Dato: 18. april 1868
Fra: Chr. Thorning Engelstoft   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Odense d 18 April 1868


Kjre Hr Etatsraad!

Alt (udenfor Bispegaarden) gaaer saare godt og gldeligt og Alting ordnes paa det Bedste til den Nydelse, Byen imdeseer Torsdag og Fredag. Gredsted omsender en Liste til endeel Huse, for at ikke alle Pladser skulle vre pludselig optagne for Folk, som dog vilde stte strste Pris paa at vre med. Han selv er frydefuld over Deres Brev og lnges efter at aftale Localets Arrangement med Dem selv paa Tirsdag ell. Onsdag. Alt staaer saaledes fast og i gldelig Forventning. Men desvrre, det er kun udenfor Bispegaarden, og dog glde ogsaa der Alle sig til at tage Deel i Byens Glde. Men vor og isr min Kones og min Glde har lidt et uforudse et Skaar - thi efterat jeg i et Par Uger har gaaet i en Tilstand mellem Sundhed og Sygdom, har vor Lge nu bestemt paalagt mig at holde mig i yderste Ro i nogle Uger - jeg har hvad der nu er saa moderne - en gastrisk Tilstand, og derfor vil han (om det skal vre for min Skyld alene eller ogsaa for vor forventede Gjsts Skyld, veed jeg ikke) at jeg skal renoncere paa den Glde at have Dem hos os i de Dage, vi havde haabet det. Jeg har derfor maattet afstaae Dem til Professor Henrichsen, som blandt flere saa gjerne vil indtrde i min Udsigt til at vre Deres Vrt, og, jeg finder ogsaa, at Latinskolen er nst Bispegaarden det nrmest berettigede Sted. De faaer Brev fra ham, maaskee med samme Post som dette, og jeg haaber, at De vil ratihabere vort Bytte, og tage til ham paa Tirsdag Middag Kl 12, naar De kommer.

Jeg maa fattte mig kort, og sender Dem mit Huus's varmeste Hilsener og vedbliver at glde mig ved hvad der endnu bliver tilbage for os af Deres Besg denne Gang.


Deres hengivne

C. T. Engelstoft.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus