Du har sgt p: +Andersens +Hus

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 14. juli 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Mimi Holstein-Holsteinborg, Hans Christian Jrgensen
Sprog: dansk.

Allerede for et Par Aar siden fik jeg fra een af Provindsbyerne et velskrevet Brev fra et mig ubekjendt ungt Menneske, Jrgensen, der udtalte den inderligste Lyst til at studere; han var i Middelfart paa en Skrivestue og havde kun Tilhold hos sine gamle, fattige Pleieforldre; jeg lod forhre om hans Evner og Opfrsel og han blev paa det bedste omtalt; men mine Forsg den Gang for ham mislykkedes.

For et Aarstid siden nrmede han sig til Kjbenhavn, i det Haab der at hjlpe sig frem, jeg var da i Portugal, han sgte i sin Nd hen til Etatsraad Kollins, hvor hans Forladthed, godmodige Personlighed og gode Anbefalinger vakte Interesse; hans eneste nske var nu at erholde en Plads paa et Kontoir, men forgjves. Collin skaffede ham imidlertid nogen Beskjftigelse, saa at han netop kunde leve, men denne Beskjftigelse er i dette Foraar ophrt, da Principalen har opgivet sin Virksomhed; vel anbefalet af denne staaer dog den unge Mand nu igjen aldeles forladt, det gjr mig ondt at slippe ham, han er endnu kun nitten Aar.

Studere er en saa kostbar Sag at det her bliver her en Umulighed, men kunde han i et Aarstid see sig istand til at studere levende Sprog og lgge sig efter Bogholderi, vilde det vistnok have mindre Vanskelighed at skaffe ham en Plads paa et Handels-Kontoir eller ved en Pakhuusforretning. Et Par af mine velhavende, veltnkende Venner have med megen Deeltagelse lovet at tegne sig for en Portion af 5 Rdlr. Qvartalet, det er i eet Aar 20 Rdlr, men jeg maa see til at finde flere Deeltagere, skal Sagen lykkes; jeg maa derfor henvende mig til et Par dle Mennesker som have Evne og Villie; jeg anbefaler paa det bedste og varmeste det unge Menneske.

"Rolighed" 14 Juli 1867.

H. C. Andersen

"Rolighed" 14 Juli 1867

H. C. Andersen 20 Rdlr i eet Aar, betalt

Lille 20 -

Th. Frijs 20 -

Ikke HCAs hndskrift:

Holsteinborg 20 -

Tekst fra: Helge Topse-Jensen (microfilmscan 43, 103-04)