Dato: 12. september 1845
Fra: U. Jerndorff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Høistærede Ven!

Omendskjønt jeg har havt lang Tid nok til Udførelsen af vedlagte Tegning og den alerede har lagt et Fjerdingaar færdig til Afsendelse. Ja, kommer denne mig dog ved et Tilfælde noget pludselig paa, og jeg seer mig nødsaget til i meget faa Ord at bede Dem tilgive at jeg har været saa seen til at opfylde mit Løfte; Mangel paa god Villie har ikke været Skylden om jeg end ellers ikke tør sige mig fri for at jo en Smule Dovenskab har sin Deel med deri. Det er en saa almindelig menneskelig Svaghed at den vil tilstedes Absolution.

Om De ikke fornylig har hørt fra Fru Eisendecher, vil det formodentlig snart skee, hun talte idetmindste stærkt om det sidst da jeg saa hende og det er temmelig / længe siden. I Begyndelsen af forrige Maaned reiste hun med sin Gemal til Helgoland hvorfra de vil nu vende tilbage, men da hun ufortøvet maatte afsted igjen til Venedig (hvor Hertugen er reist hen for at træffe sammen med Dronnignen af Grækenland) er Fruen formodentlig bleven i Bremen saalænge med Børnene. Saasnart de kommer tilbage skal jeg ikke forsømme at bringe Dem i Erindring. Efter Deres Skrivelse til Fru Eisendecher i detet Foraar formoder jeg at De for Øieblikket er i Holsteen til Hertugen af Augustenborgs Sølvbryllup og da jeg desuden ikke kjender Deres Adresse, betroer jeg dette til min Fætter Just Holm, som De jo kjender fra Paris og som vel vil sende Dem det tilligemed Tegningen saasnart Deres Ankomst til Kjøbenhavn rygtes. Med Tegningen maa jeg bede Dem / at tage til takke som den er; for Gjenstandenes Skyld vil De vel unde den en Plads i Deres Samling af Erindringer og det vil da være mig kjært om De ved Siden af Deres andre oldenburgske Venner ogsaa vil mindes Deres Dem hengivne Landsmand.

U. Jerndorff.


Oldenburg d. 12 September 1845

Tekst fra: H.C. Andersens Hus