Du har sgt p: +Andersens +Hus

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 25. maj 1874
Fra: Anna Melchior, Dorothea Melchior   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Rolighed d. 25de Mai 1874.

Min kjere Conferentsraad Andersen!

Hjertelig Tak for Deres kjere udfrlige Brev, som jeg modtog i dette ieblik, (Klokken 8 1/2 om Morgenen). Jeg havde paa Flelsen at det vilde komme og jeg blev ikke skuffet. Det er mig en stor Glde og Beroligelse at erfare at De saa godt har overstaaet den lange Kjrsel, som jeg var lidt ngstelig for. At De endnu fler nogen Svimmelhed er jo ikke behageligt, men jeg har megen Tro til at den herlige friske Luft skal have en velgjrende Indflydelse paa hele Deres Befindende. Men for rigtig at komme til Krfter, da er det ndvendigt at have Ro i Sindet og derfor gjr det mig ondt at see at De har flt Dem ilde berrt af de Meddelselser, som Frken Ballin saa sig ndt til at gjre Dem forinden Deres Afreise. Da min Mand i Lverdags kom op til Deres Hjem, for at erkyndige sig om De var taget bort eller for i modsat Fald at fortlle Dem om Hartmanns Fest, havde Frken Ballin fortalt ham at hun af sin Vert havde faaet et saa betydeligt Paalg paa sin Huusleie, saa at hun med sin bedste Villie ikke saa sig istand til at bestride det, at hun var meget kjed af at hun maatte forlange en forhiet Betaling af Dem, saavel som af Fru Koppel, der ogsaa var villig til at gaa ind derpaa. Jeg er fuldkommen overbevist om at det ikke er Prelleri, men det er, som De selv skriver, at Alt er bleven dyrere, Folkelnnen maa jo ogsaa stige og hvor skal de da faa det fra, uden at leie en mindre god Leilighed, som ingen af Parterne vilde vre tilfreds med. Jeg er overbevist om at De vilde kunde faa en billigere Bolig, men lige saa overbevist er jeg om at De neppe noget Sted kunde faa Alt Andet saa godt forenet, som det her er Tilfldet. Den mest uegennyttige og deltagende Pleie, vil de under alle Forhold lade Dem blive til Deel, og jeg synes at den Betryggelse at vide sig hos rlige og velopdragne Mennesker, langt opveier de finantcele Forhold. Frken Ballin havde yttret at hun var bedrvet over at maatte sige Dem det, forinden Deres Bortreise, men nu kunde hun ikke opstte det lnger, hun havde holdt det hen i nogle Maaneder, da hun var kjed af at plage Dem. Dersom De vilde tale med Fru Collin eller med Professor Hornemann, da vil de sikkert vre af samme Mening; derfor, kjere gode Ven, tnk ikke mere paa denne Sag, betragt det, som et uundgaaeligt Onde, som De deler med alle andre Mennesker, nu da Tidsaanden er af den Beskaffenhed at Socialismen arbeider sig op til at blive Herre over vore Handlinger og vor Formue. Gud skee Tak at De har saa godt at leve af, at naar Vor Herre skjnker Dem endnu mange Aar at leve i at De dog faaer mere tilovers end til "Begravelsen", som De skjmtende siger. - - Nu om noget Behageligere. Hartmanns Fest var srdeles vellykket; Min Mand, der havde Block tilbords, havde moret sig srdeles godt. Deres Sang havde gjort stormende Lykke og Skaalen for Dem fik en begeistret Tilslutning. De bedste Sange vare unegtelig Deres, Plougs og Peter Hansens. H P Holsts Tale var srdeles smuk, ligeledes Billes. Bladene have jo saa udfrlige Beretninger at jeg ikke kan fortlle Dem noget Nyt herom. Men hvad synes De om den Kulde vi have, vi fyre i Ovnen, som om Vinteren, men dertil er det jo et herligt klart Veir, men Solen har ingen Kraft. Igaar Aftes var Block og hans Kone herude og vi havde det rigtig rart; jeg havde rigtignok lidt ondt af ham, han var saa forkjlet at han neppe kunde tale. Imidlertid sagde han med sin rolige monotone Stemme, "Tvillingerne bleve igaar presenterede for H M Dronningen". Der var kommet en Lakai i Lverdags Aftes, der hilsede fra Hendes Majestt at hun nskede at see Fru Block med alle Brnene. Klokken 11 satte hele Caravanen, bestaaende af 7 Personer, sig i Bevgelse. Den unge Moder de 4 uskyldige Arvinger, Ammen og Pigen; den Sidste havde staaet ved Vadskerballien da det blev hende meldt at hun den nste Dag skulde ifre sig sin brune Hitidsdragt og indfinde sig paa Slottet paa Amalienborg. Overgangen og Overraskelsen var saa stor at hun af Bestyrtelse vendte Hovedet og ligesom dukkede det helt ned i Ballen. Fru Block gav den lille Scene saa morsom. Brnene havde teet sig godt, Ida havde faaet en Dukkeseng lavet af Dronningen at lege med, de havde hrt Vagt-Paraden og bleven opvartet med Chocolade. Paa Lverdag tager Familien til Hellebk. - I Aften reiser Louise til Aarhuus, for at blive der 8 a 14 Dage. - Augusta Melchior boer herude i Pintsen, hendes Fader sov her i Nat, da han tidlig imorges vilde til Kjge. - Det interesserede mig meget igaar i "Nr og Fjern" at lse om "Dickens' gteskabelige Forhold", efter John Forster; dersom De ikke kjender det, skulde De lse det. Maa jeg nu kjere Andersen bede Dem om at overbringe Deres elskvrdige Vertinde min hjerteligste Hilsen. De har det nu i alle Henseender saa magelst paa det skjnne Holsteinborg, under hendes kjerlige Vinger, at det vil blive vanskeligt for mig bag efter at kunne tilfredstille Dem, naar jeg senere skal have den Glde at have Dem en Tid paa Rolighed, hvor De veed at at vi skatte Dem og nre kjerlige og venlige Flelser for Dem. Dog jeg har ingen Frygt derfor, De vil, som tilforn fle Dem vel og tilfreds paa Rolighed og Ingen vil mere glde sig derover end Deres stedse hengivne og hitskattende

Dorothea Melchior.

Rolighed d. 25de Mai 74.

Kjere Conferentsraad Andersen, Det gldede mig at see, at de taalelig godt har overstaaet Rejsen. Jeg haaber de fremdeles maa befinde Dem efter nske, saa at De ret kan nyde Deres Ophold paa det smukke Holsteinborg. Alle herhjemme sende venlige Hilsener til Dem. Vi fornje os saameget ved at lse Deres Livs Eventyr. Harriet og jeg lse det sammen. Med mange gode nsker om at De maatte have det rigtig godt ved Modtagelsen af disse Linier, forbliver jeg Deres Dem hengivne

Anna A. Melchior.

Tekst fra: Niels Oxenvad