Dato: 17. april 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Lorenz Frölich
Sprog: dansk.

Bordeaux den 17. April 1866

Kjære Hr Frölich!

Det var deiligt at jeg traf sammen med Dem i paris! De har eet saa hyggeligt Hjem, en Kone og en lille Datter der kan fylde det med Solskin, ja saa kan man nok groe fast i den store, urolige By. Tak for al Deres Velvillie tak fordi De førte mig til Hr Hetzel bring ham min hjerteligste Hilsen. Aftenen før jeg forlod Paris fandt jeg i mit Hotel Brev fra ham, det var indtruffet omtrent Klokken tre, men jeg kom først hjem Klokken 7 og da kunde jeg ikke nyde Gavn af Indbydelse, det var over Tiden, til at kjøre til Georg Sand, hende som jeg af alle franske Forfattere helst ønsker at see og tale med. Tak Hr Hetzel særdeles og bed ham udtale min dybeste Beundring for G. Sand.

Næste Morgen gik jeg med Banetoget til Tours, det var det deiligste Veir, Foraaret var kommet, alle Frugtræer blomstrede og i Tours fra min Balkon nød jeg ret de friske grønne Træer i den deilige Aften; i Løverdags henimod Midnat naede jeg Bordeaux og boer i Hotel Richelieu; vore Landsmænd Jürgensen, Kirstein, Gyllenstad ere høist elskværdige imod mig jeg bliver her ganske vist Ugen ud og jeg vilde da være meget glad, om jeg med Deres Velvillie kunde faae som jeg talte til Dem om, en halv Snees af mine Photografi Portrætter de smaae og bedste; send dem til vor danske Konsul Kirstein, det er sikkrest; han vil vide om jeg er her eller hvor jeg er. Endnu har jeg ikke taget Bestemmelse om jeg gaaer til Søes, hvilket de Fleste raade mig til eller over Land, som Gyllensted mener er bedst; Varmen er allerede meget stærk, jeg er aldeles hæs af at have gaaet for tyk paaklædt, nu flyver jeg om som en Sommerfugl i Seriner og Kastanier Blomsterne, det er en Vellyst at sidde under de friske grønne Træer i her i bothanisk Have. Eet glemte jeg at sige da jeg var hos Dem. Just idet jeg reiste fra Kjøbenhavn kom Hr Lose og fortalte at han havde Brev fra Dem og at deri stod at der sendtes mig et Exemplar af een af Deres Bøger; jeg takker Dem særdeles for denne Opmærksomhed, eller rettere dette Venskab, men maa tilføie, hvad ogsaa Lose tilføiede at der slet ingen Bog fulgte med oat at h an ikke vidste om dens Kommen, Er den maaskee underveis? Jeg faaer den altsaa naar jeg, om Gud vil, igjen seer Kjøbenhavn. Taler De med General Kaufmann da hils ham særdeles og bed ham nævne mig for Kronprindsen.

Jeg maa dog fortælle Dem at i Tours var een af de første Bøger jeg saae i Vinduet hos en Boghandler, netop min Bog Livre d'Images sans d'images, den er udkommet i Paris hos Hachette, oversat fra Tydsk, men jeg synes at den franske Gjengivelse lyder godt. Gid at Hetzel nu virkeligt vilde vælge een eller anden af mine Bøger, som jeg opgav, og at han maa finde en god Oversætter, husk ham derpaa; vi maa Allesammen, De, jeg, alle Kunstere og Videnskabsmænd med saa at hævde vort lille Fædrelands Betydning, det er nu os som skal holde "Dannevirke! Hils Deres elskværdige Frue, omfavn fra mig Deres lille Pige og bevar mig i venlig Erindring. Maaskee hører jeg dog fra Dem her i Bordeaux. Hils Hr Sauvage!

Deres Ven

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 56, 78-81)