsenborg ved Aarhus. Kommer De, er De som sagt inderligt velkommen, men opgiver De det, da skal jeg fra Kjbenhavn, istedetfor mig selv, lade mit aandelige Jeg komme til Dem i Christiansfeld, jeg skal sende Dem mine "samlede Skrifter", som jeg beder Dem tage med til Amerika; derfra, som De lover mig, erholder jeg, idetmindste eengang om Aaret Brev / De skal da erholde et lignende langt og righoldt fra mig. Vr forvisset om at jeg paaskjnner Deres varme Hjertelag for mig og at jeg med stor Deeltagelse flger Dem i al god Gjerning. Gud fre og velsigne Dem. hils Deres Forldre fra mig og gld mig nu snarest med Brev; er et saadant ikke indtruffet fr den 12 Juli, da [overstr: jeg] reiser jeg fra Frijsenborg.

Deres Ven

H. C. Andersen

E.S.

Opgiver jeg Reisen til Lissabon og der bliver en Rimelighed for at jeg nrmere end nu kunde mde Dem, da vil det skee, men for ieblikket troer jeg ikke derpaa.-

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 1049-50)