Dato: 22. maj 1873
Fra: Carl Bloch   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn d 22 Mai 1873.

Kjære Ven

Jeg modtog Dit Brev igaar og blev glad derover, først fordi jeg synes man maa føle sig rask naar man kan skrive Breve, og dernæst fordi Du kjære Ven sendte mig et, thi oprigtigt talt, troede jeg du ikke brød dig stort om mig, fordi jeg i den sidste Tid i Din Sydom kom saa meget til Dig. Jeg føler og skatter Dit Venskab høit, og er stolt over, at en saa stort begavet Mand har givet mig det. Gud give nu de sidste Rester af Sygdommen maa forsvinde og Du aldeles rask maatte kunde vende tilbage. Vi have igjen Sydom, lille Paul ligger med Difteritis, og stærk Feber, jeg synes, vi ere næsten aldrig fri, og Du kan troe, det er lidt besværligt at vaage om Natten, og male om Dagen. Fra min Kone skal jeg hilse mange Gange, hun vilde ikke troe der stod saa meget smukt i Brevet om hende, førend hun selv fik det at læse. Vi reise nu NB (hvis vi kan for Sygdom) den 1 Juni til Hellebæk og jeg glæder mig meget dertil jeg er træt nu og mangler Kræfter, som jeg vil haabe kommer derude, naar blot vor Poul var rask igjen.

Farvel min kjære Ven

Du hilses fra os Alle

Din hengivne

Carl Bloch

Hils Nicolai Bøgh mange gange fra mig


Til Hr. Etatsraad H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus