Dato: 7. april 1868
Fra: Chr. Thorning Engelstoft   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Odense d 7 April 1868


Kjære Hr Etatsraad!

Tak for Meddelelsen om Deres glade Festdag og om vore Udsigter til at see Dem. Jeg iler med at opfylde Deres Ønske om hurtigt Svar. Jeg har havt Conference med Gre[d]sted og meddeelt ham Alt. Tiden er allerede saa vidt fremrykket, at det vilde være vanskeligt, at faae de fornødne Bekjendtgjørelser og Forberedelser gjorte til Læsning i næste Uge - i hvilken vi ellers ikke havde foreslaaet Fredag og Løverdag, men Torsdag og Fredag, saasom Løverdag er Dagen før Confirmationssøndag og ikke kan bruges. Gaae vi altsaa ud fra, at De ikke kommer i den Uge, men først i den, som begynder Søndag d 19de, saa møder dog desværre en, Betænkelighed af Betydenhed ved de to Dage, De foreslaar til Læsning nemlig Mandag d 20 og Tirsdag d 21de; thi disse to Dage, som ligge imellem Confirmationssøndag og Confirmandernes Altergang (som holdes Onsdag d 22), ere just derfor meget ubeleilige for maaskee 150 Familier, og - Gredsted føler ligesom jeg høilig Betydningen deraf. Vi vilde saa gjerne have Dem til at læse paa ret frie Dage, hvor ingen Hindring, allermindst - af aandelig Art skulde finde Sted. Den 21de er desuden Flyttedag!

Vi vilde derfor foretrække, om De vilde læse Torsdag d 23 og Fredag d 24de, og da De dog giver Udsigt til at ville blive her Ugen ud, haabe vi, at De kan det. Disse to Dage ere de brugbareste; mod Løverdagen er den samme Indvending som mod den foregaaende Løverdag, at det er Dagen før Confirmation igjen, dog kun før Confirmation i een, Kirke, men netop Stiftsprovst Damgaards. Om den følgende Uge vil jeg ikke tale, da De vel neppe vilde udsætte det saalænge; men jeg vil dog bemærke, at der selvfølgelig i nogen Grad gjælder samme Indvending mod de tre første Dage som i den forudgaaende, og at altsaa ogsaa i den Torsdag og Fredag vare de beqvemmeste Dage.

Saaledes staaer vort Forslag: Torsdag og Fredag d 23de og 24de, og skulde De absolut finde det uantageligt og hellere vilde blive ved vort første: Torsdag og Fredag d 16 og 17de, skulle vi gjøre Alt for at overvinde Vanskelighederne derved, men vi selv foretrække d 23de og 24de.

Ganske rigtigt blev der atter pludselig averteret, at Prices' Oplæsning fandt Sted; men uagtet hans Talent paaskjønnes, fik han dog kun lidet Udbytte, man siger c. 30 Tilhørere! og han blev ved to Oplæsninger ikke engang færdig med Aladdin, som han skal have spillet mere end forelæst. Hans Pris, 1 R, ansaaes for høi.

Fra Gredsted skal jeg takke; han er sjæleglad, og vi Andre ikke mindre. Alle finde det saa smukt, at De vil understøtte den smukke Stiftelse for Haandværkere, og det skal blive aabenbart nok, idet Gredsted alene skal blive den, som udleverer Billetterne. Vær De kun ganske rolig derved: De bliver modtaget med aabne Arme og varme Hjerter.

Min Kone og hele Familie sende de varmeste Hilsener - og jeg forventer nu et Ord om Deres Bestemmelse og Ankomst. Vi ere hjemme den hele Uge og længere.

Deres hengivne

C. T. Engelstoft.


S.T.

Hr. Et. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus