Dato: 18. december 1865
Fra: Athalia Schwartz   Til: H.C. Andersen

December 18, 1868

Histrede Hr Professor!

Under 10ende ds. Tillod jeg mig at tilskrive Dem som flger:

Jeg maa undskylde den beklagelige Ndvendighed, der maa lade mig benytte en Andens Bistand for at tilskrive Dem disse Linier. Jeg veed ikke, om det er Dem bekjendt, at jeg I Sommer med det Classensca Fideicommis Understttelse gjorde en Reise til Frankrig og England for at undersge Beskaffenheden af en vis Green af velgjrende Anstalter. Allerede strax ved Begyndelsen af min Reise havde jeg det Uheld ved et Nerveslag at blive bervet Synet paa mit venstre ie, hvilket vel ikke hindrede mig i at opnaae iemedet af min Reise, men som efter min Hjemkomst har paatvunget mig flere Maaneders aandelige og legemlige Hvile, og frst i disse Dage er jeg istand til med Sikkerhed / at kunne vente en heldig Udgang paa min Sygdom. Men selv efterat have opnaaet dette Resultat maa jeg vel i den nrmeste Fremtid mere tnke paa at sikkre mig mod et Tilbagefald end paa strax at gjenoptage en Virksomhed, der, mere anstregnede end lnnende, vel forstrstedelen maa vre Grunden til min Sygdom.

Allerede forrige Vinter flte jeg ret vel, at en Recreation var mig ndvendig, og som De veed, Hr. Professor, sgte jeg derfordet Ankerske Legat. Jeg skulde visselig ikke anden Gang stille mig i Concurrenternes Rkke, dersom ikke nsket om at see min Sundhed fuldkommen gjenoprettet bevgede mig dertil. Jeg tillader mig derfor atter at henvende mig til Dem, som Den, hvis Stemme i denne Sag upaatvivlelig har hiest Vgt, med det Sprgsmaal: Tr jeg gjre Regning paa denne indflydelsesrige Stemme? Bliver det herved med Ja, som jeg haaber og nsker, og efter Deres venlige Budskab ifjor gjemmen/ Hr Prof. Hertz, maaaskee ogsaa uden Ubeskedenhed tr gjre Regning paa, saa vil jeg tillade mig at indgive min Ansgning derom. Jeg skal imidlertid ikke ngte, at da jeg i min nuvrende Tilstand saa meget som muligt maa sge at undgaae Skuffelser og ubehagelige Stemninger, vilde et rligt og oprigtigt Nei have strre Vrdi for mig end et ubestemt Lfte, og jeg vil i et uforbeholdent Svar herpaa kun see et nyt Beviis paa den velvillige Artighed, hvorpaa De, gode Hr. Professor, har givet mig saamange Beviser.

Min nuvrende Bopl er p.t. Kronprindsessegade 38, 3 Sal, Adr. Hr. Oberstliutenant Kaufmann.

Da jeg i Lbet af disse otte Dage ikke har modtaget noget Svar frygter jeg meget for atmit Brev, ved Den ofte uefterrettelige Postgang, ikke skal vre Kommet Dem ihnde, hvorfor jeg for en / Sikkerhed Skyld, tillader mig atter at tilskrive Dem.

Med udmrket Hiagtelse

Deres forbundne

Athalia Schwartz

S.T.

Hr. Prof H.C. Andersen. R.D.

Tekst fra: Solveig Brunholm (KB affoto 5640-42)