Dato: 10. januar 1838
Fra: H.C. Andersen   Til: Frederik VI
Sprog: dansk.

Eftersom flere af Landets udmrkede Mnd have vakt det haaab og den Tro hos mig, at mit Talent ikke var uvrdigt til Beskyttelse, saa vover jeg her allerunderdanigst at min Tilflugt til Deres Majestt, hvis Himodighed med Hensyn opaa Videnskaber og Kunster er ligesaa bekjendt, som Deres fadelrige Sindelag, ikke blotmod Folket men mod den enkelte Mand.

Saavel i Hjemmet som i Udlandet have mine Arbeider vundet Erkjendelse, og det er saaledes blevet mig et dobbelt kjrt nske at anvende al min Tid paa Udviklingen af mit Talent; men desvrre kan jeg, hvisjeg blot skal leve af hvad mine Skrifter indbringe, ikke andet end vre i stedesvrende ngstelse for mit Udkomme, hvilken ngstelse meer end alt Andet virker slappende paa Kunstneren og berver ham den Aandsfrihed, der er ndvendig til at frembringe noget Godt og Smukt. Jeg tvinges saaledes undertiden til at skrive i mindre heldige ieblikke for at vinde Penge, og at afmaale mine Ord ikke efter deres Godhed men i Arketal for at leve, hvilket er en stor Ulykke for den der mener det rligt med sin Kunst. Ja selv naar han anvender dette Middel, kan dog neppe nogen Digter i Danmark bestaae ved sine Skrifter alene, eftersom der blandt Halvtredsindstyve Lsere nppe findes Een der kjber en Bog.

I Flge heraf vover jeg allerunderdanigst at ansge Deres Majestt om en aarlig Understttelse, som, tilligemed det mine Skrifter indbringe mig, vilde vre tilstrkkelig til at skaffe mig et vel ikke rigeligt men dog ndtfrtigt Udkomme. Min hieste Bestrbelse skal for Resten vre, bestandig at vise mig min dle Konges Naade vrdig, hvilken jeg allerde skylder saa meget - min hele hie Uddannelse - , og jeg vil bestrbe mig for at anvende mit af Gud givne Talent paa en Maade, hvormed alle veltnkende og kyndige Mnd kunne vre tilfredse.

Allerunderdanigst

Andersen

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter