Dato: 21. december 1867
Fra: Chr. Thorning Engelstoft   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Odense Bispegaard d. 21 Dec. 1867

Kjre gode Hr. Etatsraad!

Dersom De bidste, hvor uafladelig De er i vore Tanker og Samtaler, vilde De endnu mindre kunne forstaa, at jeg frst nu vender Ordet til Dem, ialtfald ikke forstaae det saa godt, som naar De tillige vidste, at jeg har vret flere Dage borte paa Jubilumsreise i Assensegnen og belavet mig paa en Reise til en Stryn, hvilken dog den overvttes strnge Vinter nu har gjort umulig.

Mit frste Ord kan ikke vre Andet end Tak og atter Tak for de skjnne' og glade Dage, vi oplevede sammen, og naar jeg overtnker Udbyttet af dem alle, standser min Tanke stedse som ved det Bedste, ved det elskelige Billede af Dem selv, som nu er saa levende indskrevet i vore Hjerter. Deres synlige Billede (og efter Deres venlige Lfte: Billeder) ere vistnok just derfor ogsaa dobbelt kjre Minder, og i det yndige Digt De paaskrev min Kones, have vi Aand og Skikkelse forenede. Ja, Tak for Meget, hitrede kjre Ven !og ogsaa for de tvende Breve, jeg allerede har modtaget. Naar De nu i roligere Dage gjennemfler Betydningen af det Hele, som her var Hovedsagen, forstaaer jeg med Glde, at det maa bevge Dem; vor Ven Collin, som modtog Dem paa Jernbanen, har ret tilfulde forstaaet det, hvad jeg seer af et Brev fra ham den nste Dag, og som han, troer jeg ogsaa, at Alle, alle Deres Landsmnd vil glde sig over, at Byen gjorde hvad der var baade naturligt og ret. Her er kun een Mening om, at Alt hvad der skete, var rigtig tnkt og godt udfrt, saaat dette er af de sjeldne Tilflde, hvor ikke den mindste Critik over Noget lader sig hre. Tvertimod fle Mange som jeg, at netop en Hylding, der vises Aanden, i vore Dage er dobbelt skjn og velgjrende.

Deres Besg i Byen have ogsaa overalt efterladt sig Minder, ved hvilke man glder sig, og jeg kan ikke nvne Nogen eller Noget, der skulde vre glemt eller forsmt. Deres Sendelse til den Mand, De i det sidste Brev kalder Schmidt, Politicorpsets Chef, satte mig i nogen Uro, da han hedder Capitain Bruun; men enten nu Feilen blot ligger i Brevet eller har vret tilstede i Adressen, saa har jeg forhrt mig om Sagen og erfaret, at Portrait og Brev er kommen i de rette Hnder. Det samme gjlder Sendelsen til Strm - han er kun Adjunct - ham vil De imidlertid vistnok fremfor Alle besge, naar De kommer igjen; thi han er en ikke ubegavet Digter1, som De ogsaa vil have hrt ved denne Leilighed.

Med Mourier og Koch har jeg vret ofte samlet i denne Tid, og i alle Kredse ere de andersenske Dage det store mne. Alle fle, at det var rigtigt, at De ikke lste dennegang for Haandvrkerstiftelsen, og i det Hele, at det blev ved de tre Dages forskjelligartede Fest, og de to sidste Dage anvendtes til Besgene. Derimod ser vi med Glde en saadan Lsning imde til Foraaret, og naar De nu maa have en behagelig og god Vinter i Hovedstaden, vil Fdestavnen nu dobbelt glad modtage Dem som sin egen nu personlig nrmere bekjendte Borger. Min Kone og vi alle ha abe, at De da ogsaa vil sge det private Hjem i Bispegaarden, som De gav os forelbigt Haab om: nu kjender De Terrainet fuldstndigt. Min Familie har det, som da De var her, kun at een af Smaapigerne idag har meldt sig med Skoldkopper. Peder2, som var henrykt over, at De besgte ham paa hans Leie, er nu fuldstndig helbredet. Alle have travlt til den store Aften, der ogsaa skal bringe os de kjbenhavnske Snner til Hjemmet.

De gjr vel i at blive i Byen i den haarde Kulde, og jeg vil nske, at al Rest af Tandpine og Gigt maa have forladt Dem, at De kan have en gldelig Juul, som af ganske Hjerte nskes Dem af mig og alle Mine, som sende Dem de varmeste Hilsener.

Deres hengivne

C. T. Engelstoft.

S. T.

Hr Etatsraad H. C. Andersen

R. af D. DbgMd

Tekst fra: H.C. Andersens Hus