Kjbenhavn d. 11te Maj 1867.

Kjere Herr Professor!

Jeg har med den sdvanlige Glde modtaget frst Deres kjere Brev af 26de April, hvorfor min hjertelige Tak; jeg besvarede det ikke da De jo ikke troede at en Skrivelse kunde naa Dem lnger end til Tirsdag. Igaar Aftes ved min Hjemkomst forefandt jeg atter Deres kjere Linier af 7 Mai, hvilke jeg nu vil ile med at besvare saa meget mere, som de gjorde Indtrykket af at vre skrevne i en mindre god Stemning; jeg vil ikke vre saa ubeskeden at troe, at mit Brev kunde bringe Dem i godt Humr, men jeg vil i ethvert Tilflde forsge at minde Dem om at De i Virkeligheden har saa uendelig mange sande og oprigtige Venner i Hjemmet som med sand Interesse flger Dem hvor De end frdes. De er paa ingen Maade ringe stillet i Deres Fdreland, nei tvertimod, det er stolt af at eie Dem, og det med god Grund. Vi ere et besynderligt Folk, jeg tror virkelig at vi have den bedste Villie, men vi ere noget keitet og meget langsomme til at fatte nogen Beslutning og have vi ingen Mod til at gjre noget paa egen Haand. Det er nu f. Ex. et ufatteligt Misgreb at man i vor danske Afdeling i Udstillingen reprsenterer dansk Litteratur ved at udstille Munks og Bjrnstjernes Buster; Det er jo ganske rigtig som De jo bemrker at de burde have Ingemann og Heiberg, og ganske ufatteligt er det jo at man ikke har Deres Buste, som jo kan faaes baade i Bronce og Bisquit, og da De jo er kjendt nsten over hele vor store Klode, (det er nsten ingen Overdrivelse) saa er det jo mildest talt dumt at den skal savnes. Fra Begyndelsen af har man talt om hvor nskeligt det vilde vre at have en Person i national Dragt i Portas Caffe; hvad vilde nu vre lettere end at bringe dette til Udfrelse? men nu tales der frem og tilbage om denne Ubetydelighed indtil Udstillingen er forbi. Imidlertid foregaar der saa store og vigtige Begivenheder i Verden og bliver der lagt Raad op for at afgjre hele Europas Skjebne, som man jo er meget spndt paa at kjende Resultaterne af. - Med Hensyn til hvad De skriver om Moltke, saa troer jeg nok at det er en Feil af Dem at De ikke med en Hentydning har givet ham at forstaae at det er Deres nske at blive presenteret for Keiseren, da det formodentlig er den Maade man anvender hos ham. Det var Skade at De ikke gjorde det. Men "gjemt er jo ikke glemt" og naar De nste Gang kommer til Paris, saa maa De selv gjre et lille Forsg i denne Retning. Vi have rigtig moret os herhjemme over i flere af Beretningerne fra Paris at see Dem saa hderlig omtalt, at man glder sig over at have Dem derovre og at Englnderne ere saa henrykte over at erholde Deres Autographie. Ja min kjere Professor, jeg synes virkelig at det maa have vret et lille Triumph Tog for Dem derovre, og det maa De vre rigtig glad over. Og nu maa jeg bede Dem at flge mig lidt tilbage til Hjemmet, hvor alting G.v. l. staar til ved det gode Gamle i det Mindste paa Hibroplads. Vore Torsdage have, paa det nr at vi meget savne Dem, vret rigtig animeret. Sidste Gang var Billes (han reiser en af Dagene, uden Konen, til Paris) Lunds, Anna Kjellerup og flere unge Herrer og Damer og udfrte vi flere srdeles gode Ordsprog. Block kom frst om Eftermiddagen, da han i den Tid er meget beskjftiget, han maler Kronprindsen, som skal vre en Forring til Slvbrylluppet og er han saaledes i stadig Activitet. Han tilbragte ogsaa Aftenen hos os forrige Lverdag og var i brillant Humr. Han spillede Whist med megen Fornielse. Igaar var min Mand og jeg til Middags Selskab hos Grev Moltke i Hotellet; vi vare kun 12 tilbords og havde det meget gemytligt og behageligt, han var en srdeles elskvrdig Vrt. Hans Kone havde skrevet at De havde spist en Middag hos hende. - Idag have vi et regnfuldt og uhyggeligt Veir efter at vi i nogle Dage have havt fuldkommen Sommer, saa at man fik travlt med at tnke paa Landet; vi have endnu ikke bestemt naar vi flytte ud, da jeg vil oppebie Johannes Hjemkomst. Jeg antager at de idag ere i Hamborg; de ere gaaet hjem over Triest Padua, Venedig og have de seet Adelsberger Grotten. I Rom have de tilbragt en uforglemmelig Tid og skal Paaskehitidelighederne iaar have vret storartede. I den lille skandinaviske Forening gaves en Concert af Scambati (Italiens frste Claveer Spiller) Heise, Pinelli; og blev der udfrt flere af Gades Compositioner, som og af Ravnkildes. Lunds ere meget henrykt over at skulle boe tre Sommermaaneder i Hellebk, ved Siden af Collins, det er ogsaa langt at foretrkke for Vestkysten af Jydland, som han frst havde betnkt. - Den italienske Opera vedbliver at gjre stormende Lykke; der er udsolgt nsten hvergang og er for ieblikket Benati, der debuterede som Rosina i Barberen, Publicums Yndling, ja hun har vret nr ved at fortrnge Sarolta og have de unge Lver delt sig i to Partier og sgt at overgaa hinanden i Kampen, hvori der stredes Blomster for deres Elskerinders Fdder. Ja Folk sidder med spndt Opmrksomhed og tlle Buketterne som i store Kurve ere bragte hid og som efter hvert Nummer blive kastet hen over Scenen som en tt Regn. Jeg troer at Blomsterhandlerne vil gjre hvad der staaer i deres Magt for at faa Saisonen forlnget, thi det er med Rette en blomstrende Tid for dem. Benati har en ungdommelig frisk Stemme og er ganske nydelig, men hun forstaaer aldeles ikke at spille Comoedie hvorimod baade Sarolta og Padilla have et stort Talent dertil. - Af Nyheder paa det kongelige Theater er Mathilde Prices Debut som Sylphiden; hun er nydelig og meget levende, "men hende er det dog ikke" nei saa yndig som hendes Forgngerinde er hun ikke. Paa samme Aftes gaves "Man kan hvad man vil" og kan man nsten anvende Titlen paa Agnes Lange, der virkelig i Rollen som Carl den 2den maa have gjort store Anstrengelser for at naa det Maal hun har sigtet til; hun overgik mine dristigste Forventninger om hende, thi hun spillede fortrffeligt og saae srdeles yndig ud, jo hun havde faaet Bugt med sin Stemme, der ligesom var bleven klangfuld. Jeg vil ndig see hende i en anden Rolle igjen, men helst beholde det gode Indtryk hun heri gjorde paa mig. I Torsdags Aftes afholdtes Musikforeningens sidste Concert for iaar og sluttede med Bethovens deilige store Concert. Jeg gik ikke derhen, da jeg i nogen Tid har afholdt mig fra at komme hvor der er for strk Belysning, da mine ine endnu ei ere gode. Min Tid er udlbet for i Aften, Posten gaar strax og jeg vil ndig gjemme dette Brev til imorgen, thi da er jeg overbeviist om at dersom jeg lste det igjennem, da vilde dets Skjbne blive en hurtig Tilintetgjrelse og da mine jne ikke vilde tillade mig at skrive et Andet, saa er De jo, som altid sd og elskvrdig og vil med lidt Overbrelse lse og glemme det kjedelige Indhold, og dog vil jeg inderlig bede Dem om at beholde i venlig Erindring Deres Dem altid beundrende og meget hengivne Veninde

Dorothea Melchior.

Kjre Herr Professor!

Jeg indskrnker til at tilfie en kort hjertelig Hilsen, som jeg haaber vil trffe Dem i godt Humeur i det herlige Schweitz. Vr overbevist om at jeg med Interesse og Deeltagelse flger Dem paa Deres Vei, og glder mig over Alt det Skjnne og Storartede De seer. Levvel som ret nskes af Deres Dem hiagtende og hengivne

Moritz G Melchior

Louise og Thea, som havde skrevet et langt Brev til Dem hilser, ligeledes de andre Smaafolk. Min Kone bringer mig Theas Brev, som jeg indeslutter.

Tekst fra: Niels Oxenvad