Dato: 8. september 1832
Fra: Theaterdirection, den kongelige   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Hr. cand.philos. H. C. Andersen

Da det ved Censureringen af Deres til Directionen indsendte "romantiske Syngestykke" Festen paa Kenilworh er befundet, deels at De paa flere Steder i dette Syngestykke ikke tilstrkkkelig har udviklet, eller paa en ikke altid heldig Maade er afveget fra den samme vedlagte, oprindelige Plan til Stykket; deels, at den hele Behandling af Sujettet rber egen Iilsomhed og endeel Skjdeslshed, blandt andet i Sprog og Diction, og Stykket derfor overhovedet trnger til en strng og niagtig Revision, baade fra Indholdets og Formens Side; deels endelig, at en, om ikke fuldkommen, dog betydende Omarbeidelse af Stykkets dialogiserede Deel uden Tvivl vil vre til dets Fordeel, og det maaskee helst en saadan, hvorved en god og naturlig prosaisk Dialog for det meste sttes i Stedet for den ofte konstlede Opsvulmen i Dictionen og den tvungne Ordflge i Dialogen, der er frembragt ved en metrisk Form, hvis ikke sjelden tactlse Trocher og temmelig tonlse Jampber stundom ganske forfeile den tilsigtede Virkning: saa maa Directionen ved at tilbagesende Dem Deres Manuscript til bemeldte Syngestykke, anmode Dem om at ville tage ovenstaaende Bemrkninger i Overveielse, og at indsende den reviderede Text til det hele Syngestykke i en god og lselig Afskrift, inden De bestemmer Dem til at lade den cantable Deel af Stykket componere. Da De tillige har yttret for et af Directionens Medlemmer, at De havde formaaet Prof. Weyse til at paatage sig Compositionen, hvormed Directionen ei kan andet end vre vel tilfreds: saa maa man dog i den Anledning gjre Dem opmrksom paa, at Prof. Weyse er lnnet for at arbeide for Theatret, og at Directionen derfor, ifald Deres Syngestykke bliver antaget og opfrt, ei kan tilstaae Dem, som Forfatter af den blotte Text, det hele sdvanlige Honorar af 1/5 af de fem frste Afteners Indtgt. Endelig matte Directionen anmode Dem om, i Fald De nsker at overstte Stykket "la Reine de seize ans" for Theatret, da snarest muligt, eller dog inden denne Maaneds Udgang, at indsende Deres Oversttelse, der maatte vre i Prosa, og helst nie flge Originalens Udtryk, saavidt en god dansk Dialog tilsteder dette.

Directionen for de Kongelige Skuespil, d. 8. september 1832.

F. Holstein C. Molbech D. Kirstein

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost