Dato: 4. juli 1869
Fra: Chr. Thorning Engelstoft   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Odense d. 4 Juli 1869

Kjre Hr Etatsraad.

Undskyld min lange Tavshed, som tildeels har sin Grund i min idelige Fravrelse fra Hjemmet, som er min Lod i hele Sommeren. Jeg glder mig til det Arbeide, De har under Hnder, og haaber nu at kunne lyknske til lykkelig Afslutning. Men Deres Reiseplaner passe desvrre ikke til vore Forhold. Jeg er aldrig hjemme i Juli Maaneds sidste Deel; i Reglen visiterer jeg til 4-6 August, og iaar have vi desuden taget en Bestemmelse, der gjr Bispegaarden ganske tom: vi agte at bruge Sbadene i Middelfart fra 23 Juli. Derhos er Sommertiden her som i Kjbenhavn en Adsplittelsens Tid, i hvilken det ikke vil vre naturligt, at De tilbyder at lse: her er uhyre varmt her i Byen, naar ellers Sommeren er varm. De Fleste eller dog Mange reise bort: d 22 adsplittes Skolens Personale; Henrichsens' reise saaledes bort og de fleste Adjuncter og Lrere; Kocks' laae ifjor i Middelfart, Schlegel reiser til Jylland - kort sagt, her er ingen Ro paa' Folk: kun Damgaards og Mouriers', der nylig ere hjemkomne fra Italien, kan jeg ansee for sikkre; om vor nye Stiftamtmand bliver eller vil besge sin Herregaard, veed jeg ikke. Men i det Hele tilraader jeg Dem ikke at vlge den Tid til et Besg, hvorimod October Maaned vilde vre fortrffelig. Jeg seer Dem mulig, dersom De snart kommer til Glorup, thi mellem 12 og 16 Juli er jeg i Nrheden af dette Sted, og jeg kan da trffe nrmere Aftale med Dem.

I mit Huus er Alt ivrigt nu, Gud skee Lov, vel og ligeledes leve de vrige Familier, som De kjender, ved det Gamle. Kun savne vi alle Unsgaard, som imidlertid skal befinde sig vel i Thisted. Gid De ogsaa maa vedblive at leve vel og iagttag endelig al Forsigtighed med Deres Been. Min Kone og Brn hilse Dem venskabeligst.

Deres hengivne

C. T. Engelstoft

S. T.

Hr Etatsrd Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus