H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra Jonna Stampe, f. Drewsen til H.C. Andersen Juni 1854

Hop forbi menu og nyheder

Dato: Juni 1854
Fra: Jonna Stampe, f. Drewsen   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjæreste Andersen!

Det er jo bedrøveligt at De er bleven syg paa Reisen, thi det har jo altid Indflydelse paa Ens Sindsstemning og det er jo vist ogsaa Grunden til at De seer det med saa melancholske Øine at De ikke har faaet tilstrækkelige Breve; De veed jo dog, kjære Ven! hvilket godt gammelt Hold De har i Familiens Hengivenhed og at det ikke er Ligegyldighed, men en Slags gammel Slendiran, naar De ikke faaer Breve. Det har gjort os alle saa ondt, at De er bleven saa forstemt derover; jeg skal hilse Dem saamange Gange fra Tante Jette, hun vilde gjerne have skrevet til Dem i dag, men kunde ikke faae Tid dertil, men bad mig sige Dem saamange venlige Ord. - Einars Breve ere jo saa opfyldte af Reisens Skjønhed i alle Retninger, og den Hjemvee han udtaler er en naturlig Følge af hans Kjærlighed til Hjemmet; men han skjønner i høi Grad paa Deres Godhed imod ham og jeg er saa vis paa, at naar han nu igjen begynder paa sine gamle Folder herhjemme, vil denne Reise være Lyspunktet i hans Erindring, og han vil maaskee nyde den endnu bedre, naar han ikke meer plages af Hjemvee eller Længsel efter Breve; han er et kjærligt Gemyt og har rigtig en god hengiven Følelse for Dem, hans trofaste Ven! Det vil glæde os inderligt at see Dem hos os naar De kommer hjem, kjære Andersen! og jeg troer bestemt De vil have Fornøielse af begge Børnene i al deres Forskjellighed, Rigmor er saa munter og overgiven og Astrid ret en sød lille En. Der er ogsaa blevet kjønnere hjemme hos os siden De sidst var der, da Haven er blevet forskjønnet, jeg haaber nok De skal befinde Dem vel hos os. Nei, det er umuligt at skrive et ordentlig sammenhængende Brev her, mine Brødre sidde her og tale og gjøre Løier, Børnene komme hvert Øieblik og forstyrre mig, derfor farvel! Kjære Andersen! Tak for Deres Brev, tak for Deres Godhed imod Einar og vær overbeviist om at mange Ttænke med uforndret Hengivenhed og Troskab paa Dem! Deres Jonna

Tekst fra: H.C. Andersens Hus