Dato: 20. juni 1873
Fra: Dorothea Melchior   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Rolighed 20 Juni 1873

Min kjere gode Andersen!

For at vre nogenlunde sikker paa at komme til at skrive idag, stter jeg nu Overskriften paa Brevet, skjndt jeg nu i denne Morgenstund har en stor Mngde Pligter, der paahviler mig, og derfor ikke kan faa Lov til at sidde uforstyrret ved mit Skrivebord. Da man jo i Almindelighed ikke er fri for at vre Egoist, saa vil jeg begynde med at opfylde den frste Pligt, imod mig selv, ved at gaa i koldt Bad, som jeg troer er meget gavnligt for mig, dernst maa jeg kjre til Byen, da jeg har et og Andet at besrge til min Mands Fdselsdag. Her har hver Dag, siden Brnenes Hjemkomst vret en Mngde Besg, fra Morgen til Aften, at jeg ikke har kunnet komme til Noget, jeg har faaet for stor Brevgjeld, og ikke engang har kunnet naaet at skrive til Dem. Deres seneste Skrivelse til mig fra Bern og Interlaken har jeg besvaret og sendt til Brunnen, men nu igaar fik jeg sendt fra Bille Deres Brev af 12 dennes hvoraf jeg seer at den dumme Artikkel i Dagbladet har afficeret Den i saa hi Grad, jeg kan godt begribe at De i ieblikket blev rgerlig derover, men det var aldrig vrd at spilde meer end en flygtig Tanke herpaa; ved frste iekast fler man sig overbevist om at det er en opdigtet Conversation, og der er jo nsten ikke et Menneske i Danmark der ikke kjender Dem nok til at vide at De ikke har opvartet en fremmed Mand med slige Udtalelser. Han har blot villet gjre sig vigtig med at han havde talt med Dem, og det var fra hans Side vel ei heller beregnet (paa) at disse skulde blive oversat paa Dansk. Bille har formodentlig beroliget Dem og raadet Dem til hvad der var Fornuftigst at gjre under slige Forhold. - Jeg er meget nysgjerrig efter at erfare hvorledes Hggs Besg paa Glion er faldet ud, det skulde vre uheldigt om han ikke mdte Dem et andet Sted og ondt skulde det gjre mig om han havde glemt Carls Adresse og maaskee kommet igjennem Vevey uden at opsge ham. Igaar Torsdag havde vi en ungdommelig livlig Middag; efter at have havt Besg fra om Morgenen, kom der flere Gjester overraskende til Middag. Fru Adler, Emma og Berthe desuden Weber med sin nette Sster der er reist hjem imorges, ledsaget af Broderen, Oxen, Fanny Emmerson, Elise, Sophie Melchior. Efter Bordet kom Adler, Kapitain Collin Lund, min Broder med den unge Robert Fraenckel og Brdrene Block, der bleve modtaget med Sknd, da de vare inviterede til om Middagen, men havde ikke rigtig forstaaet naar de skulde komme og generet sig for at sprge derom. De vare Alle overgivne muntre, vare i Haven til Klokken henved 11, hvor de sang lo og spgte.

Den 21. Saa langt naaede jeg igaar, og idag holder det ligeledes haardt at komme videre. Men jeg maa dog sge at berolige Dem kjreste Andersen; det lader jo virkelig til at De har tnkt langt mere over den Blad Artikkel, end den var vrd. Slaa blot den ud af Hovedet, og vr overbevist om at intet Menneske tnker mere derpaa. Jeg modtog Deres kjere Brev fra Brunnen af 18de for silde til at kunne besvare Deres Sprgsmaal, med Hensyn til, om Bille havde erholdt Deres Brev, men jeg var glad over at vide, igjennem et Par Ord, han havde ladet mig tilkomme, at han havde besvaret det. Jeg kjender af Erfaring, hvor vanskeligt det er naar man er i en nerveus Tilstand, at blive en Tanke kvit, som engang har berrt en ubehagelig; men saa gjlder det netop at kjmpe haardt og med en kraftig udholdende Villie, for at beherske den, og saa lykkes det omsider.

Jeg taler frst imorgen med Bille, og da vil han fortlle mig, hvad han har raadet Dem at gjre ved Sagen, rimeligviis intet, da det er overfldigt; enhver har lst det, som en anden Anecdote eller blot som Fyldekalk til Dagbladet. Nu maa De love mig at De vil gjre Alt for ikke at forspilde den gode Indflydelse som Kuren og Opholdet i Glion har havt paa Dem. Det vilde vre Synd imod Dem selv, imod Deres Venner og ikke mindst imod Deres unge Ven og Reiseflde, der har vret lykkelig og glad over at det var faldet i hans Lod at fre Dem hjem i en saa betydelig Bedring forfrisket paa Sjel og Legeme, saa at De selv i Taknemlighed maatte erkjende at Reisens Maal var naaet; og saaledes vil det med Guds Hjlp ogsaa blive, naar De nu, sger at adsprede Dem, og med Ligevgt i Sindet, nyde alt det Herlige og Skjnne, som De er omgivet af. - - Samtidig med Deres Brev, fik jeg et Par flygtig skrevne Linier fra Hgg, der beder om Carls Adresse. Han er endnu paa Glion og "spger omkring i Andersens Vrelser, jeg kom desvrre for sent." - Han underskriver sig "Deres trtte Pleiesn", saa han er desvrre vist syg. Johanne fler sig meget tilfreds i Pyrmont; hendes Mand og Augusta tnker at reise over til hende om 14 Dage. Anna har i de sidste Dage flt sig mindre vel, hun kan slet ikke saa godt taale Varmen, frisk luft maa hun altid have. Poul og Charlotte ere i hi Grad elskvrdige, men de stjle min Tid i en forbausende Grad. Jeg har maattet indlogere dem i Deres Sovevrelse, thi nu bliver det jo lidt vanskeligt, med de forskjellige Gjester vi har. Det er sandsynligt at Doctor Marcus med Familie kommer hertil, Fru Heimann med to Brn og Amme venter jeg i Begyndelsen af Juli; jeg foretog mig at jeg vilde skrive til Dem herom, da De muligen vilde indrette Deres Reise noget herefter; jeg antager at De bliver ude endnu i Juli, og det vilde jo ogsaa passe bedst for mig, da jeg senere vil kunne gjre det hyggeligere og bedre for Dem, naar De f. E. kom paa Rolighed i August Maaned, hvor da Deres to Vrelser staa til Deres Raadighed og hvor De, som sdvanlig vil vre hjertelig velkommen; jeg vil kun haabe at De mange Trapper ikke maa genere Dem og at De maa vre rask nok til at kunde vre blandt saa mange Mennesker. - De har endnu ikke omtalt Planerne for Deres Hjemkomst; har De tnkt paa at tage til Basns; jeg har i lang Tid intet hrt fra eller om Fru Scavenius, ei heller fra Grevinde Holstein; uden igjennem Adler, der sagde mig at Grevinden og Fru Donner kom til Ems. -

Selskabet imorgen Middag, til min Mands Fdselsdag vil bestaa af Billes, Jhnckes, Carocs, Sophie Melchior med hendes Familie, Fanny Emmerson, Frken Marstrand, Cabiro, unge Doctor Salomonsen, Scholten fra Vestindien, Julie Levy og nogle flere Unge, 28 i Tallet. Min Present til min Mand bliver et grnt Silke Sengetppe fyldt med Edderduun, hvilket han har nsket sig. - Baade Bryllupsdagen og forrige Torsdag blev Deres Skaal drukket ved Bordet og Gjesterne bade om at sende Dem Hilsen. Jeg glder mig og er rrt over Bghs delmodighed at han vil skrive til mig igjen. Indlagte Brev haaber jeg maa vre af et behageligt Indhold. - Adler fortalte mig at Hartmann med Kone undertiden besgte dem paa Nerum [Nrum], han er indtaget i Deres Ven. Dette Brev er bleven til med mange Afbrydelser jeg ved neppe selv hvad jeg har skrevet. Tak for det deilige Mos, det er en [i marginen, s.8:] sjelden frisk Farve. Lev nu vel og vr ved godt Mod. Deres hengivne

DM. [i marginen, s. 5:]

Hjertelig Hilsen til Bg

Tekst fra: Niels Oxenvad