Dato: 9. maj 1873
Fra: Dorothea Melchior, Moritz Gerson Melchior   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Hibroplads 9 Mai 1873.

Min kjere Etatsraad Andersen!

Nu kommer der nogle travle Dage, med Indpakning og Flytning, og da er det meget tvivlsomt om der bliver Tid tilovers til at skrive, derfor vil jeg passiare lidt med Dem i denne Eftermiddag uagtet jeg har Grund at frygte at Indholdet kun kan blive maadeligt, da mit Befindende ikke er med det Bedste; jeg har i over 8 Dage vret meget strk forkjlet, var frste Gang ude igaar og nu idag har jeg kjrt en lang Tur helt ud til "Elyseum" hvorefter jeg har faaet strk Hovedpine. Her er imidlertid saa tyst, da Alle paa nr Emil og jeg ere ude. Min Mand i stort Herre Selskab hos Ludvig Trier, min Svoger, Harriet var inviteret til Middag til Therese, hvor kun Willam Block kom, Thea er hos en af hendes Tanter og efter al Sandsynlighed bliver jeg ikke forstyrret af Besg, da de fleste Mennesker ere ude af Byen i det velsignede Sommerveir, som nu har indfundet sig. Det er en af disse Foraars Sndag Eftermiddage, hvor der hviler en hellig Fred over hele Naturen og over Menneskene med, og som stter en i en forunderlig vemodig Stemning. Har De ikke selv undertiden flt det? - -

Dog det var slet ikke hvad jeg skulde fortlle Dem, men tvrtimod kunde jeg juble over de gode Efterretninger jeg har faaet fra Montreux. Det lader dog rigtig nok til at Bedringen gaaer frem med raske Skridt; men det kan jo ei heller vre anderledes, thi hvad de trngte til var Ro, og frisk varm Bjergluft, og hvor kan den faaes herligere end nede ved Genfersen i det fortryllende Vernex. Det var en yndig Overraskelse for mig, da jeg igaar modtog den kjere Herr Bghs lille Skrivelse der aandede saa uendelig megen Tilfredshed og Glde, frst og fremmest over Deres Befindende og dernst over det uendelig Skjnne i Naturen, som han nu her seer for frste Gang; det var en heel lille poetisk begeistret Digtning. Vil De forelbig bringe ham min hjertelige Tak derfor, en af de nrmeste Dage skal jeg selv skriftlig gjre det. Fra Carl havde jeg ogsaa et langt rart Brev. Han var meget forniet over Deres Besg, fortalte at De havde vret saa elskvrdig og fortalt ham saa meget om Venner og Slgt. Jeg haaber nu at De er bedre forniet med Deres Lge og at De aldeles ikke tnker paa hans vigtige og vistnok uberettigede Udtalelser om Deres Sygdom. - - - -

De sidste Dages Thema har vret Auctionen over Marstrands Malerier; de er gaaet umaadelig hit; der er i de to Dage allerede solgt for over 15,000 Rbd, og saa er der endnu mange Studier og man siger, 8000 Haandtegninger tilbage. Vi have faaet en meget kjn og temmelig meget udfrt Skitze af "en Dands i en Osteria" desuden en Italienerinde med en Haandteen, og et Hoved endnu. Isr er jeg glad over det Frste. Martin har her atter faaet en Skat i "Holberg, der gaaer af Veien for "2 Nare", Vessel hos Guldberg, foruden to Hoveder; saa nu er der snart ikke Plads for mere i hans hyggelige Stuer. - Igaar Morges havde jeg ladet komme smukke Blomster fra Rolighed, hvoraf jeg bandt en Buket, som jeg kjrte ud med til Fru Bille der med sin Mand reiste til Stokholm for at overvre Kroningen. De vare begge meget forniede og lovede sig et rigt Udbytte af deres Udflugt; det bliver vist ogsaa magelst morsomt for dem, da de sandsynligviis vil kunde faa Adgang til alle Festiviteterne. Jeg bragte dem Deres Hilsen, som de paa det Varmeste returnere. Jeg sendte igaar Morges til Blocks for at sprge om de kom til Middag for endelig at slutte Torsdags Saisonen for i Vinter, men lod de vide at det var Pouls Fdselsdag og de havde lovet "Moster" at komme der. Ved at nedskrive dette, griber jeg mig i den Feiltagelse jeg har begaaet ved at tro at have Sndags Fornemmelser, thi det er ikke Sndag, men derimod Storebededag. - Igaar Aftes havde der vret en stor Menneskemasse paa Volden, der skulde hre for sidste Gang Klokkerne ringe oppe fra de gamle Fstningsvrker. - For at fortlle Dem Dagens Hndelser igaar maa jeg komme tilbage til Begyndelsen. Efter at have sagt Farvel til Billes, der reiste i Selskab med flere af Diplomaterne, kjrte jeg til en Butik og kjbte Legeti til Fdselsdagsbarnet, (han blev 4 Aar,) tog derpaa op til ham for at aflgge min Gratulation. Jeg mdte Block paa Trappen han kom trt hjem fra Udstillingen, hvor han havde vret fra Klokk 6 om Morgenen for at hnge sin store Altertavle op; den han har malet i en srdeles kort Tid; jeg saae den paabegyndt og jeg fandt den deilig. Fru Bloch vilde overtale mig til at spise Frokost med dem, Pouls Livretter, Reier og Rulleplse, men jeg kunde ikke blive, men saa beholdt hun Harriet, der var med. Da jeg kom hjem og sad ved mit eget Frokostbord, banker det paa Dren og min Broder fra Hamborg trder ganske uventende ind i Stuen; det var meget morsomt, efter saa lang Tids Adskillelse at faa talt sammen i al Gemytlighed. Han var meget kjed af at det havde vret ham umuligt at modtage Dem ved Jernbanen i Hamborg. Jeg gik med ham op til Therese, der lige var kommet hjem fra en Kjretour i aaben Vogn. De fleste andre Sdskende ere allerede paa Landet. Til Middag spiste han hos os, hvor der kun var Lunds, Anna Kjellerup og Fru Bramsen, Elise Anna Henriques og Etatsraad Bruun. Jeg spredte Deres Blomster Hilsen ud til Gjesterne ved Bordet, der blev modtaget med megen Tak og med Gjenhilsen. - Aftenen forud var Herr Lfler og hans Forlovede her. Han er nu endelig bleven Docent ved Universitetet, saa jeg haaber at han nu vil gjre Alvor af at gifte sig. De have snart naaet op til Malle og Klisters Forlovelsesaar.

10 Mai - -

Vi ere idag midt i Indpakning, nu holder Christian for Dren med frste Ls, Veiret er ikke saa behageligt som igaar Solen trnger ikke frem igjennem de tunge Skyer og er det flgelig temmelig kjligt. Jeg har ganske gode Beretninger fra Torquay, de glde sig uendeligt til Hjemkomsten. Skulde De see noget til Madame Lorius, Deres Gjenbo skraaes over Veien i Vernex, da vr saa venlig at bringe hende min Hilsen. Paa Torsdag er det Bestemmelsen at flytte ud. Min Broder Simon reiste Klokken 11 til Malm, han vil ogsaa til Stockholm. Han bad meget om at sende hans Hilsen. Paa Lverdag haaber man at Rigsdagen vil blive sluttet, naar nu ikke "Venstre" kommer kommer med nye Paafund, for at trkke Tiden ud. I Haab, fremdeles at faa saa tilfredstillende Efterretninger fra Dem, som de Sidste, siger jeg et hjerteligt "Lev vel" for dennegang. Idag er mit Befindende en Deel bedre. - Endnu en Hilsen til Deres unge Ven fra Deres oprigtig hengivne

Dorothea Melchior

Kjre Etatsraad Andersen! Min Kone bringer mig Brevet til Besrgelse paa Posten, og faaer jeg derved at tilfie en hjertelig Hilsen, der om end kort ikke derfor er mindre velmeent; maatte den trffe Dem vel og i godt Humr. Venlig Hilsen til Herr Boegh

Deres altid hengivne

Moritz G Melchior

Tekst fra: Niels Oxenvad