Dato: 1. juni 1870
Fra: Mads Hansen   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Den 1ste Juni 1870

Høistærede Herr Etatsraad H. C. Andersen

Hjertelig Tak for Deres venlige Brev, det laa paa mit Bord, da jeg kom hjem i aftes. Det glæder mig at De vil give os et Bidrag til det Værk vi begynde, og jeg haaber at det skal komme i godt Selskab – vi vente nemlig desuden Bidrag af Ploug, Reikardt, Hostrup, Dr. Rosenberg, Nordmanden Sigurd Sivartsen m. fl. Foruden hvad vi selv skrive.

Jeg tænker det kan blive tidsnok nar vi faar Deres Bidrag, Juli-Almankken vil nemlig udkomme først i September og kunde det maaske være godt, hvis De forinden ville opgjøre Æmnet (Sujettet) til en Tegning, da det vilde være kjedeligt hvis / Deres Bidrag blev det eneste i Bogen, der ikke blev illustreret, og dertil vilde Tiden maaske blive for knap, hvis Tegneren først faaer det i Slutningen af Juli. Deres Hilsen har jeg bragt Anton Nielsen og Eleverne Paa hans Høiskole. Der er maaske ingen Folke-Skole her i vort Fædreland hvor der bliver fortalt mere Litteratur-Historie end i denne og saa kan De jo nok tænke, at De er kjendt og elsket bland Eleverne; følgelig blev ogsaa Deres Hilsen modtaget med Glæde.

Jeg glæder mig overmaade til det lovede Besøg; min unge Hustru og mine Forældre ligesaa. I aftes da jeg fortalte at vi mulig engang kunde vente Dem, udbrød min gamle Fader glad: Saa / faaer jeg maaske dog engang den mærkværdige Mand at se.

Vil De modtage et Billede [Brev] af mig til Vidnesbyrd om at De ikke alene har en Beundrer men ogsaa en Ven i Deres med Agtelse heng.

Hj.

Mads Hansen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus