Dato: 3. september 1822
Fra: Knud Lyhne Rahbek   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Ti. 3. september.

Over Andersens Alfsol, som Drama er Dommen snart afsagt, det er en Samling af Ord og Tirader uden dramatisk Handling, uden Plan, uden Caracteer, fuldt af alskens Reminiscentser, Ewald og Oehlenschlger, islandsk og nytydsk imellem hinanden, hverdags Phraser i Hverdagsriim, kort det egner sig paa ingen Maade til Skuepladsen.

Naar man derimod tager Hensyn paa, at dette Stykke er et Product af et Menneske, der neppe kan skrive ordenlig Sammenskrift, intet kinder til Ortographie, til dansk Grammatik, aldeles savner de frste forndigste Notioner, og ovenikibet har i sin Hierne et Pulterkammer af Godt og Ondt mellem hinanden, hvoraf han uden Valg tager i Flng og for Fode, og man desuagtet i hans Arbeid finder enkelte Glimt, isr i Volas frste Scener, kan man ikke andet end nske, at der maatte prves, hvad af dette besynderlige Hoved med Dannelse kunde blive. Jeg veed ikke, hvorvidt mine mere formaaende Colleger tiltroe os at kunne skaffe ham enten umiddelbar kongelig eller anden offenlig Understttelse til at studere, eller om det skulde ikke vre bedre, som jeg for lang Tid siden har foreslaaet en af hans Velyndere, ved Privatsubskription hvortil jeg gierne vilde give min Skirv, at bringe saa meget sammen, at han kunde holdes tre Aar i Latinskole, og et Aar her ved Universitetet, indtil man saae, hvad der da blev af ham. Men at der br skee noget for ham, derom er jeg overbeviist, og anbefaler mit nske i saa Henseende til mine Hh Collegers niere Overveielse og formaaende Understttelse.

Rahbek.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost