Dato: 23. oktober 1839
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Aug. Cronholm
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 23 Oct. 1839.

Histrede.

Tak for Deres venlige Brev og den medflgende Tidende, hvori De, rigtig nok omtaler mig altfor godt. Det vil glde mig uendeligt om jeg i min hele Virken kan bidrage noget til at Baandet mellem os og de svenske Brdre knyttes fastere; vore Sprog ere saa beslgtede at det synes mig, som om vi gjensidigt var eet Folk fra forskjellige Provindser. Gid min lille Sang, "Jeg er en Skandinav!" maa finde Indgang hos Scandinaverne. De har jo srget for at der kommer en svensk Melodi til den, her i Kjbenhavn har en ung Mand Gebauer sat Musik til den og vret meget heldig, han kom forleden til mig og fortalte at en Riig havde hrt hans Musik og vilde besrge den udgivet for ham, jeg svarede imidlertid at Digtet var bestemt for Deres Nytaarsgave og maatte ikke udkomme srskildt i Danmark fr Deres Bog til Nytaar kom, og dermed maatte han finde sig, derimod har jeg tilladt at den afsiunges i vor Musikforening, dersom der ved Juletid skulde blive en Consert. Hvad ivrigt Correcturen, som De sendte mig, angaaer, da var den skrkkelig slem, jeg havde nsket at De frst sendte mig den sidste Correctur, hvori det vrste var rettet. Vil De nu vre saa elskvrdig ret niagtig at see den efter; jeg haaber at Bogtrykkeren forstaaer vore danske Tegn f. Ex; at dl betyder: dette skal udslettes.

Jeg veed ikke om det ej bliver ndvendigt jeg faaer Correctur af alle Digtene, ellers maa jeg bede Dem paa det al1erniagtigste at see efter. -

De maa endelig bevise mig den Tjeneste, aldrig at stte mit Navn under nogen Cor:Artikkel, thi vel skriver jeg Intet uden hvad jeg tr vre bekjendt, og i og for sig er hist uskyldigt, men jeg vil dog ikke, ved at skrive Dem til, vre i ngstelig Overveielse med hvert Udtryk, naar jeg taler om Theatret eller nye Bger hos os. Med Fornielse skal jeg imellem sende Dem et lille Brev, der indeholder vore nyeste Nyheder, men De maa ikke stte mit Navn under, ikke sige det kommer fra mig. - Hvad Nyt jeg har i Dag indskrnker sig til flgende:

I den nye Ballet "Festen i Albano", som opfres frste Gang paa vor Dronnings Fdselsdag har Theatermaler Christensen, der nylig er hjemkommet fra Rom, malet en smuk Decoration, paa den ene Side et aabent Osteria, og i Baggrunden Udsigt over Roms Campagne; Theater-Gulvet er blevet gjennemskaaret for at gjre Bjerg og Dybde og mange Penge ere anvendte paa Costumerne. I Litteraturen er Andersens Eventyr den eneste Nyhed, dette Hfte indeholder, Paradisets Have, den flyvende Kuffert og Storkene, Bogen er, som De veed dediceret Fru Heiberg. Dernst er kommet et nyt Oplag af Hertz's Novelle: Stemninger og Tilstande. Hr. Bocksa og Mad: Bishop give musikalske Soireer, 3 saadanne koste 5 Rdr. dansk, den ene har alt vret; Prindser og Prindsesser, vor hele finere Verden fandtes der. Bocksa og Mad: Bishop have tilbudt Theatret at stte tre italienske Operaer i Scene, hvori hun synger Hovedpartiet, men de forlange 5,000 Rbdlr. og nogle Beneficer.

Lev vel

Venskabeligst

H. C. A.

Iaften Fredag den 25 skulde Jomf: Fjeldsted dandse Cachucha, men Tppet gik op og der forkyndtes at hun pludselig havde forstuved Foden og kunde ei dandsc, det seer galt ud med Geburtsdags-Baletten.

Tekst fra: Solveig Brunholm