Dato: 9. januar 1833
Fra: Johan Ludvig Heiberg   Til: Frederik VI
Sprog: dansk.
"Digteren, Hr. H. C. Andersen, som har indgivet en allerunderdanigst Ansgning om at erholde et Reisestipendium af Fonden ad usus publicus, har troet, at en Anbefaling fra mig skulde kunne bidrage til Opfyldelsen af hans Formaal, og har derfor anmodet mig om at meddele ham en saadan. Uagtet jeg nu ikke selv troer, at han trnger til min Anbefaling, eller at denne skulde vre istand til at fremme hans Forehavende, har jeg ikke desmindre troet at burde efterkomme hans nske. Det er i denne Anledning at jeg tillader mig at bemrke, at ihvorvel Hr. Andersens poetiske Frembringelser have vret Gjenstand baade for Roes og for Dadel, synes dog den offentlige Mening om ham for saa vidt at vre bestemt, at den erkjender hans Digter-Talent. Og for mit Vedkommende gjr jeg mig en Fornielse af at erklre, at jeg fra dets frste Fremtrden har fundet dette Talent ualmindeligt, da jeg i hans forskjellige Frembringelser ihvad jeg end kan have havt at indvende imod nogle af dem har troet at see et Lune, som er nr beslgtet med vor bermte Wessels. At Hr. Andersen, der som alle Digtere hellere lrer af Livet end af Bgerne, vilde ved en Reise til Frankrig og Italien berige sig med nyt Stof og samle en Mngde Kundskaber, der vilde vre af gavnlig Indflydelse paa Udvelsen af hans Fag, derom har jeg aldeles ingen Tvivl.

Kjbenhavn den 9de Januar 1833.

Allerunderdanigst

J. L. Heiberg,

Dr. phil., Professor, Kongelig Theater

digter og Overstter, Lrer ved den Kongelige militaire Friskole.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter