H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra Dorothea Melchior m.fl. til H.C. Andersen 15. maj 1867

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 15. maj 1867
Fra: Dorothea Melchior, Louise Melchior   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn d. 15de Mai 1867

Kjere Herr Professor!

Jeg antager næsten at vi samtidig have modtaget hinandens Breve og siger Dem min bedste Tak for Deres Skrivelse af 11 Maj. Man mærker strax den forskjellige Indvirkning af Paris's beklumrede Luft imod den deilige friske Bjergluft, hvor man i Guds fri Natur føler sig lykkelig og aander lettere. Saa meget jeg end for mit eget Vedkommende glæder mig til at gjensee Dem og atter nyde Godt af Deres behagelige Selskab, saa synes jeg næsten at det kan gjøre mig ondt at De saa hurtig skal forlade det uforlignelige Schweitz, men jeg maa dog sige Dem at jeg veed at De vil blive indbuden til Sølvbryllupsfesten, naar De kommer hjem. Professor Melchior har idag talt med Oxholm og han var aldeles fortumlet over Tilberedelserne da der endnu intet er rigtig bestemt, han havde sagt at det var en Selvfølge at De erholdt en Indbydelse, da man jo holder saa meget af Dem ved Hove, dog ikke alle Professorer blive indbudne. 2000 Mennesker er der foreløbig paa Listen der skal indbydes, men der vil vist komme langt flere. Kan De tænke Dem noget saa forkert, som at Oxholm mente at Couren om Aftenen skulde være paa Amalienborg; der var jo intet Naturligere end at den maatte afholdes i Riddersalen, saa megen Ære burde der dog vises deres høie Gjester, som jo vilde indfinde sig. Her bliver talt frem og tilbage om hvad der skal skee, men man veed ikke andet end at Majestæterne om Morgenen tage til Gudstjenesten i Frue Kirke, hvorefter Cour paa Christiansborg, som maaskee er Grunden til at man ikke saa godt om Aftenen kan benytte Riddersalen. Her bliver meget festligt i Byen, Musik i Gaderne, Fyrværkeri, formodentlig paa Nørrefælled, og Illumination. Min Mand kommer med baade i Egenskab som Rigsdagsmand og som Borgerrepræsentant; jeg har foreslaaet ham at han skal overlade mig den ene Egenskab, da jeg ikke kan vente at faa en Invitation, da jeg jo har undslaaet mig for at være i nogen Commité. Han overlod mig det gjerne da han aldeles ikke sætter Priis derpaa. Altsaa Resultatet bliver at De reiser hjem og det er vist overflødigt at forsikkre Dem om at De vil hilses med et hjerteligt "Velkommen". Igaar havde vi et lille Herreselskab, hvortil blandt andre Grev Moltke, Etatsraad Stephensen, Carl Andersen og Capitain Kummerlehn vare tilstede. Den Første er meget elskværdig og ridderlig imod mig og aflægger meget hyppig Besøg; han var atter heroppe i Formiddag for at sige Farvel, da han paa et Par Dage reiser til Glorup. Capitain Kummerlehn er vendt tilbage fra Vestindien efter at have passeret Atlanterhavet 100 Gange altsaa gjort 50 Reiser i Rhederiets Tjeneste, paa 2 Gange nær at han seilede for et andet Huus. I den Anledning fik han en smuk Foræring ved sin Hjemkomst, nemlig et Sølv Service paa en Bakke med Indscription paa. Jeg talte med Grev Moltke om at det gjorde mig ondt at hans Søn ikke havde presenteret Dem for Keiseren, saa spurgte han om De de havde opfordret ham dertil, hvortil jeg svarede at det vidste jeg at De ikke gjorde; "havde jeg vidst at De ønskede det" svarede han mig skulde jeg med Glæde have udrettet det, naarsom helst jeg talte til ham derom skulde det skee. Denne Gang var det jo bagefter, men De kommer nok igjen til Paris. Fru Bille, der gik herfra i dette Øieblik, sender Dem en venlig Gjenhilsen; hendes Mand reiser i Aften til Paris. Paa Søndag slutte vi Vinter Saisonen med et stort Rigsdagsgilde hvilket jeg ret beklager at De ikke er hjemme til; men skal jeg ikke forsømme med en eller anden af Deres gode Venner at tømme et Glas tilbunds for en lykkelig Hjemreise.- Hvad synes De kjere Professor om det Særsyn den 13 og 14de Mai at see Gaden bedækket med et tykt hvidt Sneedække og om Morgenen 3 Grader Kulde. Det er til stor Skade for Landmændene og frygter jeg for at vore deilige Asparges der var begyndt at komme, maa have lidt meget, ligeledes vil det tage Tid forinden Plainerne, hvor vi have saaet nyt Græs, ville blive grønne. I Søndags Aftes var jeg i italiensk Opera til Benatis [overstreget: Af] Benefice, og morede jeg mig fortræffeligt; hun er yndigere hvergang man seer hende og bliver man vel tilmode ved at lytte til hendes rene og ungdommelige Klokketoner. De gave 2 Acter af Barberen, 1 Act af Rigoletto og sidste Act af Lucia med Andreffi. Jeg maa bemærke at det nu har culmineret med Buketterne og er gaaet til den anden Yderlighed, hun fik nemlig ikke en Eneste. Igaar gav Padilla sin Benefice for aldeles udsolgt Huus. Man venter endnu opført "un balla in masca" hvori alle Damerne optræde og tænker jeg at De endnu kunde faa den at høre. Man taler om at Kongen Aftenen efter Festen vil tage hele Casino og vil lade dem spille for Hoffet alene. Jeg veed ikke om Therese har skrevet Dem noget om at hun har været til Sølvbryllupsfest hos Consul Salomonsen i Fredags, som skal have været en særdeles vellykket Fest, hvortil vare 60 Personer tilbords. - Udstillingen vil forblive aaben til aften den 26de i Anledning af de fremmede Gjester man venter hertil. - Mine Øine ere endnu ei rigtig gode og smerte mig naar jeg skriver længe, tag derfor idag tiltakke med dette, som sædvanlig uinteressante Brev. Farvel kjere Professor til vi om ikke længe med G H sees, kom glad og munter tilbage og vil sikkert ingen mere glæde sig derover end

Deres hengivne

Dorothea Melchior

Undskyld at indlagte Papir ikke er mere proper, men der fandtes kun den der var handlet ilde med.

D.S.

Kjære Professor Andersen!

I Mamas Brev sender jeg Dem mange hjertelige Hilsner. Jeg glæder mig meget til snart at see Dem herhjemme igjen; jeg kan ej tænke mig at det er over en Maaned siden at De forlod os, men Tiden gaaer hurtig, og før vi vide af det have vi Sommeren igjen, som skal bringe os flere kjære Venner tilbage til det kjære Hjem. Paa Fredag vente vi vi Johanne og hendes Mand, og om kort Tid kommer ogsaa Sophie Melchior, som har tilbragt en yndig Tid i Manchester London og Hamborg. Den kjære Professor, seer jeg med Guds Hjælp ogsaa meget snart, og bliver det morsomt, Alle at samles igjen, efter at have være skildt ad i nogen Tid. Indtil da Levvel, endnu engang mange Hilsner sendes Dem af Deres Dem hengivne

Louise Melchior

Tekst fra: Niels Oxenvad