H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra H.C. Andersen til Ida Koch 17. august 1867

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 17. august 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Ida Koch
Sprog: dansk.

Holsteinborg den 17 August 1867

Kjære Fru Kock!

De troer vist at jeg er i Africa eller død og borte fra denne Verden siden De ikke hører et Ord fra mig! Nu kommer jeg, om Gud vil, i næste Uge til Byen, men De maa dog have et Par Linier forud; jeg var først paa Basnæs, fløi saa til Glorup i Fyen, det var i Regntiden, raat og vaadt, jeg kunde neppe røre mig i Haven uden at frygte for at miste mine Galosker i den mosede Grund, der rislede en Kilde ved hvert Skridt man gik. Haven er ellers deilig paa Glorup og under mit Ophold der, blev en ny Hængebro paa 100 Fods Længde indviet; et storartet Arbeide, det skal have kostet henved 12000 Rdlr. / Broen hænger hen over en Dybde hvor der voxe de største Ege jeg har seet, den hænger i to gothiske Taarne fra hvilke man seer over Beltet til Langeland og Sjælland. Nu har jeg senere været 14 Dage omtrent her paa Holsteinborg og Veiret saa smukt og sommerligt, at det er en Lyst. Det har ogsaa glædet mig at vore franske Venner have et saadant Veir. Aftenerne herude er saa stille og milde, Lindeblomsterne dufte og Maanen seiler i en halv spansk Himmel. Det var min Bestemmelse at have været i Byen under de franske Gjesters Besøg, men da jeg læste Fest-Arangementet, saae hvorledes det gik i Fart paa Fart, hygtede jeg for at jeg ikke havde Kræfter nok til at tage Deel deri; Ingen tilskyndede mig, de kjære Venner paa Holsteinborg holdt / venligt paa mig og saa er jeg blevet her, men naar jeg læser i Aviserne de Taler der ere holdte, hører om den folkelige Stemning, bliver jeg ganske blød om Hjertet. Paa Mandag eller Tirsdag i Ugen reiser jeg ind til Byen og da haaber jeg vi sees, jeg haaber ogsaa at see den kjære Henny, som det er mig en Sorg at jeg slet ikke har seet siden den Morgen jeg var hos ham i Hotellet. Hils ham og Deres andre Børn i Hjemmet. Jeg har skrevet to Eventyr og en Historie, jeg har dernæst reenskrevet det meeste af min Portugals Reise, men den er kun nogle faae Ark, og skal ud i samlede Skrifter, maa altsaa vente, til der kan blive et fyldigere Bind. Nu har De vel, naar vi sees, Deres Portrætkort til Jorge, han spørger ideligt derom. Til Nytaar kommer / et Udvalg af alle mine Digte [overstr: ud]; jeg glæder mig til den Bog idet jeg da kan udrense mine Digtsamlinger og levere dem jeg troer nogenlunde holde sig i Tiden. Det bliver omtrent 16 Ark. Jonna Stampe med sine Børn er i Hellebek, veed De vel, der bruger hun Badene. Redacteur Bille med Frue, ligesom ogsaa Melchiors rejse i disse Dage til Schweiz, gid at jeg kunde det samme. Jeg har Lyst at see Udstillingen i sin Fylde før den nu snart veirer hen, men jeg kommer der ikke, jeg kommer til Kjøbenhavn, Efteraaret kommer, Vinteren kommer - Gud veed hvad der kommer! men De vil ikke glemme Deres hjerteligt

hengivne H.C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 317, billed 6882-85)