Dato: 3. marts 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Niels W. Gade
Sprog: dansk.

Amsterdam 3die Marts 1866.

Kjære Ven!

Da jeg er uvis om Hartmann har bragt Dem min Hilsen og Meddelelse om mit Ophold her i Holland, vil jeg skrive Dem selv til fra Amsterdam hvor De De har grumme mange Venner blandt hvilke Verhulst er een af de meest varme og erkjendende. Jeg har nu været her netop i tre Uger, og boer hos vor Landsmand Kjøbmand Brandt, hvor jeg har det ganske udmærket, har Alt hvad et rigt og velindrettet Huus kan give og tilige den deilige Fornemmelse at jeg er en velkommen Gjæst; Fruen i Huset taler dansk og er en begavet, frisk elskværdig Dame, Sønnen taler ogsaa dansk, og en Mængde bosiddende Landsmænd have aflagt mig Besøg. Theaterdirektionen har vist mig den Opmærksomhed at sende mig en Billet til een af de første Pladser, hver Aften, i Theatret. Jeg kommer der tidt og finder Skuespillet bedre end jeg havde ventet det, men er meget forundret over den ringe Stilling, selv de Betydeligste af Personalet synes at indtage, man seer dem intet Steds i Selskabslivet, og jeg har intet derimod. Operaen er fransk og har ganske udmærkede Stemmer, jeg har hørt Meyerbeers Africanerinden, der er meget storartet; jeg fik slet ikke noget Hjemved. Balletten er derimod ringe og med aldeles løs sammenrapset Musik. I Musik Selskabet Felix Meritis gives, jeg troer hver fjortende Dag, Koncerter; Verhulst føren og her høres rigtig god Musik.

Næsten ved hver Koncert i den første Tid er givet eet af Deres Arbeider, saaledes gik "Im Hochland" og "Hamlets Ouverturen". Forrige uge var jeg der og i den Anledning gav Verhulst Deres Symphoni No 1, Opus 5, der tog sig ypperlig ud, kom med en Klang af vore Folketoner, var saa ægte dansk, den blev meget varmt optaget; foruden den hørte vi Beethovens Ouverture til Egmond, desuden sang en Frøken Ubrecht fra Hanover og Violinspiller Wilhelm fra Wiesbaden spillede genialt og dybfølt et Nummer af Ferd. David. Om henved 14 Dage er igjen Koncert, men da er jeg borte fra Amsterdam, da vil igjen blive givet een af Deres Symphonier og desuden Faust af Schumann. Ved her at nævne Faust kommer mig i Tanke hvad Verhulst fortæller at vi begge have været 1846 sammen i Rom med Gounod men Ingen tænkte da paa den Betydning han vilde faae, og da var han ogsaa gaaet i Kloster for at blive Munk men betænkte sig under Prøveaaret. Fra Verhulst har jeg de meest varme Hilsener han elsker Deres Kompositioner, og viste mig strax hvilken stor Samling han har af disse, Agnete og Havmanden kjendte han derimod ikke til, send ham et Exemplar, idet mindste Agnets Vuggevise med Chor (tydsk Text under jo ogsaa under den?) - den meest ansete Digter i Holland er for Øjeblikket Præsten Ten-Kate, hans seneste Arbeide er "Skabelsen" han læser det op for Betaling i de fleste større hollandske Byer og har derved allerede i dette Aar fortjent 10 000 Gulden; hans Menighed forære ham i denne Tid et rigt Huus her i Amsterdan. Ganske fortræffeligt har han paa Vers oversat af mine Eventyr, forleden læste han i stort Selskab et Par af disse; fra Kagen vi havde paa Middagsbordet vaiede det danske Flag med mit Navn og det hollandske med Ten-Kates. De fleste af mine Skrifter ere oversatte paa Hollandsk, jeg seer disse og mit Portræt. Glæd mig med et lille Brev; de første 8 Dage endnu er jeg i Amsterdam hos: Mynher A. L. Brandt, 507 Heerengracht by de Huidenstraat, Amsterdam; i de næste 8 Dage kunne Breve adresseres til det danske Gesandtskab i Haag, derfra reiser jeg til Paris og Rom, om Gud vil, til Lissabon, eller i Sommeren til Danmark igjen. Hils Deres Kone, Felix, de to Andre, Deres Svigerforældre og alle fælles Venner. Portrættet af Dem, følger mig stadigt og staaer i dette Øieblik fremme paa Skrivebordet.

Deres Ven og Beundrer

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 56, 135-36)