H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra Dorothea Melchior til H.C. Andersen 23. april 1872

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 23. april 1872
Fra: Dorothea Melchior   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn d. 23de April 1872

Min kjere Etatsraad Andersen!

Med Længsel imødeseer jeg Deres næste Brev, jeg har intet hørt siden fra Hannover; jeg haaber at De af Hjertet nyder det herlige Foraarsveir sammen med Deres unge Ven og at enhver mørk vinterlig Tanke er sunket i Forglemmelse. Der falder netop en Solstraale paa Deres Buste som staar foran mig og det er ligesom om det ellers kolde Marmor har faaet Liv; De seer saa glad og venlig ud og tilsmiler mig som om De vilde bekræfte min Formodning om Deres Velvære. Tak for den mere udførlige Beskrivelse om Reisen; det var morsomt at Block fik Deres Fødeby at see; jeg antager at vore Breve have krydset hinanden; jeg sendte mit poste restante, Dresden, da jeg ikke vidste hvor længe De vilde blive i Leipzig. Igaar modtog jeg et langt Brev fra Hägg, med Indlæg til Dem; han er ikke rigtig tilfreds med sit Ophold i Wien og glæder sig til at reise derfra. Jeg har igaar skrevet til ham og raadet ham til at blive i det Mindste indtil den 6te Mai i Wien, da De rimeligviis til den Tid kunde være der. "Ung Elskov er næsten færdig" hvorom han vel selv fortæller Dem. - Mine Øine ere desværre endnu langtfra raske, jeg tør slet ikke læse og maa Harriet hver Morgen være min Lectrise, saa faaer jeg i det Mindste Bladene. I Literaturen er der endnu bestandig meget Brandesiansk; han har udgivet sit Forsvarsskrift, som skal være holdt i en temmelig rolig og besindig Stiil, hvor Plough ikke bliver skaanet, men hvor han med megen Anerkjendelse omtaler Biskop Monrads Critik om hans Forelæsninger. Den "frie Tanke", har kastet en giftig Braad ud iblandt Samfundet, især da den nu fremkommer paa en Tid hvor der er en saadan Gjæring i Gemytterne og kun alt for megen Modtagelighed for Opposition for det Bestaaende. - Jeg begynder nu at tænke paa Udflytningen, som jeg først havde til Hensigt at vente med til efter Pintsen, da jeg faaer temmelig travlt med Bazaren, og da Triers skal have Sølvbryllup den 16de Mai og min Mand vil reise den 17de hjemmefra for at besøge Børnene i Torquay og da bringe dem hjem; men nu have vi faaet Brev fra Doctor Marcus i Altona at de gjerne vilde gjeste os i næste Maaned og da er det mig bekvemmere at være paa Rolighed, end at indrette Gjesteværelser paa saa kort Tid i Byen.

Den 24de. Saa langt naaede jeg igaar; Vognen holdt forspændt for Døren, da jeg havde lovet Johanne at kjøre en Tur med hende i det herlige Sommerveir. Der var yndigt paa Rolighed, Buskene og Plainerne have nu Farve, som man jo kun seer den i April og Mai; der saae meget indbydende ud og glæder jeg mig til snart at være der. Imorges modtog jeg Deres kjere Brev fra Dresden, hvorfor min bedste Tak. Jeg seer deraf at De vil komme tidligere til Wien end først bestemt; det bliver en Glæde for Hägg. - I Aften skal vi have den sidste Musikforenings Abonnements Concert for iaar, og vil jeg bringe en smuk Buket med til Gade; han har havt meget Arbeide ivinter; nu er han overordentlig beskjæftiget med en stor Composition til Industri Udstillingens Aabning, der nu rimeligviis ikke vil finde Sted saa tidligt, som først bestemt, thi Bygningen er endnu langtfra færdig. Vi havde Adgangskort, til at see den i Søndags, den er storartet, men jeg var forundret over at see hvor meget der endnu er tilbage derpaa. Heldigviis er Murer Arbeidet færdig ellers vilde det have seet galt ud, thi De har vel seet at Murerne have fulgt det daarlige Exempel og have gjort Skrue og nedlagt Arbeidet; det er sørgeligt og efter min Idee, værst for Arbeiderne selv, thi de bringe jo deres ulykkelige Familier, under Arbeidsstandsningen ned i den dybeste Elendighed. - Igaar flyttede Blocks først ind i deres nye Leilighed; jeg har endnu ikke besøgt dem. Børnene ere raske. Det store Billede til Storfyrsten skrider rask frem, den ene af de unge Piger er færdig, hun er kjønnere end hende paa vort Maleri, den Anden vil Block benytte Anna Henriques til, han troer at hun passer bedre end Fernanda. Baade i Søndags 8te Dage og i Torsdags havde vi stort Middags Selskab, hvergang 30 Personer. Sidste Gang var blandt Andre, Plougs, Billes, Topsøes, Magnus, Tetens, Anna Kjellerup, Frøken Bielmann, og mange Flere; her var meget livligt, dog ingen Toaster, men Deres Skaal udbragtes indbyrdes og mange af Selskabet. Her var første Gang en ung Maler Christensen der tilligemed Fru Lund sang Glunterne rigtig kjønt. Det gjør mig ondt igjennem Deres Brev at see at Fru Drevsen er saa syg, jeg skal lade høre til hende. Paa Toldbodveien er de fremdeles hjemsøgt af Sygdom. Lille Sally har inat været meget syg, min Svigersøn er endnu, op ad Dagen, ikke kommet herhen og vil jeg snart gaa derud for at see til ham. Stakkels Marstrand er meget syg; han fik et stærkt Tilbagefald, saa der er vist megen Frygt for hans Liv. Jeg skrev vist forrige Gang at jeg havde faaet Brev fra Algier at jeg fik sendt de to Bournous; jeg skrev det til Grevinde Holstein, der blev meget fornøiet derover og skrev mig et langt og smukt Brev, hvori hun takker mig fordi jeg har fortalt hende lidt om "vor kjere Ven Andersen". Hun er endnu meget svag, Lægen vil ikke tillade hende at komme i Luften og nu har hun ogsaa havt megen Ængstelse for Holstein, der har været meget syg og sengeliggende, han har ligget inde i hendes Værelser og hun har bestandig været om ham. - Idag havde vi et meget rart Brev fra Torquay. Anna har det i det Hele taget meget bedre. De have nu havt et behageligt Besøg af Herr og Fru Adler, der begge skrev igaar til os i fuld Henrykkelse over deres 2 Dages Ophold hos Louise og Anna. De vare opfyldte af Torquays Skjønhed, af den yndige gjestfrie Modtagelse der blev dem tildeel, af den Hyggelighed, som Louise havde forstaaet at udbrede, af Annas forbedrede Udseende, af hele Forholdet i Hotellet imellem Værtinden og de andre Gjester, imod vore Børn, som lode til at staa høit i Gunst hos dem Alle. Det gjør et Moderhjerte godt at høre og jeg veed at De kjere Ven tager Deel saavel i vor Glæde som i Sorg og derfor giver jeg Dem alle Detailler. Der har staaet i Fædrelandet en meget interessant Feulleton om "det russiske Drama" efter Edinburgh Review, som giver et characteristisk Billede af det russiske Liv. - Det er tungt for vor Konge og Dronning at Slutningen af deres smukke Reise skulde blive forstyrret paa denne Maade; det lader imidlertid til at Prindsesse Thyra er i Bedring og med GH kommer hun snart over sin Sygdom. - Har De skrevet til Henriques? da jeg for nogle Dage siden talte med dem havde de intet hørt fra Dem. Min Mand, Svoger, Svigerinde, Sophie, Johanne og alle Børnene sende venlige Gjenhilsener, - De vil nu som sædvanlig læse mine maaskee alt for lange? Epistler med Overbærenhed og maa De ikke vente saa punktlig Svar i den kommende Tid, nu da jeg faaer meget at tage Vare til min Bazar, Skade at jeg ingen Udklipninger fik af Dem, de kunde have bragt mig en Deel ind. Hjertelig Hilsen til Herr William Block og en frisk Hilsen til Hägg, men især vær De selv paa det Hjerteligste hilset af Deres hengivne

Dorothea Melchior.

Tekst fra: Niels Oxenvad