Dato: 23. juni 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Niels W. Gade
Sprog: dansk.

Altona den 23 Juni 1868

Kjære Ven!

Det er nu over to Maaneder siden vi mødtes, jeg har imidlertid tumlet mig ude, De har hjemme været virksom; med Tankerne er jeg der hos Dem. Min Udflugt begyndte med Besøg i Odense hvor jeg to Dage efter hinanden læste til Indtægt for Asylet for gamle trængende Haandværkere og deres Enker, der kom en ikke ubetydelig Sum ind, efter Forholdende der og det var en stor Glæde at besøge de gamle Folk der havde det reent og hyggeligt, de vare saa taknemlige for den Smule jeg havde udrettet for dem. Derfra reiste jeg til Amsterdam og havde smukke Dage; man spurgte til Dem kjære Ven, talte om Dem og / Deres smukke Værk Korsfarerne, der var opført i Rotterdam. Fra Verhulst har jeg mange Hilsener. I Paris blev jeg kun otte Dage, det var ikke der som ifjor under Udstillingstiden, Varmen desuden saa stor og i Theatrene Intet af Betydenhed. Jeg hørte gamle Aubers nyeste Opera den var ret klangfuld, men overraskede mig ikke med noget særdeles. Capoul sang smukt. Offenbachs nyeste Musik gad jeg ikke høre; derimod havde jeg Glæde af at gjøre Bekjendtskab med Passiellos: Barberen i Sevilla, der uagtet flere Melodier havde Klang fra Hyrdetiden, dog var høist interessant, men savnede Rossinis glimrende Finale i 1ste Act. Fra Paris tog jeg til Schweiz, der hørte jeg af Jules Jürgensen fra Locle, at man i Vinter / deroppe paa Jurabjergene havde givet en Kirkekoncert hvori udførtes Musik af Gade og af Hartmanns "Walkyrien". Over Baden-Baden kom jeg til Ems, men da jeg en Aften her gik fra Konsert-Salen, hvor Lumby blev spillet, havde man paa Gangen stillet en jernbeslaaet Kuffert, jeg saa den ikke, gik rask til og forslog meget slemt mit Skinnebeen saa at jeg i to Dage og Nætter maatte bade Benet med Iisvand; jeg fik imidlertid Besøg af flere Danske, saaledes Hr og Fru Liebe, Nyerup og Frøken lange. Paa fjerde Dag tillod Lægen mig at reise, men det var en piinlig Tour, den lange Vei over Köln og Hannover til Hamborg. Saaret brændte og en Deel angrebet kom jeg her for snarest at naae Hjemmet, men det gik ikke, / Læ[gen] foreskrev mig Ro og da jeg som altid ogsaa nu fandt deeltagende Venner, fik jeg det bedre end det først stillede sig. En meget velhavende Familie John Warburg besøgte mig, de bad mig saa hjerteligt og smukt at boe hos sig, de have et stort Huus og Have ned til Elben, jeg har Pleie og Alt hvad der kan oplive og glæde mig. Iaftes blev givet en Koncert, en saadan have de hver Mandag og ved den, blev godt udført Gades Octet No 17, blandt de udførende var min Vert, desuden Hr Boye som De nok kjender, det gik udmærket og man talte med stor Kjærlighed om min berømte Ven. De hører tilvisse til een af Bjerghøiderne, der viser at Danmark endnu er! jeg haaber om nogle Dage at faae Lov at reise til Odense, hvor jeg boer i Bispegaarden og derfra at naae Kjøbenhavn.

Hils Deres

[på tværs af sidste side:]

Kone, Børn og Svigerforældre samt Henriques.

Hjerteligst H. C. Andersen

samt Henriques

[på tværs af 1. side]

Min Vert, som hører at jeg skriver til Dem beder mig tilføie Hilsner og kommer De her engang vil De modtages med aabne Arme.

