Dato: 7. februar 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: Emilie Levison

Efter aftale opskriver jeg hvad jeg har at sige om den nye Huus-Indretning.

Jeg maa have to større Værelser, men helst ønskede jeg, eet stort og to mindre, i Forbindelse med hinanden.

Det maa være paa Nyholm [! Nyhavn] og i Solsiden, dog ogsaa paa Kongens Nytorv og i Gaden fra den henimod Holmensbro. Bredgade fra Torvet og til Garnisonspladsen, Nyhavn hen til lille Strandstræde.

Jeg har selv af Bohave Seng med Sengeklæder, men ikke Linnet til den, to til tre Haandklæder. - De maa skaffe Vaske-Indretning, Klædeskab og hvad der i det Værelse hører til det Nødvendige. Til de andre to Stuer har jeg Malerier og Billeder til at pynte Væggene, Statuer og Buster, en Mængde Nips, to forskjellige Opsats til anbringe disse, fire Bogreoler med Bøger. Et Skrivebord, to Stole. Men De seer at endnu en Deel maa anskaffes, saaledes Borde, Stole, Sopha, Speile, kort, Værelserne maa være fuldt meubelerede [!]. Blive vi, som jeg haaber sammen, da kan jeg sige, dog uden Forpligtelse, at jeg hvert Aar vistnok kjøber et og andet Stykke, som De nu forud maa levere. Mere en[d] 30 Rdlr om Maaneden betaler / jeg ikke og har for disse tillige Opvartning og et og andet Ærinde i Byen, neppe hver Dag, besørges af Pigen, som jeg nok skal see at lønne derfor.

Hver Søndag faaer jeg Regning paa, hvad jeg skylder Dem for Frokost eller Aftensmad, Kaffe om Morgenen, Lys eller Olie til Lampen (en saadan har jeg).

Jeg ønsker ikke at boe høiere oppe end paa 2den Saal og med en god Trappe. Bliv nu ikke forskrækket for alle disse Betingelser, de stille sig op, men ordnes nok. De skal see paa Deres Fordeel, men ogsaa lidt paa Hygge og rimelig Udgift for mig. Jeg blev i atten Aar hos Fru Anhom i Nyhavn, Forandring i hendes Huuslighed var Skyld i at jeg maatte fløtte, vi kom saa godt ud af det sammen, hun havde venligt Sind [,] en Omsorg for mig og det vil De ogsaa, efter alt det Fortræffelige man har sagt mig om Dem; I October ved Fløttedag, kommer jeg med mit Smule Gods. See nu at faae en solbelyst god Leilighed, nær ved det kongelige Theater, hvorhen jeg søger hver aften, men ønsker ikke at have nogen lang Vei til. De veed altsaa nu Centrum for Beboelses Leilighedens Beliggende. Efterskrift. Gulvtepper og Forhæng til Døren har jeg selv.

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 348, billed 6963-65)