H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra Dorothea Melchior til H.C. Andersen 9. juli 1874

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 9. juli 1874
Fra: Dorothea Melchior   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Rolighed d. 9de Juli 1874

Min kjere Andersen! Forhaabentlig befinder De Dem fremdeles godt i det nye pragtfulde Hjem, hvor De for en Tid har opslaaet Deres Paulun. Jeg glæder mig til at høre at det varme Veir har jaget baade Gigten Halssmerterne og Mave Ondet paa Døren, saa at De i fuldt Maal kan nyde og beundre, det skjønne Herresæde, som man fremhæver, som et af de Skjønneste her i Landet. - - - Vær saa artig! Brev til Fruen! lyder det ind ad Døren; og netop nu i dette Øieblik Klokken er 9 Morgen, modtager jeg Deres kjere hjertelige Skrivelse med Bekræftelse paa min Formodning at De befinder Dem vel og synes godt om at tumle Dem paa ungdommelig Viis i Skov og Mark. Da jeg satte mig ved Skrivebordet, tænkte jeg paa at oppebie Deres Brev, men opgav det for dog saa snart som muligt at meddele Dem, (hvad der), hvad der har glædet os Alle meget, at Emil er bleven Student med første Characteer. Han kom glædestraalende springende op paa Verandaen hvor vi sadde i Forventning om Udfaldet. Paa Veien herud havde han naturligviis anskaffet sig den betydningsfulde Student Hue. - Historie havde han været meget ængstelig for, da det er hans svage Side, men han fik dog g og havde saaledes 6 Point mere end det fornødne Antal for bedste Charcteer. Nu skal han have en stor Fornøielse idet han har faaet Lov til, sammen med sine tre Fættere, Robert, og Gustav Henriques, samt Adolph Fraenckel at gjøre en 8 Dages Udflugt til Bornholm; de reise maaskee alt i Aften. - Jeg har slet ikke befundet mig vel i den sidste Tid, jeg har faaet en Forkjølelse som jeg ikke kan blive qvit og hoster temmelig meget, saa jeg endelig idag har sendt efter Doctoren. Jeg beklager meest at den bedste Tid gaaer hen uden at jeg kan bade. - Igaar tog Louise og Harriet ud til Johanne, de skulde være sammen med Frøken Zahle, som havde lovet at spise der til Middag; men hun sendte Afbud, da hun ikke var vel. Da de i Aftes kom kjørende blev jeg ikke lidt overrasket, da de bragte de kjere Børn, Poul og "den lidet paaskønnede Charlotte" med. Skjøndt Klokken var 10 vare de dog meget oprømte og havde god Appetit til at nyde deres Aftensmad. De fik en meget støiende Modtagelse af Pet, der satte Forpoterne paa Dørtrinet, saa de neppe kunde komme ud af Vognen, og skjøndt Charlotte øiensynlig inderlig var angst for den, sagde hun idet hun klyngede sig fast om min Hals, "Aa, jeg er saa glad for Pet". De blive her til imorgen. - I Tirsdags hentede jeg Fru Meldal og kjørte med hende Harriet og Anna en mageløs deilig Tour, ud til Klampenborg, igjennem Skoven og Ulvebakkerne, Ermelund og Jægersborg, og hjem igjennem Charlottenlund. Vi mødte Prinds Valdemar kjørende til Bad, og det var en stor Glæde at see ham saa frisk og uskadt efter den store Fare han havde været udsat for Dagen iforveien. De vil have seet af Bladene at Hesten var løben lybsk med ham paa Langelinie og først standset paa Amalienborg. Fru Jøhncke fortalte, at Prindsen, der jo er meget flink og modig, vilde have sprunget ud paa Hesten for at styre den, men at Capitain Kock havde holdt ham tilbage og bedet ham sidde ganske rolig. Hvilken Lykke at han gjorde det og at han havde et fornuftigt Menneske ved Siden af sig; ellers kunde det Værste have skeet. - -

Jeg havde atter et meget rart Brev fra Fru Lund, der er henrykt over al den Anerkjendelse og Paaskjønnelse som bliver Lund tildeel; han havde været med for 25 Aar siden ved Frederitzia og blev dengang haardt saaret; nu var han indbuden til Kronprindsens Taffel, hvilket smigrede ham meget. Han har faaet endnu en lille Bestilling, nemlig at restaurere noget ved Kirken i Korsøer, som han gjerne vil tage med, inden han i Efteraaret tiltræder sin Udenlandsreise. Maler Veber havde fortalt hende saa meget om Dem at det havde været uforglemmelige Dage han havde tilbragt sammen med Dem paa Holsteinborg. - De havde været saa mageløs underholdende og interessant. - Fra Hägg havde jeg ogsaa et rart Brev; han er glad over at gjensee Stockholm og de mange Venner, som alle komme ham saa hjertelig imøde. Han var glad over at træffe paa sin Fader og Stedmoder, som er meget svagelig! De vare i Stockholm i Anledning af en ældre Søns Giftermaal. Han skriver at der allerede har meldt sig flere Elever og at han faaer ligesaa meget, som Neupert faaer her. Jeg antager at det er 2 Rbd for Timen. I næste Uge reise Martin og Therese. Anna bliver hjemme og fører Huus for Brødrene. - Jette Melchior, Sophie og det "gode Humeur" har bedet mig bringe Dem hjertelig Hilsen. Jeg tænker at Fabrikken i Kjøge snart kommer i Virksomhed, de have allerede i flere Dage havt Damp oppe. Melchior viste mig Tegningen til det Huus, han har isinde at paabegynde at bygge, saasnart at det viser sig at Fabrikken er i Orden; der er altsaa neppe nogen Tvivl om at de i Tiden komme til at boe derude; jeg holder ikke meget af at tænke derpaa. Jeg sendte igaar den laante P..... [ulæselig] tilbage til Conferentsraad Drevsen og bad ham komme ind at see paa den store Argave, som nu begynder at skyde Blomster ud til Siderne. Han lovede at komme. Nu har De vist faaet nok for dennegang min kjere Andersen; kun endnu Tak for Deres kjere Brev, jeg skal sørge for at Oversættelsen snarest mulig skal sendes Dem; med venlig Hilsen til Deres unge Ven Oxen, til Herr Greven, og med varme Hilsner fra hele Roligheds Besætning, forbliver jeg med gammelt Venskab Deres beundrende og inderlig hengivne Veninde

D. Melchior.

Tekst fra: Niels Oxenvad