[Udskrift:]

Komponisten

Hr Professor N. W. Gade

Ridder af Danebrogen &

i Kjøbenhavn

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 56, 137-38)

Altona den 23 Juni 1868

Kjære Ven!

Det er nu over to Maaneder siden vi mødtes, jeg har imidlertid tumlet mig ude, De har hjemme været virksom; med Tankerne er jeg da hos Dem. Min Udflugt begyndte med Besøg i Odense hvor jeg to Dage efter hinanden læste til Indtægt for Asylet for gamle trængende Haandværkere og deres Enker, der kom en ikke ubetydelig Sum ind, efter Forholdende der og det var en stor Glæde at besøge de gamle Folk der havde det rent og hyggeligt, de vare saa taknemlige for den Smule jeg havde udrettet for dem. Derfra reiste jeg til Amsterdam og havde smukke Dage; man spurgte til Dem kjære Ven, talte om Dem og Deres smukke Værk Korsfareren, der var opført i Rotterdam. Fra Verhulst har jeg mange Hilsener. I Paris blev jeg kun otte Dage, det var ikke der som ifjor under Udstillingstiden, Varmen desuden saa stor og i Theatrene Intet af Betydenhed. Jeg hørte gamle Aubers nyeste Opera den var ret klangfuld men overraskede mig ikke med noget særdeles. Capoul sang smukt. Offenbachs nyeste Musik gad jeg ikke høre; derimod har jeg Glæde af at gjøre Bekjendtskab med Passiellos: Barberen i Sevilla, der uagtet flere Melodier havde Klang fra Hyrdetiden, dog var høist interessant, men savnede Rossinis glimrende Finale i 1ste Act. Fra Paris tog jeg til Schweiz, der hørte jeg af Jules Jürgensen Locle, at man i Vinter deroppe paa Jurabjergene havde givet en Kirkekoncert hvori udførtes Musik af Gade og af Hartmanns Walkyrien. Over Baden-Baden kom jeg til Ems, men da jeg en Aften her gik fra Konsert-Salen, hvor Lumby blev spillet, havde man paa Gangen stillet en jernbespænt Kuffert, jeg saa den ikke, gik rask til og forslog meget slemt mit Skinnebeen saa at jeg i to Dage og Nætte maatte bade Benet med Iisvand. Jeg fik imidlertid Besøg af flere Danske, saaledes Hr og Fru Liebe, Nyerup og Frøken lange. Paa fjerde Dag tillod Lægen mig at reise, men det var en pinlig Tour, den lange Vei over Köln og Hannover til Hamborg. Saaret brændte og en Deel angrebet kom jeg her for snarest at naae Hjemmet, men det gik ikke, Lægen foreskrev mig Ro og da jeg som altid ogsaa nu fandt deeltagende Venner, fik jeg det bedre end det først stillede sig. En meget velhavende Familie John Warburg besøgte mig, de bad mig saa hjerteligt og smukt at boe hos sig, de have et stort Huus og Have ned til Elben, jeg har Pleie og Alt hvad der kan oplive og glæde mig. Iaftes blev givet en Koncert, saadan have de hver Mandag og ved den, flere godt udført Gades Octet No 17, blandt de udførende var min Vert, desuden Hr Boye som De nok kjender, det gik udmærket og man talte med stor Kjærlighed om min berømte Ven. De hører tilvisse til een af Bjerghøiderne, der viser at Danmark endnu er god; haaber om nogle Dage at faae Lov at reise til Odense, hvor jeg boer i Bispegaarden og derfra at naae Kjøbenhavn.

Hils Deres

[på tværs af sidste side:

Kone, Børn og Svigerforældre . Hjerteligst H. C. Andersen

samt Henriques

[på tværs af 1. side]

Min Vert, som hører at jeg skriver til Dem beder mig tilføie Hilsner og kommer De her engang vil De modtages med aabne Arme.

[Udskrift:

Komponisten

Hr Professor N. W. Gade

Ridder af Danebrogen &

Kjøbenhavn

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter