H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra Chr. Thorning Engelstoft til H.C. Andersen 21. juni 1868

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 21. juni 1868
Fra: Chr. Thorning Engelstoft   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Odense d 21 Juni 1868


Kjære Hr Ven!

Hvor gjør det os Alle ondt; at et nyt Uheld skulde være Aarsag i den Skuffelse, vi lede i disse Dage! Dog Tak for Underretningen og den glade Udsigt, den endnu lader tilbage. Jeg kom hjem i Fredags og kunde ikke forstaae, at jeg ikke fandt Dem, men saa kom Deres Brev igaar og løste Gaaden. Der var eet Punct i det, som især tiltalte os; det var den Tanke, at De vilde have, taget Deres Plads her i Huset, om De end var kommen lidt tidligere end jeg selv - ja saaledes bør det være mellem os, og det lettede meget den Bekymring, det dog voldte mig, at jeg ikke kunde være hjemme strax efter Deres dengang paatænkte Ankomst til Fædrelandet. Vi glæde os ved, at De er i gode Hænder i Hamborg, skjøndt De ikke har nævnt hvilke og hvor. Dette er Grunden til, at jeg ikke sender Dem 4 Breve, som allerede længe ligge her til Dem; jeg tør risqvere mit eget, idet jeg uden Adresse sender det til den store Stad; men fremmed Gods tør jeg ikke afsende paa saa usikker Maade. De to Breve ere fra Fru Melchior, siger min Datter, det tredie fra R Watt: maaskee har De allerede nyere directe Meddelelser fra disse Hænder. Det fjerde maaskee fra Moltke.

Nu vende vi os til Tirsdag Kl 4½, da jeg haaber at modtage Dem paa Jernbanen; vi spise først Kl 5. De finder os alle samlede; jeg bliver hjemme til 4 Juli. Vi glæde os til at see Dem restitueret eller afslutte Restitutionen her. Hede og Sommerens Uro tillade desuden neppe, at De ved dette Besøg foretager Dem Andet end at udhvile efter Reisen - Den paatænkte Læsning tænker jeg, at De bedst kan udsætte til et Efteraarsbesøg, i October, som atter kunde bringe os den Glæde at see Dem.

Alt er vel her, og en stor Familieglæde har forøget vor Velvære, da vor ældste Søn har faaet Laud til juridisk Embedsexamen. Gid De nu maa have det godt; det er rigtigt at De viser Skinnebenet Agtelse; dets Saar ere i Reglen smaa, men sene at læge og kræve stor Forsigtighed og Ro. Min Kone og alle Børnene hilse. Atter lev vel! . Deres hengivne


C. T. Engelstoft


S.T.

Hr. Etatsraad Andersen

R. DbgMd pp

Tekst fra: H.C. Andersens Hus