H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra Dorothea Melchior til H.C. Andersen 25. maj 1868

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 25. maj 1868
Fra: Dorothea Melchior   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Rolighed d. 25de Mai 1868.

Min kjere Herr Etatsraad! Skjøndt jeg endnu ikke har faaet Svar paa mit sidste Brev til Paris vil jeg dog idag underholde mig lidt med Dem og endnu engang sige Dem min bedste Tak for Deres kjere Meddelelser af 15de. Jeg fik Indtrykket af at De ikke havde stor Glæde af Opholdet i Paris; jeg var ogsaa forundret over at De ikke omtaler det store Operabal; men muligen at det har været forinden De kom dertil; min Broder og Svigerinde skriver mageløs begeistret derom. Jeg overbragte Deres Hilsen til Grev Moltke, som netop var hjemme for at sige Farvel. Han troede at jeg havde paa egen Haand tilføiet "hjerteligst" i Deres Hilsen og spøgte jeg da med ham og tvang ham til at sætte sine Briller paa for med egne Øine at overbevise sig om at det var Deres eget Udtryk. Han venter Grevinden hertil og kan hun da heller ikke udeblive da han den 10de Juni feirer sin 70 aarige Fødselsdag. Jeg er i denne Tid beskjæftiget med at arbeide et Tæppe til ham. - - - Forrige Tirsdag maatte jeg da ud til Casino for at gjensee Deres velbekjendte skjønne Digtning Mulatten, til Trods for at jeg var halvdød af Træthed efter den sidste Indpakning til Landet. Huset var godt fuldt og jeg sad i en spændt Forventning og jeg kan ikke nægte i nogen Frygt for hvad jeg vilde faa at høre og see. Fru Heibergs, Herr og Fru Nielsens melodiske Stemmer løde endnu i mine Øren forinden Tæppet rullede op, og da kan jeg ikke nægte at det var en Skuffelse at høre Frøken Lerche og Frøken Theils temmelig belagte Organ. Skjøndt at Critikken har været streng imod den Sidste, saa holder jeg dog paa hende og troer sikkert at hun under en god Veiledning engang bliver god. Hun seer godt ud, er fri pa Scenen og sagde enkelte Replikker meget net, hvorimod hun deklamerede daarligt og var det næsten parodisk at høre hende sige "Nøgen uden Guld og Brillanter". Stigaard var Stigaard, og lidt af Horatio, men Andersen, som Palème fandt jeg ypperlig, han bar egentlig hele Stykket. Jeg maatte tænke paa at De dog i Grunden havde ladet Deres gode Hjerte Løbe lidt af med Dem, da De tilstod Stigaard at opføre det; thi det burde dog kun høre det kongelige Theater til, som kunde lade det komme til sin fulde Ret, ved at give de smukke Characteertegninger i Hænder, som kunde magte dem. Der er en saa stemningsfuld Duft og Poesie, der gaaer igjennem hele Digtet at man henrives deraf og tildels glemmer det mindre gode Spil, og Folk morede sig; der har jo ogsaa været ret fuldt hvergang. - Alle Bladene ere enige om at rose den unge Debutant Abrahams, jeg har ikke seet ham, han skal være fri og ugenert dog mangler han Varme i sit Spil. Saisonen slutter med Elverhøi paa Fredag, men jeg foretrækker at blive paa Rolighed for at gaa i min Plads, som jeg nok finder Liebhabere til. Fru Lund boer herude i disse Dage; hendes Mand har været 8 Dage i Besøg ved Holbæk, men kommer formodentlig hjem idag, da han har faaet en Indbydelse af Lohse til at reise over med ham til Festen i Lund, som vistnok bliver storartet. I Søndags var Block, og den unge Fru Schousbo fra Vestindien, Frøken Trepkas Veninde, herude. Han var høist elskværdig og rar, erkyndigede sig med megen Interesse om Dem og bad mig om han maatte lægge et Brev til Dem i mit, hvilket imidlertid endnu ikke er kommet. Han lo saa hjertelig da jeg læste for ham at De havde skrevet: "Fra Watt har jeg havt Brev, Bloch veed jeg maler". Det er forunderligt hvor det trækker i Langdrag med hans Bryllup, han siger at Grunden er fordi Snedkeren ikke er færdig med Møblerne. Jeg sagde ham at han var nødt til selv at angive en Tid, ellers blev det aldrig til Noget. Idag er det et yndigt velsignet Veir, jeg sidder for aabne Havedøre og skriver. Her er en Blomsterduft, Fuglekvidder og en Fred og Ro over hele Naturen, at man maa føle sig vel og lykkelig derved. Haven staaer nu i sin fulde Pragt, Syrener, Guldregn og Frugttræerne bugner næsten under Vægten af det rige Blomsterflor. Jeg var igaar nede at see til Deres Træer, mine Pleiebørn. Den ene Cactus har faaet store Skud, den Andet kun et ganske lille, Passionsblomsten breder sig ganske godt, men lader ikke til at ville blomstre, dog maaskee senere paa Sommeren. Jeg indeslutter nogle Frugtblomster, som skulle bringe Dem en sommerlig Hilsen og vise Dem hvor langt fremrykket vi er iaar i Mai Maaned. Det har været temmelig tørt indtil for et Par Dage siden, da der faldt nogen Regn, som da ogsaa afkjølede Luften. Mathiesen var henrykt derover, da han frygtede for at Jordbærrene skulde afbrændes, de lover et rigt Udbytte. Vore Asparges ere fortræffelige og jeg beklager kun at de vist ere forbi, naar vi atter have den Glæde at byde Dem Velkommen paa Rolighed. Naar troer De at være hjemme? Erindrede De at det var Blocks Fødselsdag den 23de? Han fik af sin Hjertenskjær en Buket Blomster og en Flaske Gammel Rum. Hvor prosaisk! der var jo rigtignok Sprit, men ingen Poesie deri. - Efter Pintsen flytte Collins og Lunds til Hellebæk, jeg seer ogsaa at Krigsministeren skal bo der, ligeledes Fengers, Hornemanns og Billes. Therese er nu ogsaa flyttet paa Landet, og haaber jeg at hun skal samle Kræfter derude, som hun jo trænger til. Jeg veed ikke om jeg fortalte Dem at Topsø havde havt Bryllup den 14de. Der skal have været mageløs morsomt, hvortil Bille ikke bidrog mindst; han skal have været høist elskværdig. Vi gjorde Besøg om Søndagen i deres lille, men yndige Hjem; de bo i Boldhuusgade. Forleden Dag kom Anna og Thea meget begeistrede hjem fra Skolen. Bjørnson havde nemlig læst høit for dem, noget af en "glad Gut" og flere forskjellige Ting; jeg saae ogsaa her af Bladene at De havde læst i Paris, for Scandinaverne. Hvad læste De? - Forleden Middag spiste her Moltke, Formændene Bruun og Petersen fra Odense, som blev meget glad da Greven gav sit Samtykke til at udstille "Niels Ebbesen" nogle Dage i Odense. Den 24de blev Udstillingen lukket og er det nu sendt afsted. Har De af Bladene seet at den unge Grev Moltke Hvidtfeldt i Sverrig har mistet en lille Pige paa 6 Aar af Meslinger; det var en stor Sorg.- Jeg seer at H.P.Holst har navngivet sig, som Forfatter til "De har en Datter", han træder nu fra som Instructeur og beholder Fru Heiberg og Bournonville Marken aaben for dem selv; nu kunde vi vel glæde (?) os til at høre Charlotte i alle Operaerne. - Fra Mose Melchior have vi særdeles rare Breve; han er nu tilligemed Herr Schousbo reist en 3 Dages Søreise til Temerara men gaar da tilbage igjen til St. Croix. Han fandt Jørgensen uforandret desværre, og er det muligt at han lader ham reise med "Dorothea Melchior" Capitain Harbo, til Ostindien. Gud veed om der er nogen Frelse for den Stakkel. Henriette er for Øieblikket i Utrecht, men vil atter den 4de Juni være i Hamborg, hvor Ida Melchior skal have Bryllup med en Doctor Arndt. Imorgen og de to følgende Dage skal jeg til Byen for at overvære Børnenes Examen i Frøken Zahles Skole. Jeg glæder mig ret med at betragte Deres Buste, som staaer foran mig paa Bordet; jeg finder den saa liig og udtryksfuld. Jeg haaber nu at det bliver efter Aftalen at De strax ved Deres Hjemkomst flytter ud til os, thi jeg antager ikke at min Svigerinde fra Hamborg kommer før senere paa Sommeren. I August tænker jeg at min Mand flyver lidt ud, formodentlig til London. Efter Pintsen kommer Anna Kjellerup herud, som lader hilse, ligeledes Fru Lund, Johan[ne] og alle Børnene, som kommer her idag. I Søndags var der en mageløs morsom lille Fortælling i Figaro, efter Thackeray "En lille Middag" ligeledes havde illustreret Tidende, en høist Interessant Biographie over Fru Jerichau af Frederik Bøgh. Jeg læste i et af Bladene at der i Basnæs Have var opreist en Statue for Jacob Brønnum Scavenius, ligeledes opreises der nu i næsten alle Provindsbyer Statuer for Frederik den VII. Børnene vente paa mig vil skulde i koldt Bad, jeg fryser ved Tanken. Lev vel vær hilset af alle Beboerne herude og især af

Deres

Dorothea Melchior

Tekst fra: Niels Oxenvad