Dato: 5. juni 1873
Fra: Dorothea Melchior   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Rolighed 5. Juni 1873

Kjere, gode Etatsraad Andersen!

Siden jeg forrige Gang skrev til Dem, nemlig d. 30te til Glion, som maaskee er kommet efter at De var taget derfra, har jeg modtaget Deres lille Indlg i den kjere Herr Bghs Brev, hvilket kom mig i Hnde ved Oscar Block. Dagen efter, ja det vil da sige, samme Dags Eftermiddag, som jeg havde erholdt Deres andet Brev tillige med det til Kronprindsen. - Jeg bliver altid glad naar jeg seer Deres Haandskrift og takker Dem for Alt hvad De meddeler; dog kan jeg ikke sige at jeg var rigtig tilfreds med Stemningen; det kolde Veir havde bragt Dem lidt ud af Ligevgten, men nu har forhaabentlig den deilige velgjrende Sommervarme og Solskin gjort sig gjldende og atter opfrisket Humeuret. Den kjere Bgh fortalte mig, hvad jeg af egen Erfaring saa godt veed, at det er en sand Festdag for Medreisende at faa et Glimt af Dem og at De, som andre kongelige Personer reiser som "Digterkonge" og bliver hdret, som saadan; det maa vre herligt at reise Verden rundt, have frit Pas, at vre kjendt og elsket af Alle; det er der faa som De; men der skal Sundhed til, vil De sige; ja det er ganske vist og Vor Herre vil give sin Velsignelse dertil, blot ikke tabe Modet, og blive utaalmodighed, "qui va piano va sano" -

Jeg sendte forleden Dag strax over til Capitain Meldal for at erkyndige mig om hvor Kronprindsen feirede sin Fdselsdag; han var ikke hjemme og i Torsdags Morges kjrte jeg ind til Holsteins for at bede Grevinden at besrge det til ham i Fredensborg da jeg antog at Greven skulde til Taffels; da hrte jeg at de begge vare i Altona. Jeg lod nu Tjeneren hre paa Amalienborg om der gik Post ud, den var lige gaaet, men maaskee paa Christiansborg Slot at der var nogen; han kom nu netop i rette Tid, thi derfra var der mange Breve, der skulde afsendes og det kom altsaa forseglet med. - Jeg havde den Dag meget at besrge i Byen, da vi havde faaet Telegram at Anna og Louise kom om Onsdagen. Skibet "Louise" var bleven opholdt og da de nu vare for utaalmodige til at udstte Reisen endnu lnger, bestemte de dem til at gaa med "Libra" over Hamborg. Lieutenant Jhncke, der modtog dem i London var magels elskvrdig og behjlpsom imod dem, og fulgte med dem til Hamborg, hvorhen de kom 24 Timer senere end Bestemmelsen, da de underveis mdte et Skib, der havde faaet Maskinen istykker og de maatte tage det paa Slbetouget, hvilket var Alt andet end behageligt. Jhnke tog strax fra Hamborg over Kiel, for at komme i rette Tid hjem til hans Ssters, Fru Petersens Slvbryllup og Brnene gik den nste Morgen ledsaget til Lbeck af min Svoger Moses Melchior og ankom igaar Morges efter en ypperlig Reise. Vi modtoge dem allesammen paa Toldboden og bleve glad overrasket, over hvor vel de begge see ud. Det var et frydefuldt Gjensyn, og nu er det for os Alle, som om de slet ikke have vret borte. Jeg kunde umuligt have bestilt bedre Veir, tnk blot nu Klok 12 17 1/2 Varme i Skygge. Det var en Lykke at de ikke, efter den frste Bestemmelse, kom 14 Dage fr, da havde vi fuldkommen Vinter.

Det vil nu blive vanskeligere at faa Ro til at skrive til Dem, uagtet, der er to frre at correspondere med, men det er meget mere Uro at tale end at skrive, og De skulde blot vide hvormange Gange jeg er bleven afbrudt i denne Morgenstund. Igaar Morges kom Elise, og Sophie Johanne med alle Brnene, om Eftermiddagen Ploug med Kone, Jhnckes og Triers. Johanne har ligget her inat og kjrte i dette ieblik til Byen med Louise; naar de komme tilbage vil jeg kjre med Anna ud at vise hende den uforlignelige "Charlottenlunds Bgeskov". Paa vanlig Viis feirer Grundloven sin Stiftelsesdag i det herligste Solskin, saa der sikkert maa vre en Masse Mennesker ude omkring. Jeg haaber at min Svigersn ikke har forfeilet Dem paa Glion; De har rimeligviis seet ham og da veed De jo at han har sat Birgitte i Pension i Vevey; det er rigtig behageligt for Carl, dog veed jeg ikke meget nrmere herom, kun igjennem Telegram. Han ventes herhjem imorgen. Lille Poul stod nede ved Springvandet og morede sig med at trkke en lille Baad; han var saa forniet, og saae sd ud i en ny engelsk Matrosdragt, da han pludselig taber Balancen og dumper i. Barnet blev angst men kom hurtig op og blev midt paa Plainen affrt sin gjennembldte Dragt og puttet i Sengen, hvor han skulde gjennemvarmes og en halv Time efter var det Hele glemt. Der er aldrig anden Fare ved at falde i, end at man kan stde sig paa de spidse Stene. Nu er Klokken bleven 6, jeg har siden jeg begyndte dette, frst havt Besg af Professor Munck med Kone, der imorgen reise til Norge, ligeledes har Lsse vret her; han var meget nedstemt da hans Hrelse har taget betydeligt af. Han har ikke Lyst at gaa nogetsteds; jeg har venlig Hilsen fra dem Alle. Munks vare henrykt over Rolighed, som de ikke kjendte i den nye Skikkelse. Da de vare taget bort kjrte vi en deilig Tur op til Dyrehaven, hvor der var en uendelig Menneskemasse. Nu er det Spisetid, men jeg vil forsge at faa Brevet paa Posten, da De skal vide at Deres Brev til Kronprindsen er bleven besrget. - Hvad synes De om at Vermehren blev valgt til Professor ved Academiet? Der er vist stor Partiskhed med i Spillet, thi det maa dog vre utvivlsomt at Bloch er vor strste Konstner og altsaa maatte have faaet Fortrinet. Tro mig at han er meget indigneret derover da det jo foruden en pecunir Fordel er en ressag. Jeg under Vermehren Pladsen dersom han har fortjent den, men det er det jeg ikke kan forstaa. Igaar forkyndte en lnge vedvarende Salut at Fregatten Sjlland skulde afgaa og hermed gik Prinds Valdemar paa sit frste Togt. Slige Meddelelser have ingen Vrd mere for Dem, da de jo faaer dem igjennem Dagbladet, der nu er sendt efter Dem til Interlaken. - - - Man melder at Maden staaer paa Bordet, jeg maa derfor slutte med de bedste Hilsner fra Anna Louise og hele Familien og med venlig Hilsen og Tak til Bgh for hans magels behagelig fortllende Brev, som beredte mig megen Glde; han vil undskylde at jeg ikke nu besvarer det, men hvor skal jeg faa Tid fra; han vil kunde forstaa at jeg ikke er utaknemlig og at [i margenen, s, 8):] jeg stter stor Priis paa hvergang han vil forunde mig noget.[i margenen, s, 7:] fra hans Pen. Vr hjertelig hilset selv af Deres hengivne

DM.

[i margenen, s 1:]

Vr overbrende med mit daarlige Brev

Tekst fra: Niels Oxenvad