Dato: 1. marts 1866
Fra: Adolph Drewsen   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Rosenvnget 1 Marts 1866.

Kjre Andersen!

Idag har jeg ret Ro til at kunne stte mig hen for at stte mig i Forbindelse med Dem, men det er ndtvungen Ro, fordi mit Lndehold et noget strkere, end sdvanligt, saa jeg maa holde mig hjemme. Ingeborg er stadig daarlig, saaat hun nu i 14 Dage har holdt sig deels i Sengen deels i Stuen, og hun har havt endeel Piinsler; samt er skaaret. - Men det er ikke med vore Skrbeligheder, jeg br opvarte Dem! skjndt naar jeg tnker over, hvad jeg kan have at meddele Dem, forekommer det mig, der er ikke andet, saa stille og saa ganske paa sdvanlig Viis gaaer Alt herhjemme, baade i Rosenvnget, Kjbenhavn og Danmark. Jeg har derfor opsat at skrive fra Dag til anden, i Haab om, at der skulde skee Noget,soni var vrd at meddele Europas Digter ad den lange Vei til Holland, men nei! Derfor bliver Brevet ogsaa, som De vil see, temmelig frit for factisk Indhold. - - Alligevel kommer jeg tilbage til Sygdom, fordi Baronesse Stampe har vret, og vel tildeels endnu er temmelig angrebet. Det er Astma, men der svares, at det er bedre og bedre. Den yngste Sn, Christian, har kjbt Aldershvile ved Frederiksdal, og der er da strax refereret i Aviserne, at det er et Slot, (: Palisander Splindt) bygget af Dronning N. N. men jordlst er det, thi Jorderne har Eieren beholdt, paa nr 50 Tdr Land Skov og Eng; saa det bliver en dyr, meget dyr Huusleie, den gode Baron kommer til at betale for at boe i Slottet.

Paa Christinelund og her i de forskjellige Grene af Familierne staaer alt ved det Gamle, og jeg veed Intet at melde, som kunde have Interesse for deres gamle Ven.- Det Samme gjelder, hvad Theatret angaaer, hvor jeg har vret et Par Gange, og moeret mig godt; isr ved Brylluppet paa Ulfsberg, som gjr megen Lykke og spilles ret godt; Ligesaa gjre Italienerne stadigt Lykke og have nok stedse godt Huus, ogsaa der har jeg vret et Par Gange; saa jeg har dog Haab om, at jeg kan faae en lille Gran Theater-Agtelse fra min store Ven. - Spanierne, som De sprger om i Deres Brev - for hvilket jeg nok har glemt at sige Tak, - har jeg ikke seet paa Repertoiret, og jeg tvivler om, det har gaaet siden De reiste. Det er ellers Skade, at De, der river saa strkt ned paa vort Clima, just skulde vre borte i Vinter, thi det har - maaske af Feiltagelse - snarere vret Sommer, end Vinter i Vinter. De gjr Dem ingen Forestilling om, hvilket Blomsterflor der siden Januar har vret i hele Haven, og det ikke blot Sommetgjkke, men en Mngde andre Planter. - Idag Sneveir:

Det fyger saavidt med store Fnog,

Men Maanen dmrer i Skyen dog.

siger jo allerede Oehlenschlger, saa det er jo ikke nogen ny Opfindelse. Sneen ligger tommertykt, men maaske den er borte inden i Morgen. -

I politisk Henseende er det ogsaa stille nok, som alle Steder, hvor man maa leve af Haabet, der som bekjendt er en smal Kost og ikke til at blive feed af; men Hoffet gjr Fester, Conseilsprsidenten, Gr. Friis ligesaa, hans var nok paa c. 500 Gjster. Jeg har vret til et Par saadanne Fester; aa ja saamnd! Vort Smule Aristocrati er henrykt over dem. - Lad gaae! men jeg synes ikke, jeg ret kan faae dem passede med vor Politiske Ynk, eller kanske ere de just et Barn af denne, - kan ogsaa vre! - Det falder mig ind, at nogle af disse Fester vist allerede vare fr Deres Afreise, ja af Nyhed at vre ere de ogsaa temmelig gamle. -

Af Bger er der udkommet en af stor Betydning idag, det er den nye Straffelov; den skulde De anskaffe; den farer Dem saa alligevel koldt ned af Ryggen, men De kan godt faae den i Lommen, thi der falbydes allerede Lommeformater af den; De som har saadan Respect for Collisioner med Straffemagten, br dog vre bevandret i den.

Hvordan gaaer det Dem ellers i Hyacinthernes Fdreland, hvor de netop er i Blomstri[n]gstiden? De finder jo Liiglugt i Blomsten, saa maa Holland lugte slemt i denne Tid! Det er vist klogest, De ikke rber Deres Lugt for Hollnderne; bare de inte lugte Lunten, saa er det om en Hals med Deres Popularitet.

Deres hengivne

Drewsen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost