Dato: 13. februar 1866
Fra: Dorothea Melchior, Moritz Gerson Melchior   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjbenhavn d. 13de Februar 1866.

Kjere Herr Professor!

Jeg modtog i Fredags Deres srdeles kjerkomne Brev fra Celle, hvorfor jeg beder Dem modtage min hjertelige Tak. Jeg gldede mig over at erfare at Deres varme Undersaatter havde gjort Dem Gavn underveis, thi oprigtig talt, frygtede jeg for at de skulde have vret Dem til Besvr i det vedvarende milde Veir. Vi have siden Deres Afreise daglig havt Regn og Slud og desuagtet klager man over at Jorden ikke faaer tilstrkkelig Fugtighed, thi Regnvandet lber til Havet hvorimod Sneen, som vi ere vant til ganske anderledes trnger ned i Jorden. Det lader virkelig til at vi slippe for Vinter iaar, hvilket jo vilde vre meget behageligt, dersom det ikke maatte have megen Sygdom til Flge. - -

Det morede mig at lse i Dagbladet idag om Deres Modtagelse i Utrecht paa Banegaarden, jeg kan tnke mig at det maa have vret meget behageligt for Dem at hre hvormeget man gldede sig til Deres Komme. Jeg haaber nu blot at min Niece, Fru van Herwerden, maa have vret rask nok til at modtage Dem i deres Huus og at hun selv kan have havt nogen Fornielse af at vre Dem til Nytte; hun skrev mig til at hun og hendes Mand gldede sig saa overordentlig meget til Deres Besg. Jeg havde imidlertid en lille Ahnelse som at Storken var med Dem i Flge paa Veien derhen, og da vilde den jo have vret lidt mindre velkommen end om den var kommet lidt senere, dog da jeg Intet har hrt derom, saa har min Formodning vel vret ubegrundet. - Af Nyt ved jeg ikke andet at melde Dem end at min Mand og jeg i Fredags vare indbudne til et meget storartet Bal, hos Conseilspresidenten Grev Frijs, som blev givet i Udenrigsministeriets Locale paa Amalienborg. Det var i enhver Henseende gentilt og smukt. Greven var i det frste og Grevinden i det nste Vrelse og modtoge selv srdeles venligt og smukt alle Gjesterne og forblev der indtil de Kongelige ankom omtrent Klokken 10 1/2. Hans Majestt frte nu Grevinden, Greven Dronningen, Kronprindsen med den ldste Datter og Prinds Hans med den nste Datter af Huset, gamle Landgreve og Prinds Bentheim gik nu alle til den smukt decorerede Balsal hvor Musikken spillede "Kong Christian stod ved hien Mast". Kongen og Kronprindsen dandsede hele Natten og vare meget livlige og venlige. Der indtraf en lille Episode, som dog ikke havde nogen Flge, Kongen gled ud med sin Dame, Indenrigsminister Estrups Kone, som ikke er fri for at vre lidt corpulent, de faldt begge, men kom hurtig paa Benene igjen og dandsede videre. - Dronningen saae ungdommelig og meget godt ud, kldt i Lyseblaat med sit skjnne Brillant Collier. Det morede mig at jeg var en af de Udvalgte hvem hun berede med sin Tiltale. Hun talte om, hvad der vist for ieblikket mest interesserede hende, om den italienske Opera. Capitain Hammer, som stod hos mig, spurgte hun efter at have talt lidt med ham, til stor Moro, for os Alle om jeg var hans Kone men rettede hun sig i det Samme og sagde "Nei, jeg veed jo godt at De er Fru Melchior og Deres Mand kjender jeg ogsaa". - Jeg tog mig den Frihed at bringe Grevinde Frijs en Hilsen fra Dem, jeg fortalte hende at jeg samme Dag havde hrt fra Dem og interesserede det hende at vide hvorledes Reisen havde vret og hvor langt De var kommet. - - -

Paa Musikforeningens Concert forrige Tirsdag havde vi den Fornielse at hre en ung udmrket Konstner, som opholder sig her for ieblikket; en ung polsk Violinist, Herr Lotto. Han spillede en Concert af Viotti, med overordentlig meget Bifald. Jeg har ikke hrt Nogen siden Winiowsky som jeg har fundet saa fortrffelig, som han, han overvinder de vanskeligste Passager og spiller med en Sikkerhed, som er forbausende. Han har Anbefaling til min Svoger Professor Melchior, hvor jeg var sammen med ham i denne Uge. Han har gjort Lykke i London og er blevet decoreret af Kongen af Portugal. Paa Lverdag giver han sin frste Concert i Casino. - Programmet for Musikforeningens Concert var desuden "Bethovens Ouverture til Leonore", Hartmann, et smukt Udvalg af Musikken til "Undine" Spohr "Die Weihe der Tne" Wagner, Udtog af Operaen Lohengrin. Det er en Fornielse hvor smukt Orchesteret og hele Choret er indvet. - I Aften gives for frste Gang "I Landsbyen" og "Tycho Brahes Spaadom" hvilket jeg ogsaa skulde have seet paa Fredag, men i Anledning af den vigtige Begivenhed at jeg den 16de Februar for 43 Aar siden frste Gang saae Lyset, foretrkker jeg at blive hjemme og see nogle gode Venner hos os. Muligen faa vi ogsaa nogle smaa Prestationer istand, men det bliver nppe saa godt, som ifjor, da De var saa venlig at staa os bi.

Idag den 14de have vi det yndigste Sommerveir, Solen skinner saa venligt herind i min hyggelige Stue og er det en sand Vederkvgelse efter de triste mrke Dage vi have havt. Jeg tnker at min Mand i nste Uge reiser til London, han har lnge tnkt derpaa men stadig opsat det. -

Jeg maa dog fortlle Dem at der er kommet et et smukt Maleri hertil af Block, et af Bestillingerne til Frederiksborgs Kirke, forestillende "Maria Bebudelse". Det er malet med en rask Pensel og kraftig Colorit og er der overordentlig megen Flelse i hendes Udtryk. Gamle Bloch fortalte mig igaar at Professor Hien, den strengeste Critik, havde fundet det fortrffeligt. Block reiser den 20de fra Florenz og kommer saa hjem for at blive hjemme. I Aften [over linjen tilfjet: Dag] feirer Maleren Lund sin Fdselsdag og skulde vi tilbringe Aftenen der. - Louise har vret saa uheldig at gjre et lille Feiltrin, dog heldigviis kun med Foden, hvilket allerede har holdt hende 14 Dage hjemme. Det er formelig bleven en Epidemi blandt de unge Damer at forstuve Foden, hvilket formodentlig maa hidrre fra de hie Hle. - Vi have imorges havt en srdeles interessant Time med Herr Lffler. Han har i sine sidste Foredrag omtalt Europas Culturhistorie, gaaet ganske systematisk frem og dvlede han idag ved Reformationen. Han har overordentlig megen Veltalenhed og en sjlden Hukommelse og Begavelse. Historien er egentlig slet ikke hans Fag, han er Geognost, men han er ligefuldt hjemme heri og kan ikke undgaa at omtale de historiske Begivenheder naar han berrer de forskellige Landes Beskaffenhed.-

See saa, min kjere Herr Professor, nu har De vel havt nok af mig for denne Gang, saasnart jeg veed Noget der kan interessere Dem saa skal jeg, dersom De bryder Dem derom skrive til Dem igjen, finder De at jeg er for vidtlftig da vr oprigtig imod mig og skriv mig det ligefrem, da skal jeg forsge at afkorte mine Breve og kun lige skrive Dem Facta. Mine Svogere, min Svigerinde Henriette, Sine Caroc, som blev saa glad med Deres Billede, samt alle de kjere Brn, sende Dem en kjerlig Hilsen og ikke mindst hjerteligt hilses De af Deres Dem stedse hengivne og hitagtende

Veninde

Dorothea Melchior.

Kjbenhavn d. 14 Februar 1866

Kjre Herr Profesor! Jeg takker Dem for Deres venlige Hilsen i Brevet til min Kone. Af et Brev fra Fru v. Herwerden seer jeg at De havde vret i Uetrecht; Min Niece beklagede meget, at hun ikke rigtig kunde tage sig af Dem som hun havde nsket, og at hendes Mand endog de Par Dage, da De var i Utrecht, var saa beskjftiget og ei heller ganske vel.

Jeg haaber at De befinder Dem vel i Amsterdam, Herr Brandt skal vre en srdeles vakker Mand. Hollnderne ere et eiendommeligt Folkefrd, ikke tiltalende strax, de ere langsomme i deres Bevgelse ligesom i deres Tankegang, men med alt det have de gode og fortrinlige Egenskaber som der dog fordres et niere Bekjendtskab med dem til at udfinde. Jeg har altid tnkt mig at det ikke kunde vre synderlig interessant for en Digter at studere Hollnderne, men maaske finder De mere Behag i de Mennesker De er saa heldig at trffe end jeg egentlig nogensinde har fundet i Holland, det er nu rigtignok [overstreget:henved] over 30 Aar siden, at jeg opholdt mig i lngere Tid i Amsterdam, meget kan jo vre forandret siden den Tid; jeg var der som ganske ungt Menneske.

Naar De vil glde min Kone med et Brev saa er hendes Adresse

Fru Dorothea Melchior

Hibroplads No 21

eller ifald De vil flge Englndernes praktiske Fremgangsmaade, da kun "Fru Moritz G. Melchior", saa behves Tilfining af Bopl ikke.- Det vil naturligviis ligeledes glde mig gensidig at hre fra Dem og forbliver jeg med hjertelig Hilsen og de bedste nsker for Deres Velbefindende

Deres Dem hengivne og hiagtende

Moritz G Melchior

Tekst fra: Niels Oxenvad