Dato: 20. juni 1861
Fra: Adolph Drewsen   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 20 Juni 1861.

Kjre Andersen!

Allerede i lang Tid har jeg vret ifrd med at begynde et Brev til Dem, ikke blot til Tak for Deres Skr. fra Rom, men fordi jeg troede, at det mueligt ogsaa kunde interessere Dem at hre lidt herfra, fra mit Standpunkt; men saavel en Reise til Christinelund, som allehaande andre Forstyrrelser ere hidtil traadte hindrende i Veien. Igaar er jeg imidlertid kommet til at tnke saa alvorligt paa Dem, idet min Svigerfaders Tilstand er bleven mindre god, at jeg under den Bevgelse, der er her i Dag, idet vi i denne Morgen ere komne til Vished om, at Tilstanden er betnkelig, fler Trang til at skrive til Dem. Gjennem Jonas veed De vist, at han i de sidste Dage har havt Besvringer med Mlet, saa at han kun med Vanskelighed kunde udtrykke sig, stundom ganske manglede Ord; men med Undtagelse af dette var han ganske som sdvanlig, og gik endnu igaar ved Caffetid i Haven, saa at det, der mest pinede os, var, at hans Besvringer ved Talen pinede ham. - I Morges blev Ingeborg kaldt derned, fordi han slet ikke kunde udtale sig forstaaeligt; og denne Tilstand vedbliver endnu, men han forstaaer, hvad der siges til ham, og naar man seer ham sidde overende i Sengen, med sit gamle milde velsignede Ansigt, skulde man ikke troe, han feilede Noget. - Men det er altfor vist, at han er i en betnkelig Tilstand; det kan trkke lnge ud endnu, men kan ogsaa vre hurtigt forbi; saa vi ere nu beredte paa det Slag, der vil ramme os alle saa fleligt. - Louise Lind er paa Christinelund, til hende bliver der telegrapheret, medens jeg skriver dette. De andre Brn ere her, undtagen Edvard, der idag sidder som Censor ved den statsvidenskabelige Examen, som han ikke kan forlade; og han vil, efter den Overveielse vi have havt med Jette, nok ikke blive underrettet om den idag indtraadte Forandring, fr Examen er forbi. - - Da De reiste herfra, kjre Andersen, var De jo beredt paa den Muelighed; at De ikke skulde gjensee ham, som De med saa megen Ret kan kalde Deres Fader; det bliver nu til Virkelighed, saavidt menneskelige Beregninger slaae til.

- Her er Rolighed; hvor tungt et Tab, dette end bliver for os alle, kunne vi ikke egenkjrligt nske et Liv forlnget, som nu maatte blive til Plage for den bedste Fader. Det, der feiler ham, er at de 85 Aar tynge paa Hjernen; det er en Hjerne Atrophi. -

- Paa Christinelund, hvorfra jeg kom i Mandags, stod alt, Gud vre lovet, godt til; Gud holde sin Haand over dem, over Jonna, med det Haab, hvori hun gaaer om Erstatning for de Tab, hun aldrig glemmer.

- Paa Nyse staaer det derimod srgeligt til, idet Jeanninas Sygdom er taget saaledes til, at der ikke er stort Haab, troer jeg; det er nok Brystsyge; de ere der naturligviis ikke opfyldt af Andet; Jonna kan og maa slet ikke komme til hende; hun og Henrik ere meget bedrvede, de Gamle paa Nyse ligesaa. -

- Naar jeg skriver til Dem, kjre Andersen, den saalnge Langtfravrende, br jeg tnke, ikke blot paa, hvad der hu bevger os saa strkt i dette Huus, hvor De selv har havt saa mange Glder, og adskillige Sorger, men ogsaa paa, at De har billigt Krav paa at erfare, hvad der kan interessere Dem udenfor dette; men her staae mine. Tanker nsten stille; thi Nanna Wanschers Forlovelse med Videbech er naturligviis allerede meldt Jonas; og Valgbevgelserne, der i en ganske usdvanlig Grad dennegang har opfyldt hele det danske Folk, og hvorom jeg under andre Omsth: kunde have havt Lyst at underholde mig med Dem, erfarer De vel af et eller andet Blad, som falder Dem i Hnde. Kun saameget, at det er lykkedes at bringe endeel dygtige Mnd ind i Thinget og at faae udsondret endeel slet Stof, saasom Reinholdt Jensen, Zahle, Gomard, Ludvig etc. - - Valdemar har vret her i nogle Dage, og reiste i Lverdags tilbage til Norge; hans Kone og sde Brn ere paa Rungsted.-

Fra Fr. Mathilde rsted har jeg en, rigtignok noget gammel, Hilsen til Dem; hun omtalte, hvis jeg ei feiler, at hun havde skrevet til Dem, og at hun ei havde havt Brev fra Dem; men det er saa lnge siden, at der kan vre vexlet Breve efter den Tid.

- Jette Collin har nu vret oppe paa Universitetet, hvor hun fik kaldt Edvard ud, og han kommer nok her, naar der er en Pause i Examen. Jeg skriver dette Brev i stumpeviis, med mange Afbrydelser, som De nok vil see af Indholdet.

Eftermiddag Kl. 5. - Min Svigerfader befinder sig i Eftermiddag saameget bedre, at han er staaet op, og nu, da jeg var dernede, sad han i Sophaen og talede med Edvard; Hovedet er nu ikke omtaaget, som det var i Morges og tildeels i Formiddags; - imidlertid kan deraf ikke hentes noget Haab; Emil H. sagde i Formiddags, at det vel vilde gaae som sdvanligt, nemlig at han gjerne kunde leve en 8 til 10 Dage endnu, ja komme saavidt, at han stod op; men det kunde ogsaa pludseligt vre forbi. Forandringen mellem i Morges og nu er imidlertid stor. - Vil De hilse Jonas mange Gange fra

Deres hengivne

A. Drewsen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost