Dato: 17. maj 1869
Fra: Chr. Thorning Engelstoft   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjre gode Hr Etatsraad!

Den bedrvelige Vinter, vi have oplevet i vort fr saa glade Huus, er Dem tilfulde bekjendt, og vr takket for Deres Deeltagelse i vor Sorg. De vil nu finde vor kjre Caroline som den eensomme Fugl, og Barnesjlen er dybt gjennemtrngt af Livets Alvor, og vor elskelige lille Frederikke skal ikke mere glde sig ved saadanne Timer, som Deres Nrvrelse beredte. hendes sjlfulde Vsen. Dog - Gud Herren vil have aabnet andre Syner for hendes Aand, og den Troende kan ikke srge som over,Noget, der er tabt, skjnt Hjertet snderrives atter og atter af Savnets bitre Vee.

Men som det Sidste altid trnger sig i Forgrunden, saaledes maatte jeg ogsaa begynde med dette, uagtet jeg den hele Vinter har baaret paa Tanker af gldeligere Art hver Gang jeg mindedes Dem og Deres billige Krav paa at hre fra mig. Allerede d 6 Dec. gldede De os alle med den nye Gave, De har skjnket Verden; den blev lst og atter lst - og Frederikke var ikke, den mindst begeistrede Tilhrerinde - og det har her som jo andensteds beviist sig, at den har bestaaet den classiske Prve: decies repetita placebit: Ja til Lykke! ogsaa med dette Arbeide, der slutter sig til en europisk Verdensbegivenhed og indeholder saa mange tiltalende Billeder fra de forskjelligste Sphrer, baade Aandens og Historiens og derhos den dybe Grundtanke.

Og dernst Tak for Deres Brev ved Thiele og de gode Meddelelser om Dem selv og Deres Sundhed. Det glder mig, at De modstod enhver Fristelse til at reise til Amerika: De maatte ialtfald vre sikkrere end i denne Vinter, da Deres Been maa behandles med Forsigtighed. Derfor synes mig ogsaa godt om, at De bliver her i Landet i Sommer, og det giver os desto vissere Haab om; at De ogsaa kommer her, enten det saa skeer snart eller til September. Jeg hrer, at De skal vre indbuden til Skyttelauget, og dersom De kommer dertil, skal De vre srdeles velkommen hos os, naar De vil tage til Takke med det noget stille Huus. Jeg bliver hjemme til denne Hitidelighed eller Borgerfest iaar, deels for denne Muligheds Skyld, deels for at overvre Heltzens lntroduction i dette Lag. Jeg haaber nu at erfare, om vi tr vente Dem.

Af de vrige Venner er nu Unsgaard desvrre borte, og Mouriers' er endnu ikke komne hjem fra deres Udenlandsreise. Hos Kocks' har den lille Pige Mslinger, men de er nok som hos os nsten forbi. De Andre leve alle ved det Gamle.

Saavidt jeg veed, er det nok nu godt igjen med den dle Greve paa Glorup, hos hvem De jo tilbringe[r] en Deel af Sommeren. De kunde ikke finde et smukkere Sted eller en herligere Vrt her i Landet. Maaskee kunde jeg komme der i Nrheden, naar jeg erfarer, hvd Tid De vil vre der.

Min Kone og mine Brn sende Dem deres venligste Hilsener, og vi alle glde os til at gjensee Dem.


Deres hengivne

C. T. Engelstoft


S.T.

Hr. Etatsraad Andersen

R. af D. DbgMd

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost