Dato: 4. oktober 1852
Fra: C. Molbech   Til: Per Daniel Amadeus Atterbom
Sprog: dansk.

[Baggrund: Den 10. Juli havde Atterbom sendt sit mindeskrift over Rudbeck til Molbech og bedt ham fordele 5 eksemplarer af bogen til Molbech selv, P. Hjort, Hauch, Ingemann og H. C. Andersen.]

Det gjr mig nu ondt, at jeg i Anledning af de tilsendte Exemp. af Bogen af Dig om Rudbeck (jeg takker venligst for mit Ex., hvoraf 1/3 er lst med Interesse, uden at jeg kan stte Manden fuldt saa hit som hans dle og mesterlige Biograf), af hvilke de til Ingemann, Hauch og Hjort er afgivne - maa skriftlig meddele Dig, at jeg, i Flge min indre Overtydning og Stemning ikke kan paatage mig at vre den, som besrger det Professor Andersen bestemte Exemplar. Jeg kan umueligen troe, eller ville ligesom bestyrke, at det kan vre passende for Sveriges nulevende ypperste Digter, eller for en Forfatter af den Hide i Aand, Talen, Indsigt, Smag og Dannelse som han, at overgive et af sine lrdeste Arbeider med en saadan Tilskrift til en i enhver af bemeldte Categorier, forfngelig og upoetisk Skribent som A. - Jeg har her hverken Rum til videre at yttre mig om Andersen, og hans her som Digter nsten under Nulpunktet sjunkne Anseelse, men jeg vil i dets Sted afskrive nogle Linier af den Charakteristik, som er meddelt af ham i det nylig udkomne eng. Vrk: The Literature and Romance of Northern Europe by William and Mary Howitt. Lond. 1852 Vol II p. 232. Han er der affrdiget p 1 Side med en Ringeagt, som forbavsede mig, da han, per fas et nefas, endogsaa i England har vundet - eller man kan sige, ved sine ugte Eventyr tillistet sig - et ulige strre Nann, end han har i Danmark. Mere endnu maa forbause denne Dom, naar man veed, at begge Howitts (Mand og Kone) netop selv have oversat hans Eventyr, og et Par af hans frste Romaner - ja som det synes, endog hans superlativ og latterlig forfngelige "Selvbiographi", hvormed han saa at sige har vasket hlenschlger ren for denne store Digters smaalige Forfngelighed. - Jeg vil blot tilfie, at naar du vedbliver Din Bestemmelse, at Bogen om Rudbeck skal overgives til Prof. Andersen, med den Tilskrift, der findes i Samme, da kan jeg afgive den til en hervrende Boghandler, som sendt umiddelbart fra Dig, og i Omslag fra Boghandleren tilstillet ham. Giennem mig kommer den ikke i hans Hnder.

Lad denne aabenhiertige Meddelelse ikke fortryde Dig; den gives Dig efter min fuldkomne Overbevisning, som intet vil kunne forandre. Du staar for mig saa uendelig hit over Andersen, at jeg i det mindste ikke kan eller vil bidrage noget til, at ogsaa Du skal hilpe til at foere hans grndselse Forfngelighed.

[Molbech fr Ingemann til at give HCA-bogen (nsten r senere): se Brevhvor HCA skriver til Ingemann: ... Vil De sige mig hvor Atterbom er; jeg vilde gjerne skrive ham til i Anledning af Bogen han, ved Dem, var saa god at sende mig ...

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter