Dato: 7. juni 1874
Fra: Dorothea Melchior, Moritz Gerson Melchior   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Rolighed d. 7de Juni 1874

Min kjere Andersen!

Denne Gang var der et langt Mellemrum inden jeg fik Brev fra Dem og des gladere blev jeg da Postbuddet bragte mig Deres kjere udførlige Skrivelse. Det er jo en heel Fryd at De føler Kræfterne efterhaanden vende tilbage og derfor maa jeg have Lov til at skjænde lidt paa Dem fordi at De plager Dem selv med unyttige Sorger. Jeg troede nu den hellige Grav vel forvaret, og saa pludselig kommer der en natlig Nisse, i Skikkelse af en osende Natlampe og fører Dem ad mørke Omveie tilbage til det kildne Punkt. - Jeg maa antage at den kjere Fru Collin ikke kjender de rette Forhold, thi naar hun vidste at Frøken Ballin havde faaet Paalæg paa sin Huusleie, vilde hun ikke misbillige at hun lagde sine Pensionaire paa. Med Hensyn til Tids Punktet at det blev berørt for Dem saa havde de saa længe som muligt opsat at meddele Dem noget, som de vidste kunde være Dem ubehageligt, men nu kunde de ikke udsætte det længer, og jeg finder unægteligt at det var mere taktfuldt af dem at omtale det nu ved Bortreisen, end at gjemme det til De vendte tilbage; det er aldrig behageligt at være nødt til at maatte sige sligt, men især ikke for Nogen der, som jeg er overbevist om, gjerne vilde opbyde Alt hvad de formaa

for at gjøre Dem Opholdet i deres Huus hyggeligt og behageligt. - For mig er det en betryggende Bevidsthed at vide Dem hos saadanne Mennesker, der under alle Forhold vil yde Dem en deeltagende og uegennyttig Pleie. - Frøken Ballin aner ikke at jeg optræder som hendes Talsmand, da jeg hverken har seet eller hørt fra dem, siden De tog bort, men jeg troer at jeg kan gjøre det med god Samvittighed. Det vilde være Synd imod Dem selv, skulde ogsaa gjøre mig ondt for de Andre om denne, som mig synes, uundgaaelige Conflikt, skulde forstyrre det gode Forhold og den Tilfredshed som De hidtil har følt i Deres Hjem. Gid at jeg nu maatte have plaideret min Sag saa godt, at De en anden Gang vil antage mig, som Deres Advokat; og hermed er Prosessen tilende! hvorimod at De maa betale Omkostningerne. - - - Og nu endelig kan jeg da fortælle Dem at Hägg er kommet hjem; han skrev til mig fra Hamborg om Løverdagen at jeg kunde vente ham den næste Dag. Han har altsaa været her nu i 8 Dage; han seer særdeles godt ud, har faaet Skjæg og derved seer mere mandig ud. Hans Væsen er mere afslebent, men hans elskværdige poetiske beaandede Natur er uforandret; men nu kommer det Sørgelige han er i den Grad nerveus at han aldeles ikke har Kraft til at skabe noget Nyt, og Lægerne have ogsaa strengt forbudt ham at tænke paa at componere. Han skal i alle Maader see at styrke sit Legemlige. Hans Claverspil er om muligt skjønnere end hidtil; jeg er i høieste Grad begeistret over ham. Han længes meget efter Dem og spurgte mig hvor langt herfra De boede. Louise kommer rimeligviis hjem paa Onsdag. De veed vel at Gade Hartmann og Heise ere taget til Sangerfesten i Aarhuus. Gade havde lovet Hägg at gjøre en Skovtour med ham naar han kom hjem. - Tak for Gjennemlæsningen af Frøken Heinkes Brev. Igaar Eftermiddags modtog jeg selv et mageløs begeistret Brev paa 12 Sider fra hende. De er jo hendes Ideal og hun er lykkelig over at have seet Dem i Deres Hjem. Hun er meget taknemmelig for mine smaa Opmærksomheder, begeistret over vor Bøgeskov, Havet, vore Kunstskatte og ikke mindst over Carl Block. Hun beder mig interessere mig for at han sender nogle Billeder til Udstillingen i Berlin og siger meget naivt om man ikke kunde faa Kongen til at sende nogle af Billederne fra Capellet i Frederiksborg derover. Hun sendte mig sit Photographie, som ligner godt. - Tak for de smukke Pelagonier De sendte mig, de kom strax under Blomsterpressen. Tænk hvilken Overraskelse! Da jeg kom ned i Drivhuset efter blot i 4 Dage ikke at have været der seer jeg at der er skudt en mindst to Alen lang bladbedækket Stilk op i Midten af den store Avgave som De veed vi bragte med fra Algier; den der stod nede ved Trappen til Verandaen. Jeg er nysgjerrig efter at vide hvorledes Blomsten bliver. Nogle mene at de kun blomstre hver 50de Aar, Andre sige hver 10de Aar, jeg skal ikke kunde sige hvem der har Ret. Idag er det lutter Solskin og Fuglekvidder og dertil en bedøvende Blomsterduft af Syreen, Lillieconval og Reseda. Det lille Blomsterhuus ved Havestuen hvor vi iaar har faaet et Rullegardin over, er prakfuldt, med store Remontanter og et Flor at Margeritter og høirøde Cactus; gid De kunde see det. Jeg glæder mig til kjere Andersen at see Dem paa Rolighed, naar De kommer tilbage fra Bregentved. Deres to Værelser staa parat, i al deres Tarvelighed, til at modtage Dem og jeg vil kun haabe at De vil have vundet saa gode Kræfter at det ikke maa genere Dem for meget at stige Trapperne derop. - Siden jeg sidst skrev har jeg været lidende af et vedholdende Hold i Ryggen. Jeg sad i temmelig lang Tid foroverbøiet for at plukke Jordbær af Misbænken; da jeg vilde reise mig op, maatte jeg udstøde et Skrig, saa stærke Smerter fik jeg; jeg blev længe staaende da jeg troede at det skulde gaa over, men idag er det over 6 Dage og jeg er det endnu ikke kvit. Jordbærrene sendte jeg til Fru Fyrstenberg i Gotheborg tilligemed et velfyldt Træ af modne Bær. Hun er dødsyg og det er det Eneste hun havde Lyst til. De kom friske over og jeg havde den glæde at de havde smagt hende saa godt. Det gjør mig ondt at De ikke er her nu sammen med min Svigerinde Henriette; hun er i høi Grad elskværdig og mageløs livlig og talende. Hun beder mig at hilse Dem; jeg troer at hun vilde glæde sig meget med et Par Linier fra Dem. Hun siger at hun vilde gjerne skrive til Dem, men hun vil ikke forpligte Dem til at svare, da De har saa mange at skrive til. Postbudet kommer her mindst tre Gange om Dagen, thi hun faaer Breve fra alle Verdensdele. - I Torsdags havde vi en særdeles behagelig Dag. Selskabet bestod af Capitain Jøhckes [Jøhnckes], Commandeurinde

Meldal med Datter og hendes Veninde Øienlæge Hansens Datter, Bøgh, Sophie Melchior, (jeg har sendt hende Deres Brev) Cabiro, den unge Holm,

Boysen, Anna Kjellerup med Tante, Fru Trier, Axel Henriques, Fru Bille, hendes Mand var til Gilde for Bings. Ved Bordet blev der tømt et Glas paa Deres Sundhed. - Igaar var alle Beboere fra Elyseum her hele Dagen. Poul og Charlotte morede sig med at ride paa Alma, og denne var sikkert ogsaa glad over at blive rørt. Tænk blot at Carl endnu ikke er rask i sin Fod, det er ret en langvarig Historie. - Grundlovsfesten løb jo meget rolig og ordentlig af. Kongen kjørte her forbi om Morgenen da han tog til Byen; han saae godt og ungdommelig ud i en graa Hat. Jeg haaber at den kjere Fru Grevinde har modtaget min Lykønskning i rette Tid. Maa jeg bede Dem bringe hende min venligste Hilsen. Nu bringer Hägg mig et lille Indlæg, da han hørte at jeg skrev. Lev nu vel kjere Ven og bevar uforandret Deres Godhed og Overbærenhed med Deres oprigtig hengivne Veninde

Dorothea Melchior

Kjære Conferentsraad Andersen! Det glædede mig af Deres Brev at see at De vinder Kræfter og i det Hele føler Dem vel paa Holsteinborg, og jeg haaber at det milde Veir rigtig vil virke gunstigt paa Dem. Naar De kommer tilbage fra Bregentved venter vi Dem paa Rolighed, hvor De vil være hjertelig velkommen, og hvor jeg haaber De vil tage tiltakke efter al den Herlighed, der nu omgiver Dem, og efter al den Omhu der vises Dem. Vi skulle alle gjøre vort Bedste for at De skal føle Dem hjemme. Tør jeg bede Dem erindre mig hos Hendes Naade Grevinde Holstein og hos Hans Excellence Greven. Med de hjerteligste Hilsener

Deres Dem hengivne

Moritz G. Melchior

Tekst fra: Niels Oxenvad