Du har sgt p: +Det +Kongelige +Bibliotek

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: November 1834
Fra: H.C. Andersen   Til: Frederik VI , A. W. Hauch
Sprog: dansk.

For at de Anlg som nogle af mine tidligste Ungdoms Velyndere troede at finde hos mig, kunde vorde uddannede, lod vor allernaadigste Konge efter Fleres Anbefaling, mig studere. 1828 blev jeg Student og optraadte paa den Tiid med mit frste Arbeide, der blev optaget med saa megen Overbrelse, at det blev min hieste Attraa, at udvikle isr mit poetiske Talent, og dyrke de Videnskabsfag, der nrmest slutte sig til Poesien. Jeg valgte derfor intet bestemt Brdstudium, men efter at have taget Examen philologicum & philosophicum med bedste Characteer, helligede jeg hine humaniora min hele Tid og Flid; jeg leverede derpaa en Deel lyriske Sager og paa min allerunderdanigste Ansgning om at erholde Reiseunderstttelse, for end mere at modnes for den Vei jeg havde valgt, forundte Kongen mig et Stipendium paa 2 Aar, til at besge Frankerige, Schweits og Italien. I dette Efteraar er jeg vendt tilbage.

Da de saakaldte Brdfag ere lukkede for mig, saa vilde mine Udsigter vre hist srgelige, dersom jeg ikke kunde have Tillid til den Konges Naade, der hidtil saa faderligen har hjulpet mig, og hvorved jeg kan befries fra den tunge Lod, at maatte skrive for at kunde leve.

En af de faae Veie, jeg har gjort mig Haab om at kunde betrde var, at forundes Ansttelse ved Hans Majestets store Bibliothek. Derom vover jeg underdanigst at henvende mig til Deres Excellense, som Bibliothekets Chef, og [/] som den Mand, hvis Retsind, lyse Blik, sjlden erfaring Enhver troer, og hvis Indflydelse hos Monarken, saa mangen ung Mand skylder sin Lykke.

Jeg lgger tillidsfuld min Skjbne i Deres Hnder, og tillader mig blot at vedfie et Par Anbefalinger fra Mnd, som ere Deres Excellense bekjendte.

underdanigst

H. C. Andersen

Deres Excellense

Hr Overkammerherre og Overhofmarschal Hauch

Ridder af Elephanten. Storkors af Dannebrogen & -


Digteren, Herr H. C. Andersen, som er i Begreb med at ansge om en Ansttelse ved Hs Majestt Kongens store Bibliothek, har i denne Anledning forlangt mit Vidnesbyrd, hvilket jeg med Fornielse giver ham. Hans Fortjenester, som Digter ere bekjendte nok, til at gjre min Bevidnelse herom overfldig; jeg troer derfor at befordre hans nske bedst, ved at bevidne det som ikke kan sees i en Forfatters Skrifter, at han ogsaa udmrker sig ved Retsindighed, og ved en Orden og Niagtighed, som Mange ikke troe at man kan vente af Digteren, men som man ungteligt, naar man kjender ham maae tilstaae ham.

Kjb 27 Nov 34

H. C. rsted

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter

[kun sidste del gengivet i hftet fra Det kongelige Bibliotek]

En af de faae Veie, jeg har gjort mig Haab om at kunde betrde var, at forundes Ansttelse ved Hans Majestets / store Bibliothek. Derom vover jeg underdanigst at henvende mig til Deres Excellense, som Bibliothekets Chef, og som den Mand, hvis Retsind, lyse Blik, sjlden Erfaring Enhver troer, og hvis Indflydelse hos Monarken, saa mangen ung Mand skylder sin Lykke.

Jeg lgger tillidsfuld min Skjbne i Deres Hnder, og tillader mig blot at vedfie et Par Anbefalinger fra Mnd, som ere Deres Excellense bekjendte.

Kjbenhavn den 27 Nov 1834.

underdanigst

H. C. Andersen

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter