Dato: 10. juni 1873
Fra: Dorothea Melchior   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Rolighed 10 Juni 1873

Kjere Etatsraad Andersen!

Deres rare Brev af 3die Juni har jeg modtaget og seer jeg deraf at De havde forladt det yndige Glion, og dengang allerede var i Genf; nu antager jeg at denne Skrivelse vil træffe Dem i Interlaken, hvor De rimeligviis vil opholde Dem en Tid, da der ogsaa er godt at være. Derhen sendte jeg et Brev poste restante, som De vel har modtaget. Maatte jeg nu høre udtalt af Dem selv at De følte Dem bedre, at Deres medfødte gode Humeur var vendt tilbage tilligmed de manglende Kræfter. - Veiret er desværre endnu bestandig meget ustadigt. Vi have havt varm Sommer i 5 Dage; hvorpaa et meget stærkt Uveir, der trak over Byen i den Grad afkjølede Luften at vi Dagen efter det havde været 18° sank ned til 4°, saa vi maatte tye til Kakkelovnsvarmen. Imorges var det endnu regnfuldt og mørkt men efter 12 kom Solen frem og nu straaler hele Naturen venlig og oplivende og giver Haab om flere smukke Dage. Det er en sand Fryd hvor godt Anna har befundet sig siden hun kom hjem, hun er livlig og glad og har i disse Dage havt det bedre end den meste Tid af Vinteren. Det har altid vist sig at hun saa godt taaler Søreisen, og naar nu blot Veiret bliver varmt igjen, skal hun ofte gjøre smaa Seilture. Louise har været inat ude hos Johanne for at hjælpe hende med Indpakning, da hun i Aften reiser, ikke til Modum, som først var bestemt, men til Pyrmont, hvor hun kan bruge de samme Svovlbade, som i Norge. Pyrmont ligger, som De maaskee veed omtrent en 5 Timers Jernbanekjørsel fra Hamborg, i de[t] Hannoveranske og der er det ikke saa uciviliseret som der skal være i Modum. Hun tager Otto, der ogsaa skal bruge Bade, og en Pige med, og bliver fulgt af min Svoger Mose, der i Søndags Morges kom hjem fra Hamborg for at give sin Stemme i Borgerrepresentant Mødet til Valget af en ny Raadmand og Borgermester og nu efter endt Forretning (De vil af Bladene see at forrige Gouverneur Schlægel er bleven valgt tilligemed Høiesteretsadvocat Hansen) reiser han til London, men følger dem først til Pyrmont, hvor de unge Oppenheims ere og iforveien have bestilt Værelser til dem. Børnene skal være paa Rolighed imidlertid, hvortil jeg glæder mig meget, naar det kun ikke bliver for megen Tummel for Anna, da jo ogsaa den unge Fru Heimann fra Altona med sine to Børn komme hertil i Begyndelsen af Juli. At Birgitte er kommet i Pension i Vevey har De formodentlig hørt; hun er meget glad og tilfreds deraf. Jeg har endnu ikke seet de Photographier min Svigersøn har taget paa Glion, jeg glæder mig til dem, da jeg venter at finde Dem, kjere Andersen derpaa. Idag er det Grev Moltkes Fødselsdag, jeg har skrevet igaar, og det skulde gjøre mig ondt om jeg havde glemt at minde Dem derom itide, hvilket jeg har tænkt paa at gjøre. Har jeg ikke gjort det? Tænk blot hvor heldigt det var at Døttrene bestemte sig til at gaa hjem over Hamborg, ellers vilde de have været ombord i den stærke Storm og først imorges er Skibet "Louise" kommet hertil. Fra Hägg har jeg i lang Tid intet hørt, jeg antager at han maa være bleven i Bonn, thi Capitain Aaqvist med Konen havde søgt ham i Berlin, men der vidste de intet om ham, men troede at han var reist til Italien. Tilgiv mig kjere Andersen, dersom jeg undertiden fortæller en Ting to Gange, det holder jeg grumme lidt af, men det kan hændes naar man skriver til saa mange. Dersom De kommer over München da glemmer De vel ikke at opsøge Bertha Wegmann; jeg skal i næste Brev, sende Dem hendes Adresse. De vil da see hendes store Billede, som skulde have været her paa Udstillingen og De vil bringe hende venlige Hilsner fra mig. Deres lille Veninde og Modstander i Crocketspil Henriette Meyer, og hendes Broder ere reist til Schweitz, hvor de vil blive en tre Ugerstid. I Vevey vil de nok erkyndige sig om hvor De er reist hen, men husk dog paa at spørge om dem i Interlaken. - I Søndags havde vi en behagelig Dag med Jøhnckes, det er saa hyggelige Mennesker som jeg holder meget af. Jeg har intet Interessant at meddele Dem, og vil derfor ikke lægge længer Beslag paa Deres Tid, men bede Dem med Deres sædvanlige elskværdige Overbærenhed at tage tiltakke med disse Linier, der skulde bringe Dem mine oprigtige Ønsker om en snarlig Bedring og varme oprigtige Hilsner fra hele Huset, fra alle de Venner, der jevnligen med Interesse spørge til Dem og som glæde sig til at gjensee Dem forfrisket efter Deres Udflugt. Den kjere Bøgh vil ikke vredes fordi jeg ikke besvarer hans Brev; dersom jeg havde noget Særligt at melde da skulde jeg gjøre det, men De vil forsikkre ham om at jeg sætter stor Priis paa at høre fra ham og naar han [er] i Forlegenhed for at anvende sin Tid, naar han da engang igjen vilde glæde mig med en af sine nydelige poetiske og stemningsfulde Epistler, da vil de blive modtaget med megen Tak og Fornøielse.

[i marginen, s. 5:]

Det er Deres Skovmærker.

[i marginen, s. 6:]

I Haab snart at høre fra Dem kjere Andersen, forbliver jeg Deres altid hengivne

Dorothea Melchior

Tekst fra: Niels Oxenvad