Du har sgt p: +Det +Kongelige +Bibliotek

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 29. juni 1873
Fra: Dorothea Melchior   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Rolighed 29de Juni 1873

Min kjere Etatsraad Andersen!

Tusind Tak for Deres hjertelige rare Brev, som min Mand bragte mig igaar, som Dessert ved Middagsbordet; jeg vilde kunde have det tidligt paa Formiddagen, dersom De vil vre saa venlig at adressere det til Rolighed, naar De atter skriver. Tak for de venlige Tanker De sendte os paa Fdselsdagen og for Skaalen De tmte for min Mand og mig. Kunde der tnkes en electrisk Forbindelse imellem Tanker, da maatte det som Klokketoner have ringet for vore ren thi ved Frokosttid, da vi vidste at det var Deres Middag, drak vi paa Deres Sundhed og vi havde paa Fornemmelsen at De netop samtidig erindrede vor Festdag herhjemme. Endnu min Tak for de yndige Alperoser, som endnu see ganske friske ud og rigtig morede mig; og dog maa jeg tilstaa at det Gldeligste ved hele Deres Brev, var den gode Stemning, som gik igjennem det og som det lader til at den var fremkaldt ved en virkelig Bedring i hele Deres Tilstand. Men det er jo ogsaa hvad man turde vente at den kraftige Bjergluft, som De stadigen bevger Dem i, maatte have den fornskede Virkning. Jeg har ikke opgivet Haabet, at De endnu paa denne Reise vil faa Besg af Deres Musa, ja jeg er vis paa at hun ofte har vret tilstede men at De blot ikke har havt Stunder til at beskjftige Dem med hende. Men naar vi nu med G. H. atter have den Glde at gjensee Dem og De kommer i Ro oppe i Deres venlige lille Stue, hvorfra De, kjereste Andersen, har sendt saa mange smukke Tanker ud i Verden, da vil det Oplevede trde tydeligt frem for Dem, den medbragte Frugt modnes og Deres utallige Venner, vil De derved berede en stor Glde; Gud sknke sin Bistand til at vi maa beholde Dem iblandt os endnu i mange mange Aar og dertil give Dem Sundhed og bevare Deres Aan[d]sfriskhed. - Annas Befindende er desvrre langt fra saa godt, som i de frste 14 Dage efter hendes Hjemkomst; hun lider daglig af sin strke Asthma; vi begyndte igaar med at gjre en Seiltur med hende da hun saa godt taaler Sluften. Hun Harriet og jeg gjorde en deilig Tur paa 1 1/2 Time. Vi seilede omkring Rebshale en, et Kjmpe Arbeide, som er skudt op af Sen i en ubegribelig kort Tid, men der arbeider daglig 3 a 4 Hundrede Mennesker. Vi gik omkring "Prvestenen", ud og saa det store Vrag, der endnu ligger siden d. 13de November, fra Stormflodsdagen. Jeg har bestilt Baaden til idag igjen. For ieblikket, Klokken er 4, sidde de unge Piger nede under Poplen og arbeider og lser, de have flere Gange sendt Deputation herop, for at anmode mig mig om at komme ned og lse for dem, men frst maa jeg passiare lidt endnu med Dem, og dernst har jeg Carl og Johanne at skrive til. Jeg vilde nske at De kunde see Poul og Charlotte; de kjre nede i Haven i en yndig lille Caleche-Vogn, der bliver trukket af en Gjed. Brnene ere i den syvende Himmel, og Poul troer sig i ieblikket rigere end Shaen af Persien. Erindrer De ikke ifjor at her kom en lille Dreng, Sn af Marinekapitain Baner, der havde dette lille Kjreti. Det er ganske yndigt at see paa. Veiret har vret meget ustadigt i den sidste Uge, men nu er Solen fremme og gjr et oplivende Indtryk. Igaar var Emil en Skovtur med sin Skole, 80 i Tallet. Han syntes at de vare for mange til at det kunde blive rigtigt samlet. Carl har rigtig havt Besg i den senere Tid. Hgg er han meget sammen med, jeg troer at han bliver 14 Dage endnu paa Glion. Han har havt den Fornielse at Sally og Henriette Meyer have opsgt ham og besgt ham et Par Dage paa Glion, hvorpaa Hgg fulgte med dem til Genf, og igjennem Henriette, som kom hjem igaar hrer jeg at han nu befinder sig bedre og at han var i brillant Humeur og henrykt over at trffe dem; det vare de Frste Danske han har truffet paa siden han forlod Kjbenhavn. Han var meget skuffet over at have forfeilet Dem. -

I denne Uge var jeg inde i Byen med Louise, og da gik vi efter Opfordring ind til Bille i hans Contoir i Engletter [?] hvorfra han havde lovet os at vise os om inde i den halv nedrevne Peder Madsens Gang, forinden den ganske var forsvunden. Han var elskvrdig, som altid, viste os frst alle Tegninger og den nye Plan for Bygningen og forklarede alt saa tydeligt at det var en Fornielse. Jeg kjender faa Mennesker, der under alle Forhold er saa ens, altid i godt Humeur, selv om der er gaaet ham noget imod og altid meddelende og elskvrdig. Naar denne Bygning engang bliver frdig, bliver det vistnok storartet, derimod er jo den smukke Plan om et Axelhuus, ude paa Vesterbro aldeles opgivet. Jeg vil ikke opstte Afsendelsen af dette Brev til imorgen, da jeg saa lnge ikke har skrevet ellers kunde jeg maaskee finde et eller Andet, der kunde interessere Dem at vide. Det var Skade med det feile Blad jeg har sendt Dem. Jeg har endnu ikke sagt et Ord om den Glde Herr Bgh har gjort mig ved sit Brev. Siig De ham med varme Ord min Tak derfor. Mundtlig skal jeg i det Mindste gjre [i margin, s. 6:] det da han har vret saa magels elskvrdig at fritage mig [i marginen, s. 5:] for at gjre det skriftlig. Alle Roligheds Beboere hilse men isr Deres hengivne

D. Melchior

Tekst fra: Niels Oxenvad