Dato: 16. april 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Horace E. Scudder
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 16 April 1868

meget rede Herre!

Det har gldet mig at lse Deres velvillie Skrivelse, den er mig et fornyet Beviis paa at jeg, som Digter har Venner vidtomkring i Verden. Jeg skjnner ogsaa paa den Deeltagelse der vises mig at jeg udefra kan erholde et Slags Honorar, det som i Hjemmet, da mit kjre Fdreland er lille, naturligviis er meget ringe. Men saa godt som alle mine Eventyr og Historier ere nu oversatte, og jeg skriver kunnye naar disse paatringe sig mig, dog det skeer og det vil vre mig en Fornielse imellem at sende eet og Andet, dog maa jeg sige, at jeg ved at lse i det Nummer af Deres Journal som blev sendt mig, de fleste Bidrag der ere skrevne for en meget ung Alder, og vel veed jeg at mine Eventyr lses af Unge og Gamle i det de frste glde sig ved, hvad jeg vil kalde det mere Udvortes, de andre ved detmere Indre, synes mine Digtninger ikke i Journalen ganske at vre paa den rette Plads. Jeg betinger mig ogaa ved hveert nyt Eventyr jeg sender at det maa vre Trykt eller hurtigt blive trykt paa dansk, jeg skal imidlertid, saa godt det lader sig gjre, see til at forhindre at der kommer nogen anden Engelsk Oversttelse end Deres, i det jeg paa den danske Udgave ved hveer Historie skal bemrke: "tr ikke oversttes uden Forfatterens Tilladelse."

Hvad der imidlertid ligger mig meget paa Hjertet at faae / bragt istand, og som De aabner mig Udsigt til, er at sfaae mine samlede Eventyr, hvoraf rigtignok strste Delen findes i forskjellige engelske Udgaver, leveret i Amerika, i en komplet Samling, som jeg ved et Par Forord vedkjendte mig. Jeg har 136 Eventyr og Historier, som saaledes vil udgjre et meget stort Bind. Mit Levnet "true Stori of my Life" er som De veed, udkommet i London og senere i Boston, men det er kun i Oversttelse af en kort Biographi der fulgte med den tydske Udgave af mine samlede Skrifter, sener og dog nu allerede for 13 Aar siden kommer denne udfrligt paa dansk 37 tt trykte Ark og har olevet et Par Oplag; denne vilde jeg nok nske kom ud i Amerika og for at give den en Slags Nyheds Interesse vil jeg gjerne tilfie for den amerikanske Udgave nogle Notitser fra de sidste 13 Aar af mit Liv, de kunne smukt slutte med Festen for mig i min Fdeby, hvor jeg, som De veed, blev ifjor hdret med at blive resborger. Gld mig med et Par Ord om hvad jeg her har udtalt og hvad De rede Forlgger ville gaae ind paa og hvorledes. Jeg reiser i disse Dage lidt til Amsterdam og Paris, men hvert Brev til mig vil jeg erholde, naar det sendes under mit Navn til Kjbenhavn hvor man altid hvor jeg opholder mig og kan modtage Breve. Med de hjerteligste Hilsener til Dem og alle deeltagende Venner i Amerika.

Deres hengivne

H. C. Andersen [brevet p engelsk: Brev]

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 12, 117-18)