H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra Augusta Plesner til H.C. Andersen 26. januar 1869

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 26. januar 1869
Fra: Augusta Plesner   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

33 Gr. Coram Str. Russel Sq. 26 Januar 1869.

Højstærede kjære Hr. Etatsraad.

Paa samme Tid som Hr. Etatsraadens Brev ankom hertil igaar, var jeg i Mr. Bell's Office for at erfare om et endeligt Resultat med Hensyn til Deres sidste dejlige Fortælling. Der hørte jeg, at et Brev fra Hr. Etatsraaden var bleven sendt til 33 Gr. Coram; jeg læste det ved min Hjemkomst iaftes og sender hjertelig Tak til Digteren, som atter har hædret mig med et Brev. Jeg forstaaer Deres Længsel efter at vide Dryadens Skjæbne, men et Digterværk, der gjemmer Evighedstanker klædt i en Dragt, yndig og skjøn som den, det Digterbarn bærer, vil blive anerkjendt af ethvert Folk i hvis Sprog den bliver gjengivet, tro til Originalen; men tro er kun den Oversættelse, der giver baade Aand og Bogstav; jeg har følt Ansvarligheden idet jeg oversatte det yndige Digt, og hvor det var mig dunkelt, gik jeg med Bøn til Kilden for al Lys og Aand, og jeg føler med Tak at Gud har hjulpen mig atter og atter og paa mange Maader. Jeg troer Hr Etatsraad, at Oversættelsen er tro - Englændere med Smag og classisk Dannelse har erklæret Sproget for udmærket. De siger det er rent og varmt og livligt, let. Jeg haaber meget snart at skulle kunne sende Hr. Etatsraaden nogle Copier; og imorgen eller iovermorgen skal jeg sende en Copie af Manuskriptet. »Dryaden« vil udkomme meget snart; samtidig troer jeg baade i »Aunt Judy« og som en særskilt Bog. Jeg har havt lidt Vanskelighed med Publisher, men jeg haaber at alt skal ende til Tilfredshed. Mr Bell havde kun isinde at bringe den ud i »Aunt Judy« og dele den i to eller tre Numre; jeg var imod det, da jeg vidste det var Etatsraadens Ønske at have den ud særskilt. Jeg lagde publisher det paa Sinde og endelig igaar fik jeg et Par venlige Linier fra Mr Bell's office (det er tæt ved Charles Dickens, som Etatsraaden mindes der fra Hjørnet). De siger »On considering the matter over Mr Bell thinks he sees his way to publish it, (the Dryad) in a separate form, and will endeavour to make as favourable arrangements as he possibly can.« Jeg begik den Daarskab at lade dem faae Manuscriptet, efter at have nævnet for dem, hvad jeg ansaae for den laveste Sum de kunde give for det; og bedende dem om at sende det tilbage hvis de ej kunde gaa ind paa mit Forslag. De lovede at sende et Svar, men sendte intet; jeg var ikke rask og gik ej ud, og der kom intet Budskab fra Vennerne i York Street, førend sidste Torsdag, da jeg fik et Correctur Ark af »Dryaden«, men uden M. S. Jeg bad dem om at sende det, thi da Miss Milbank er nu paa Landet, ønskede jeg at rette det i Overensstemmelse med hvad hun og jeg vare bleven enige om - - nu skrev Mrs Gatty igaar til mig, »she was so very sorry, but it had been destroyed.« - - Jeg, er glad ved jeg har endnu et Manuseript som jeg har laant en Ven. - Sagen er nok at der er et Par Steder som Mrs Gatty har forandret da, hun frygtede de ej passede for Børn. - - Det er neppe Ret; men jeg skal forsøge at faae den særskilte Udgave correct. - Endnu idag skriver jeg til Mrs Gatty derom. Jeg kunde have faaet den ind i andre Magaziner som vilde være lykkelige ved at modtage den uforandret, f. Exp. »Good Words« af Mr Strahan's. I had a letter from Mrs Gatty yesterday she writes, »I have quite eome round to the greatest admiration of the Dryad. Be satisfied. It is a highly moral - deeply moral Tale.« - Højstærede Hr Etatsraad, jeg er bange jeg trætter Dem med mit lange Brev. - Tak for Rejseskidzen - det har glædet mig at læse den, og jeg haaber med Miss Milbank eller Mr. Ward, at skulle have den Glæde at oversætte den. - Endnu har jeg en Bøn - vil De Hr Etatsraad hvis De sender mig »Ugedagene« til Oversættelse maaskee sende den directe til mig. Jeg vilde saa gjeme see hvad Resultat Mr Bell og Daldy kommer til med Hensyn til Pengespørgsmaalet, førend mere blev sendt til dem; men jeg vilde dog gjerne oversætte den førend jeg forlader England, da den ellers muligen kunde blive taget af andre. - At der ingen copyright er gjør jo en stor Forskjel. - Bliver Dryaden oversat paa Italiensk? - Jeg kjender en Italienerinde her i London som med saa megen Deeltagelse læser Hr Etatsraadens Værker paa Engelsk. - Tilligemed Dryaden beder jeg om Tilladelse til at sende Hr Etatsraaden et Copie af de sidste Fortællinger. - Og nu Farvel og Hjertelig Tak for alt hvad De har givet os Alle. - Jeg haaber De er nu vel og er med inderlig Højagtelse og Taknemlighed

Hr Etatsraadens hengivne og ærbødige

Augusta Plesner

Jeg har hørt mange som har læst Dryaden - alle finde den dejlig!

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost