H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra Dorothea Melchior til H.C. Andersen 16. april 1872

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 16. april 1872
Fra: Dorothea Melchior   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn d. 16de April 1872

Min kjere Etatsraad Andersen!

Lysten til at skrive et Par Ord til Dem er større, end Frygten for at skade mine Øine, der desværre endnu ikke ere raske; jeg vil haabe at De er ankommet til Leipzig, tillige med Deres unge Ven, uden ubehagelige Hændelser. Jeg maa næsten antage at alle de mange Anstrengelser som Bloch maatte gjøre for at erholde Pas, ganske kunde have været undgaaet, thi rimeligviis ville De ikke engang paa Reisen blive affordrede Pas, men ei kan man jo være ubekymret. Tak for den yndige blomstrende Foraarshilsen De sendte mig, kjere Andersen, fra Basnæs, den duftede saa frisk, da jeg aabnede Brevet at jeg ret frydede mig derover. I al Korthed vil jeg idag fortælle Dem lidt om Begivenhederne herhjemme. Som sædvanlig er det idag en blæsende Flyttedag, hvor man kan ikke gjøre noget bedre end at blive hjemme. Igaar modtog jeg Brev fra Algier at 2 Burnous vilde blive sendt hertil ved en Lieutenant Castenskjold; jeg har altsaa besvaret dette Brev og skrevet et Andet til Grevinde Holstein med Underretning om at hun nu vilde faa de længe ventede arabiske Overkofter [?]. I Dagbladet for idag seer jeg at Conseilpresidenten har været meget syg, men er bedre idag; forinden jeg slutter Brevet skal jeg tilføie hvilken Besked jeg faaer derude fra. I Søndags havde vi et stort Selskab 30 tilbords og var Conversationen meget livlig; blandt andre Skaaler udbragte Capitain Collin Lund en meget smuk - poetisk Skaal for min Mand, og tømte vi Alle nede i vort Hjørne et Glas paa Deres Velgaaende og en lykkelig fornøielig Reise. Blocks bo i disse Flyttedage hos Falbes, indtil Alt er i Orden i deres nye Hjem. I Løverdags Aftes vare vi i stort Aften Selskab hos Gades, hvor der blev smukt mussiseret af den unge Hyllested, der spiller Violin og blev accompagneret paa Claveer af en lille Broder paa 14 Aar. Gade var meget elskværdig jeg underholdt mig længe med ham. Imorgen feires der en stor Fest ude paa Sygehjemmet, idet hans gamle Forældre have Diamant Bryllup. De ere for svage til at der kunde samles mange Mennesker og bliver det vist kun den nærmeste Familie, som møde. Igaar var der ogsaa Fest for Frøken Zahles Skoles 20 aarige Stiftelses Dag. Richardt havde skrevet en smuk Sang, som alle Børnene afsang om Morgenen, hvorpaa Pastor Rasmussen holdt en Tale, som Frøken Zahle takkede for. Fra alle Lærerinder og Lærere overraktes der hende en Grundsteen til en ny Skolebygning; ovenpaa var en Sølv Plade med en smuk Inscription og indeni laa en Obligation, (hvor stor den var vidste Thea ikke) til at begynde Grundlæggelsen med, efter en vedlagt Plan; det var en smuk Idee. Harriet kommer lige hjem fra en Spadseretour paa Volden, sammen med Fanny Emerson, og have de der fundet Fioler, hvoraf jeg, eller hun sender et Par. Bazaren for de svagelige Syepiger som varede i 3 Dage har mærkelig nok indbragt 3500 Rbd; maatte vi nu være lige saa heldige til vor Søemands Kasse. Edmont Salomonsen reiser idag til Paris og imorges reiste min Svoger Moses Melchior paa nogle Dage i Besøg til Sverrig hos Capitain Hammer. Her har været en Masse Concerter i denne Tid, igaar Aftes Musikforeningens, hvor Aarstiderne af Gade gjorde stormende Lykke. Mine Øine gjøre ondt, jeg tør ikke skrive længere, venlig Hilsen til Bloch, og vær overbærende med dette kjedelige Brev fra Deres stedse hengivne Veninde

D Melchior

Tekst fra: Niels Oxenvad