Dato: 14. juli 1874
Fra: Dorothea Melchior   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Rolighed d. 14de Juli 74

Min kjere gode Andersen!

Igaar Morges blev jeg glad overrasket ved at modtage Deres kjere interessante Brev. Med Hensyn til de ubudne Gjester der have taget Sommerleilighed hos Dem er der intet at foretage, uden at "gjøre gode Miner til slet Spil"; det bliver man vant til med Aarene; jeg kan allerede tale med om de Dele; jeg er først igaar og idag tildeels bleven mine Snyltegjester, (Hosten med Smerter i Brystet) kvit; men man er jo ikke sikker paa at de ikke vende tilbage. - - - Det var mig kjert at høre at De havde havt Brev fra Robert Henriques, thi vi have ingen Ting hørt fra Emil, siden Telgrammet om deres Ankomst til Bornholm. Jeg tænker at de om Aftenen ere saa overtrætte at de ikke formaa at skrive. De klager over, kjere Andersen at De ikke faaer Besøg af Deres Musa. De kan tro at hun Dem endnu ubevidst omsvæver Dem ude paa det skjønne Bregentved og følger Dem ganske hemmeligt hjem til det kjere Rolighed, hvor hun da paa gammel Viis udbreder sine Skatte for Dem. Alle de mange nye Indtryk, som De har modtaget i de fremmede Omgivelser, vil nok forme sig til en Digtning. De har Ret i hvad De siger om Nutids Romanerne; det er rigtignok ikke Mangel paa Læsning, som skulde forhindre Dem i at prestere noget i den Retning, men derimod, heldigviis for Dem, Mangel paa fuldstændig Kjendskab til de lette Sæder og den misbrugte "frie Tanke", som Nutidens Forfattere, forpeste de ungdommelige Læsere med. Jeg læste igaar med megen Interesse, "Helene" af Turgenief; den er som Alt hvad han har skrevet, spændende og underholdende, men efter mit Begreb, kan man heller lade unge Piger læse Poul de Koch, end hans Romaner; de Første ere plumpe, men de Andre ere farlige. De skal see at vi, efter at Liden Kirsten er gaaet over Scenen, snart paa det nye Theater vil faa flere af Deres Frembringelser; jeg tænker mig "den nye Barselstue" vistnok maa tages frem. - Det havde igrunden været min Hensigt idag blot at takke for Deres Brev og tillige sige Dem at De skal være velkommen paa Rolighed naar De tager fra Moltkes; Dersom det convenerer Dem at blive der til paa Mandag, saa vil det passe mig bedst, da vi paa Søndag skal til Adlers, og det dog var kjedeligt strax den første Dag De kom herud at tage bort fra Dem. Siden i Søndags 8 Dage har jeg ikke været hjemmefra, og har derfor flere Pligt- Besøg at gjøre; de to svenske Svigerinder have mistet deres Moder, Fru Fyrstenberg i Götheborg og imorgen er det Fru Triers Fødselsdag, til hende maa jeg endnu idag have et lille Arbeide færdig. Vi have havt det meget roligt i disse Dage da Harriet og Anna endnu ere paa Elyseum. Fru Lind f. [Collin] var herude for at høre til Dem, hun har skrevet Dem et Brev til som hun haabede at De havde modtaget, ligeledes har Conferentsraad Drevsen været herude for at see min stolte Argave, som nu har begyndt at brede sine blomstrende Arme ud til alle Sider; Knubberne (med Skam at sige veed jeg ikke om det staves med p eller b) have endnu ikke aabnet sig, saa jeg veed ikke hvad Farve Blomsten faaer. Drevsen var glad med at Baronesse Stampe var kommet, og som jeg forstod, boede hun hos dem.- Peter Hansens Adresse kan jeg ikke finde i Veiviseren, men naar De skriver "Herr Peter Hansen, Redacteur af Nær og Fjern, Havnegade" saa gaaer det ganske sikkert. De vil samtidig med dette i Bladene see det sørgelige Dødsfald, nemlig Fritz Reuters pludselige Bortgang; jeg kan tænke mig at det berører Dem, da De for saa kort Tid siden saae ham; han var vist allerede dengang meget syg og dertil den ulykkelige Constitution. - Jeg tør ikke begynde paa et nyt Blad, nu det er saa silde, jeg [i marginen, s. 1:] vil kun endnu tilføie at min Mand strax sendte Brevet til Bille som er i Hellebæk. Jeg venter nærmere at høre naar jeg tør hente Dem fra Jernbanen [i marginen, s. 4:] Dersom De ikke kan blive saa længe paa Bregentved, saa kom De kun og De vil i det Tilfælde undskylde at jeg ikke leger Fremmed med [i marginen, s. 3:] Dem, men betragter Dem som om De var hjemme hos Familien [i marginen, s. 2:] Melchior. De hilses og maa jeg bede om en venlig Gjenhilsen til hendes Naade fra Deres hengivne

Dorothea Melchior

Tekst fra: Niels Oxenvad