H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra Dorothea Melchior til H.C. Andersen 23. august 1871

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 23. august 1871
Fra: Dorothea Melchior   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Rolighed d. 23de August 1871.

Min kjere Etatsraad Andersen!

I dette Øieblik bragte Postbudet mig det norske Aftenblad i Korsbaand, som De var saa opmærksom at sende mig; Tak baade derfor, som og for Deres kjere Brev af 15de og Skrivelsen til min Mand der Alt i høi Grad har glædet og interesseret mig. Dog maa De ikke tro at De var den Første der meddelte os om den skjønne Fest! alle Bladene havde allerede givet en ganske udførlig Beskrivelse og havde Berlin[g]ske fra iaftes hele Meddelelsen, som der staaer i de norske Blade. Hvor De maa have været bevæget over den hjertelige skjønne og begeistrede Tale, som Digteren Jørgen Moe holdt til Dem; ved at læse derom syntes jeg at jeg selv havde været tilstede, det forekom mig at jeg saae Taarerne i Deres Øine, ja jeg fik dem selv, og vilde gjerne have trykket den Mands Haand, der saa inderlig og rigtig havde opfattet Deres Værd og som var den Første der i Ord havde tolket Dem hele den norske Nations Anerkjendelse og Kjerlighed til Dem. Der gaaer jo et lille Anstrøg af Bebreidelse igjennem hans Ord, over det længe opsatte Besøg, men det bliver jo kun smigrende. Det er vist en stor Skam at jeg ikke kjender noget af denne Digter, man tør vel neppe tilstaa det; men nu har jeg faaet Interesse for ham og vil gjerne læse noget af ham; hvad har han skrevet? har De nogen Idee om hvorlænge De bliver borte? Saa meget jeg end glæder mig til at gjensee Dem raader jeg Dem dog til ikke at forhaste Dem; De har jo Tiden for Dem og der er vist saa uendelig meget Skjønt endnu at see at det vilde være Synd at forsømme noget. De maa endelig hilse paa Amtmand Collet og hans elskværdige Frue, Hanne Collet, som De vel erindrer at have truffet flere Gange hos os; de bo i Hommerens by, som vel er i Nærheden af Christiania. Det er mærkeligt at de ikke havde sendt Depechen til Dem til Festen, det var dumt af Folkene i Hotellet. - - -

Idag ere alle tre Døttre kjørt ud til Pedershøi, hvor de havde lovet at tilbringe Dagen. Anna har det ret godt, altid betydelig bedre end ude i Vestindien. Vi tale meget om at lade hende reise til Syd-England, maaske til Torqay hvor der skal være et meget ensartet Clima, Gjennemsnits Temperaturen skal være om Vinteren 6°; det ligger beskygget mod Nordøst af Bjerge. Louise er ogsaa temmelig bestemt paa at ville følge med hende, men endnu have vi ikke kunnet træffe noget Valg til en ældre Ledsagerinde. Vi have ogsaa den Plan maaskee at lade Carl komme i en Pension i Schweiz for grundigt at lære Sprog. Vi have foreløbig taget ham ud af Skolen, da vi ikke mene at han skal tage Studenter Examen. Det er vanskeligt at komme til noget Resultat, man vil helst vælge det Bedste, det Rigtigste men hvorledes skal man finde det Rette, man famler som i Mørke, og saa kommer det an paa om man er en Lykke-Peer, om man trækker et godt Nummer i Livets Lottori. I Mandags Morges reiste min Mand og hans Broder Moses ned til Glorup, og havde uheldigviis daarligt Veir hele Dagen. Igaar var det smukt og havde de gjort Ture omkring paa Eiendommen. Min Mand kom hjem i Aftes, jeg hentede ham Kl. 10 1/2 paa Jernbanen hvor der var en mageløs Bevægelse af hjemvendende Ferie Reisende. Min Svoger blev til imorges, da han i Korsøer skulde mødes med Capitain Hammer med hvem han skulde besøge nogle Venner paa Landet, jeg veed ikke hvor. Greven har det lidt bedre end ifjor og var særdeles glad over sine Gjester og vilde gjerne beholde dem længer. Han sendte mig en af sine Kjæmpe Meloner. Da jeg kjørte fra Stationen forleden Morgen, kom Fru Bille løbende efter mig, hun var lige kommet til Byen for at følge Børnene i Skolen, Anna skal blive hos Frøken Jacobsen og da reiser hun endnu nogen Tid tilbage til Hellebæk. Hun var bleven meget solbrændt og saae godt ud. Af Cabiro var der en meget livlig lille Reise Beskrivelse imorges, fra Tyrol, han har gjort en herlig Tur, som jeg saa nøie kjender. Dagens Nyheder havde i Søndags en meget lang Artikkel om "Bladenes Værdighed" hvor han kommer Ploug stærkt tillivs. De spørger hvad man dømmer om den Sag. Der er vist kun een Mening om at Rosenberg har den største Feil, skjøndt rigtignok Fædrelandet tog Parti for ham. - Jeg troer ikke at De har hørt noget om Sølvbrylluppet; det var en rigtig hjertelig smuk Dag. De veed at Doctor Marcus med Kone og to Sønner var kommet hertil i den Anledning og boede paa Rolighed; det er særdeles gemytlige Mennesker og havde vi nogle yndige Dage sammen med dem; kun temmelig faa, de reiste efter 4 Dages Ophold, men han kunde ikke længer undværes i sin Praxis; den Læge der gik for ham i Altona, havde været 7 Gange ude om Natten og gjort 85 Besøg paa en Dag. Altsaa den 16de om Morgenen toge vi til Byen, hvor alle Sødskende gave Møde. Klokken 8 indfandt sig en Debutation fra Blinde Instituttet, der bad om de maatte udføre en Cantate, som var skrevet og componeret i Anledningen. Det gjorde et vemodigt Indtryk at høre den deilige Hornmusik og Sang, der blev udført af baade kvindelige og mandlige Blinde; I nogle hjertelige Ord udtrykte de for ham deres Taknemlighed for hvad han har gjort for at lindre de Ulykkelige. Et Bord med Forfriskninger var dækket til dem ved Siden af Spisestuen hvor vi Andre indtog en elegant kold Frokost. De fik sjelden smukke Foræringer, der pyntede godt i det ny malede og ombyggede Huus, men et saadant Blomsterflor som her var har jeg intetsted seet før, det overgik langt hvad der var til vor Fest. Klokken 5 1/2 vare vi indbudne til Teglgaarden, hvor der i Havestuen var dækket til 50 Personer. Haven var festlig smykket med Flag og om Aftenen var den ved Herr Rothmanns Hjælp forvandlet til en Vauxhall med Buegange, behængt med Lamper og belyst med Blaalys. Fra Schoushoved og hele Omegnen vare en Masse Mennesker strømmede til og de gik ganske ugeneert omkring og morede sig. Middagen var meget livlig, Adler udfoldede en Veltalenhed, som begeistrede os Alle, ligeledes talte Moses Melchior med sin vante Hjertelighed. 4 Sange hvoraf en meget nydelig af Sally Meyer for "Teglgaarden". Ved Slutningen af Maaltidet, blev der meldt en Debutation og to Huus-Nisser kom ind, (Henriette og Thea Meyer) De var meget fornærmede paa Brudeparret at de havde forladt Hjemmet uden at tage dem med, nu havde de fundet Vei herud og medbragte en Pose fuld af Foræringer. - Jeg kan kun daarligt gjengive det men blandt Gaverne var et Par Briller, som vare sendt tilbage af en Patient [overstreget: blind], der ikke længer trængte til dem, en Anden sendte ham en Pen hvormed han kunde skrive bedre, (han skriver saa utydeligt) og flere morsomme Ting i rimende Vers, der var skrevet af "Familiens gode Hoved" Sally Meyer. Jeg frygter for at jeg har trættet Dem med min vidtløftige Beskrivelse, det er næsten ubeskedent at optage Deres kostbare Tid, men jeg trøster mig med at De kan lade være at læse det igjennem, De veed omtrent forud at De intet taber derved. Jette bad mig sige Dem at det gjorde hende meget ondt at De ikke var hjemme hun vilde saa gjerne have havt Dem med. Fru Block har vist os den Ære at besøge os med Poul og Ida. Sally har i 14 Dage Gud være lovet været fri for Krampe. Paa Fredag den 25 er det Annas Fødselsdag, den 17de var det Emils, den 6te Carls. De behøver ikke at gratulere, det er for mange Pligter. De hilses af Deres hengivne

Dorothea Melc[ior]

Tekst fra: Niels Oxenvad