Dato: 13. februar 1868
Fra: Chr. Thorning Engelstoft   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Odense d 13 Febr. 1868

Kjre Hr. Etatsraad!

Deres Brev og Send else har vakt stor Glde her i Huset, og det er mange hjertelige Taksigelser, jeg har at bringe Dem baade for de altid kjre Portraiter og for de smukke Tanker, af hvilke de vare ledsagede. Vi besidde Dem nu i en Mangfoldighed af Billeder, og medens et kan have et Fortrin, et andet et andet, tiltale de os alle i een Grundtone af kjr og venlig Erindring og fornye idelig Lngselen efter Originalen, i hvis Liv og Aand det virkelige Billede foresvver os alle. Det har ogsaa vret som en kjr Reminiscens fra skjnne Dage, naar vi have lst Deres Gudfaders Billedbog; jeg har nu Intet at anmrke mere og finder det at vre en tiltalende Ide og meget smukt udfrt; men jeg glder mig dog mere ved den Nydelse, den yder Andre, for hvem maaske Historien er mindre prsent; thi De har den Tilfredsstillelse af dette Digt eller denne Skildring, at den modtages med levende Interesse - og skeer det her ude i Provindserne, maa det vel endnu langt mere vre Tilfldet i selve Kjbenhavn.

Nu stunder jo Foraaret til, og med det imdesee vi forhaabentlig atter glade Dage, dersom De vil tage Bolig som sidst i vort Huus og i en Familiekreds, der saa inderlig vil glde sig derved. Den objective Side af Sagen overlader jeg til Andre og Dem selv, og jeg seer det meest fra den subjective Side som et Besg, hvortil vi glde os her. Jeg indskrnker mig derfor til at meddele, at vi og jeg have Udsigt til at vre hjemme ei blot hele Marts, men ogsaa det Meste af April, nemlig med Undtagelse af Paaskeugerne, og den eneste Vanskelighed, der for ieblikket er tilstede, i et alvorligt Sygdomstilflde i vort tjenende Personale, vil forhaabentlig vre hvet i Lbet af et Par Uger. Det maa vsentlig vre Deres egen Plan for Sommerreiser, der bestemmer Deres Valg af Tiden: et tidligt Foraar bebudes herovre af mange Tegn.

De vil finde (forhaabentlig) Alt i vor gode By som forrige Gang, da her ingen Forandringer ere foregaaede i Familierne. Fru Schlegel er omsider bleven helbredet, men er dog svag endnu. Fuldmgtig Haugsted (hos Mourier) er bleven forlovet med Raadmand Holbecks Datter.

Min Kone og jeg have nylig tilbragt nogle Dage hos vor gifte Datter og havt den Glde at finde hende meget raskere end hidtil. Peder, som laae, da De reiste, kom sig snart, og en gjennemgaaende Skoldkoppe-Epidemie, som har berrt de fleste af Ungdommen, er forlngst forbi og let forvunden.

Vi ere altsaa nu kun i gldelig Forventning og haabe, at Deres Befindende og Reiseplan maa stemme med de nsker, som her brnde. Mit hele Huus sender Dem Alles venligste Hilsen, srlig min Kone og

Deres hengivne

C. T. Engelstoft.

S.T.

Hr. Etatsraad Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus